HMS-kort i bygg og anlegg

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort. HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for og hvem du er. HMS-kortet skal bidra til å skape bedre oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass. 

Dette er HMS-kortet fra 2018. / This is the HSE-card from 2018 onward.

Dette er HMS-kortet fra 2018. / This is the HSE-card from 2018 onward.

Dette er det gamle HMS-kortet. / This is the old HSE-cards.

Dette er det gamle HMS-kortet. / This is the old HSE-cards.

Arbeidsgivers ansvar å bestille HMS-kort

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser har gyldig HMS-kort. 

Bestilling av HMS-kort

Bestilling av HMS-kort gjøres på nettstedet: www.hmskort.no
HMS-kortet utstedes av IDEMIA AS på vegne av Arbeidstilsynet og koster 131,56 kr inkl. moms + frakt.

 

Husk

Når medarbeidere slutter må HMS-kortet deres innleveres og registreres som sperret på nettsiden for bestilling av HMS-kort. For å unngå misbruk, må kortet deretter sendes til kortutsteder IDEMIA  for makulering. 

HMS-kortet viser hvilken virksomhet du jobber for og skal leveres tilbake til arbeidsgiver når arbeidsforholdet avsluttes. Dersom kortet blir tapt eller stjålet, må arbeidsgiver registrere kortet som tapt og bestille nytt kort. Dersom det tapte kort kommer til rette igjen etter at et nytt kort er utstedt, skal det tapte kortet umiddelbart sendes IDEMIA for makulering.

Der hvor oppgaven med å bestille HMS-kort er delegert til noen utenfor virksomheten, må arbeidsgiver gi fullmakt. Fullmakten bør også tydeliggjøre hvem som skal registrere HMS-kort som sperret/tapt.  Mal for fullmakt finner du her: 

docx Fullmakt-HMS-kort.docx

Merk at HMS-kortnummeret skal settes inn i oversiktslisten over personer som utfører arbeid på byggeplassen, se byggherreforskriften § 15.

Hvem fører kontroll med HMS-kort

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med ordningen.

Ved opphold på bygge- og anleggsplassen skal arbeidstaker bære HMS-kortet godt synlig. På oppfordring skal kortet vises til:

 • Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Skatteetaten og politiet
 • verneombud og regionale verneombud
 • byggherre, byggherres representant
 • koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (etter byggherreforskriften)
 • bedriften med ansvar for samordning av vernetiltak (etter arbeidsmiljøloven § 2-2)

Sanksjoner ved manglende eller ugyldige HMS-kort

Arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak som ikke har HMS-kort for seg eller sine ansatte, vil ved tilsyn få pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe dette. Dersom arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak ikke følger Arbeidstilsynets pålegg, kan Arbeidstilsynet stanse virksomheten inntil HMS-kort er skaffet til veie. Arbeidstilsynet kan også gi overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt. 

Arbeidstaker og enkeltpersonforetak kan straffes hvis HMS-kortet overdras til andre.

Dersom arbeidsforholdet eller virksomheten opphører eller kortet utløper, vil kortet være ugyldig og skal ikke brukes. Arbeidsgiver skal sørge for at HMS-kortet sendes IDEMIA for makulering. Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Skatteetaten og politiet har rett til å inndra ugyldige kort. 

Arbeidstakerne må ha nye HMS-kort hvis virksomheten blir kjøpt opp, slått sammen med en annen virksomhet eller endrer organisasjonsform. Bilde, signatur og legitimasjon må da sendes inn på nytt.

Kan arbeidstakeren begynne arbeidet før HMS-kort er mottatt?

Alle som jobber på bygge- og anleggsplasser skal ha gyldig HMS-kort. Det er ikke forbudt å arbeide frem til HMS-kortet er mottatt, men arbeidsgiver må da kunne dokumentere at HMS-kort er under bestilling. Før HMS-kortet er mottatt, må arbeidstakeren på bygge- og anleggsplassen kunne dokumentere hvilken virksomhet han/hun jobber for. Dokumentasjonen kan for eksempel være arbeidskontrakt eller bekreftelse på at HMS-kort er bestilt. Virksomheten skal, dersom registerpliktene er oppfylt, motta HMS-kortet innen en uke etter bestilling.  

For noen typer arbeidsforhold kan arbeidsgiver bestille HMS-kort i forkant av oppstart av arbeidsforholdet. Merk at oppdragsgiver gjennom krav i kontrakter kan stille strengere krav enn forskriften. De kan dermed kreve at alle skal ha HMS-kort ved oppstart av arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Arbeidstilsynet har ingen myndighet når det gjelder slike kontrakter. Det er en sak mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

Hva er en bygge- og anleggsplass?

Kravet til HMS-kort gjelder alt bygge-, anleggs- og monteringsarbeid. Kravet gjelder også for tilsvarende arbeid i forbrukermarkedet.

 • oppføring av bygninger
 • innrednings-, utsmyknings- og installasjonsarbeid
 • montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • rivning, demontering, ombygging og istandsetting
 • sanering og vedlikehold
 • alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer
 • graving, sprenging og annet grunnarbeid
 • annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid. Det kan for eksempel være midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner på bygge- eller anleggsplassen

Krav om HMS-kort gjelder også rehabilitering (ombygging) av eksisterende bygg. Dette gjelder blant annet installasjon av elektrisk ledningsnett, rulletrapper, aircondition, heiser med mer som er en integrert del av bygningen.

Utskifting og vedlikehold av produksjonsanlegg eller maskiner i industrien, er ikke bygge- og anleggsvirksomhet. De som kun jobber med dette trenger ikke HMS-kort.

Det er ikke krav om HMS-kort i faste, permanente virksomheter som utfører bygge- og anleggsarbeid. For eksempel vil skipsverft eller fabrikker for produksjon av ferdighus ikke være omfattet. Det er heller ikke krav om HMS-kort for snøbrøyting på vei utenom bygge- og anleggsplasser.

Hvem må ha HMS-kort?

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, inkludert:

 • Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Dette gjelder også kortvarige oppdrag.
 • Enkeltpersonforetak (også de som driver alene).
 • Innleide arbeidstakere. Det er virksomheten som leier ut (arbeidsgiver) som skal sørge for at arbeidstakerne utstyres med HMS-kort.
 • Arbeidstakere som utfører arbeid i støttefunksjoner som for eksempel kantinedrift når de er fast etablert innenfor anleggets område. Renholdere skal ha HMS-kort for renholdsvirksomheter i stedet for HMS-kort for bygge- og anleggsbransjen.
 • Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser, dersom arbeidet skjer regelmessig.

Ikke alle som får praksis eller opplæring på en byggeplass skal ha HMS-kort:

For HMS-kortordningen gjelder følgende for arbeid knyttet til opplæring og praksis:

 • Lærlinger på vanlig lærekontrakt er ansatt i virksomheten. De skal derfor ha HMS-kort. Virksomheten skal melde dem inn til NAVs AA-register, og de kan deretter søke om HMS-kort for læringene på vanlig måte.
 • Elever i grunnskole eller videregående opplæring som er utplassert i virksomheter i regi av skolen, er ikke ansatt i virksomheten. De kan derfor ikke få HMS-kort og skal i stedet ha med en bekreftelse fra skolen.
 • Personer på forskjellige utplasseringstiltak finansiert av NAV (tidligere kalt lærlinger på NAV-tiltak), er ikke ansatt i virksomheten. De kan derfor ikke få HMS-kort og skal i stedet ha med en bekreftelse fra NAV.
 • Flykninger i arbeidstrening/praksis gjennom et introduksjonsprogram, er ikke ansatte i virksomheten de er utplassert i. De kan derfor ikke få HMS-kort. De må i stedet ha med en bekreftelse fra kommunen på at de deltar i et introduksjonsprogram. 

Bekreftelsen på opplæring eller tiltak må vise navn, fødselsdato, organisasjonsnummer for virksomheten de er utplassert i og tidsperioden for utplasseringen.

 

 

Arbeidstakere som arbeider for flere virksomheter må ha et HMS-kort for hver virksomhet.

Dette må være på plass før virksomheten kan bestille HMS-kort

Virksomheten må først opprette en bestiller-ID på hmskort.no. I bestillingen trenger du fødselsnummer/D-nummer, bilde, signatur og annen gyldig legitimasjon for hver arbeidstaker. Virksomheten og arbeidstakerne må også være registrert i følgende registre for å få HMS-kort:

Alle virksomheter, både utenlandske og norske, som driver næringsvirksomhet i Norge skal ha organisasjonsnummer. Dette gjelder også enkeltpersonforetak. Alle som jobber i Norge må være ansatt i en virksomhet som er registrert i enhetsregisteret.

Registrering gjøres ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding (BR-1010) (brreg.no).

For nærmere opplysninger kontakt Brønnøysundregistrene:
Telefon: + 47 75 00 75 00
Telefaks:+ 47 75 00 75 05
Åpningstider: Man-Fre 08-15
www.brreg.no

Aa-registeret skal inneholde en oversikt over arbeidsforhold i norske virksomheter. Registret kobler sammen arbeidsgivers organisasjonsnummer og arbeidstakers fødsels- eller D-nummer. Alle norske arbeidsgivere må melde sine arbeidstakere, både norske og utenlandske til registeret (a- melding).

Du kan bestille HMS-kort til ansatte som på forhånd er registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Dette gjelder kun hvis det er 30 dager eller mindre til oppstart av arbeidsforholdet.

Vær oppmerksom på at selv om det betales arbeidsgiveravgift for arbeidstakerne, må de meldes inn i Aa-registeret. Dette kan gjøres elektronisk via www.altinn.no.

Innehaver av aksjeselskap som tar ut lønn, må også tilmeldes NAV Aa-registeret.

For nærmere opplysninger kontakt NAV Aa-registeret:
Telefon: 400 05 770

E-post: nav.registerforvaltning@nav.no
Nett: NAV Registerforvaltning (nav.no)

Arbeidstakere som skal få HMS-kort må enten ha et fødselsnummer eller et D-nummer.

Fødselsnummer

Fødselsnummer er en tallkode som alle registrerte bosatte mennesker i Norge skal ha. Fødselsnummer tildeles i utgangspunktet personer som fødes i Norge eller personer som registreres som innvandret her.

D-nummer

Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge for å arbeide tildeles et D-nummer. D-nummeret ivaretar de samme funksjonene som norske borgeres fødselsnummer. D-nummer tildeles når man søker om skattekort. Det kreves personlig oppmøte for identitetskontroll på et skattekontor eller et SUA-kontor.

Se oversikt over aktuelle skattekontorer som utfører ID-kontroll 
Se oversikt over SUA-kontorer 

For D-nummer kontakt Skatteetaten ved Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR):
Telefon: + 47 51 96 96 00
Telefaks: + 47 51 96 96 96
Åpningstider: Man-fre 0900-1500
www.skatteetaten.no


En virksomhet som setter bort oppdrag (med verdi over 20 000 kr) til en utenlandsk virksomhet eller en person bosatt i utlandet, må melde dette til skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregister (OAR). 

Les mer om rapporteringsplikten hos skatteetaten (norsk)
Les mer om rapporteringsplikten hos skatteetaten (engelsk)
 
For nærmere opplysninger kontakt OAR.

For å få HMS-kort må alle virksomheter som er merverdiavgiftspliktige, være registrert i Merverdiavgiftsregisteret (MVA)

Næringsdrivende som har omsetning av varer eller avgiftspliktige tjenester, skal melde fra om sin virksomhet til fylkesskattekontoret. Den næringsdrivende skal registrere seg i avgiftsregisteret når avgiftspliktig omsetning i virksomheten overstiger 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder.

Skattekontoret og Enhetsregisteret har et skjema for registrering (Samordnet registermelding).

Registrering kan også skje på www.altinn.no

Skattekontoret avgjør om betingelsene for registrering i avgiftsregisteret er til stede. De som fyller vilkårene for registrering blir registrert med organisasjonsnummer fra enhetsregisteret.

Bemanningsforetak er virksomheter som hovedsakelig driver med utleie av arbeidskraft i Norge. Disse virksomhetene må være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak før de kan søke om HMS-kort til sine ansatte.

Se:Bemanningsforetak

Unntak som krever kontakt med Arbeidstilsynet før bestilling av HMS-kort

I noen tilfeller skal ikke virksomheten melde arbeidstakere til Aa-registeret, eller melde virksomheten inn i merverdiavgiftsregisteret. I slike tilfeller vil virksomheten automatisk få avslag når det søkes om HMS-kort. For at søknadene i disse tilfellene skal gå igjennom, må det legges inn opplysninger i et register som Arbeidstilsynet administrerer.

Se hvilken dokumentasjon som skal sendes Arbeidstilsynet når du søker om HMS-kort ved disse unntakene:

Ektefelle til innehaver av enkeltpersonforetak

Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet:

 • navn og fødselsnummer (11 siffer) for ektefellen
 • organisasjonsnummer til enkeltpersonforetaket
 • kopi av vigselsattest eller den delen av selvangivelsen som viser at ektefellene lignes sammen
 • bestiller-ID hos kortutsteder IDEMIA

Deltakere i selskaper med delt ansvar (DA) eller deltakere i ansvarlige selskaper (ANS)

Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet:

 • navn og fødselsnummer (11 siffer) for deltakerne
 • organisasjonsnummer til DA eller ANSet
 • enten registerutskrift fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret eller firmaattest fra Foretaksregisteret der det fremgår hvem som er deltakere i selskapet

For å skaffe en registerutskrift:
Se informasjon om «Registerutskrift» på denne siden: https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/informasjon-om-vare-produkter/

Innehavere av aksjeselskap som ikke mottar lønn fra virksomheten

Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet:

 • Navn og fødselsnummer (11 siffer) til innehaver
 • Organisasjonsnummeret til virksomheten

Merk at styreledere som ikke er ansatt i virksomheten, ikke kan opprette bestillerID og stå som bestiller av HMS-kort på vegne av virksomheten. Dersom ekstern styreleder har behov for HMS-kort, kan det likevel gis unntak fra registreringsplikten i NAV Aa-register.

Medarbeidere på varig tilrettelagt arbeid gjennom NAV

Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet:

 • Dokumentasjon fra NAV med navn og fødselsnummer (11 siffer)
 • Organisasjonsnummeret til virksomheten

 

Innsending av opplysninger for disse unntakene

På grunn av vern av personopplysninger må denne dokumentasjonen sendes via eDialog og ikke som vanlig e-post. Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Alternativt kan du sende opplysningene med tradisjonell post:

Arbeidstilsynet
postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Konvolutten merkes med «HMS-kort».

 

Kommunale foretak med institusjonell sektorkode 1510

En del kommunale foretak er unntatt MVA-registrering fordi de driver virksomhet som er unntatt registrering i merverdiavgiftsloven med forskrifter.

Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet:

 • organisasjonsnummer til det kommunale foretaket
 • en henvisning til hvilken bestemmelse i merverdiavgiftsloven med forskrifter foretaket er unntatt etter

Utleie av arbeidskraft fra utenlandske virksomheter som ikke har utleie som formål 

Dette gjelder utenlandske virksomheter uten forretningsadresse i Norge, og som ikke er et bemanningsforetak. Virksomheten leier kun ut mindre deler av arbeidstokken til virksomheter i Norge.

Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet:

 • Det norske organisasjonsnummeret til virksomheten
 • Utskrift av RF-1199, påført stemplingskode fra Skatteetaten, eller med kvittering fra Altinn.
 • En kopi av avtalen med norsk innleievirksomhet, på norsk eller engelsk, som bekrefter at det foreligger et innleieforhold mellom partene.

Se også informasjon om RF 1199 Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere. (skattetaten.no)

For nærmere opplysninger om RF 1199 kontakt Skatteetaten:
Telefon: + 47 51 96 96 00
Telefaks: + 47 51 96 96 96
Åpningstider: Man-fre 09-15
www.skatteetaten.no

Virksomheter som har tjent under 50 000 kroner pr 12 måneders periode

Dette gjelder primært nyetablerte virksomheter og utenlandske virksomheter som ikke tidligere oppfylt dette kravet til omsetning i Norge.

Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet:

 • Organisasjonsnummer til virksomheten

Er virksomheten yngre enn 6 måneder vil de bli lagt inn i registeret uten nærmere dokumentasjon. Tilgangen vil bli slettet etter 3 måneder.  Dette er fordi virksomheteni løpet av denne tiden vil oppfylle kravet til omsetning på 50 000,- registrering i MVA-registeret. Virksomheten har da plikt til å registrere seg i MVA-registeret. 

Andre virksomheter må dokumentere at de ikke har oppnådd kravet til omsetning for å bli lagt inn registeret. Dokumentasjonen er skjemaet «Attest for skatt og merverdiavgift ( RF 1316)» fra Skatteetaten.

Kontakt skattekontoret for dette, eller søk om attest på skatteetatens nettsider (skatteetaten.no).

Forskrift om HMS-kort gjelder også på Svalbard

Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet:

 • Organisasjonsnummer til virksomheten
 • Utenlandske ansatte må ha D-nummer og være registrert i NAV Aa-registeret som ansatt i virksomheten, eller være registrert hos Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregister (OAR)

Andre virksomheter som ikke er MVA-pliktige

Andre typer virksomheter som ikke er merverdiavgiftspliktige må for å få HMS-kort fremskaffe dokumentasjon for at den ikke er MVA-pliktig. Kontakt skattekontoret for dette.

Innsending av opplysninger

Opplysningene sendes på e-post til hmskort@arbeidstilsynet.no eller via eDialog.Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Alternativt kan du sende opplysningene med tradisjonell post:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Konvolutten merkes med «HMS-kort».

Virksomheter unntatt MVA-registrering som kan søke på vanlig måte

Noen virksomheter som er unntatt mva-registrering kan søke på vanlig måte. Det gjelder: 

Noen offentlige virksomheter som ikke har plikt til å registrere seg i MVA-registeret, kan søke om HMS-kort på vanlig måte. Det gjelder virksomheter under disse sektorkodene:

Statens vegvesen: 6100
Statsbygg: 6100
Forsvarsbygg: 6100
Bane NOR: 6100
Kommuner: 6500
Fylkeskommuner: 6500

Opplæringskontorer og interesseorganisasjoner (organisasjoner for næringsliv,  arbeidsgivere og arbeidstakere) kan søke om HMS-kort på vanlig måte.

Virksomheter som driver med utleie og omsetning av egen fast eiendom kan søke om HMS-kort på vanlig måte.

Har du fått avslag på søknad om HMS-kort?

De viktigste årsakene til at søkere får avslag på søknad om HMS-kort er:

Dersom det er problemer med pålogging til www.hmskort.no, løsningen for betaling eller problemer med passfoto eller signatur, kontakt kortutsteder IDEMIA:

IDEMIAs servicetelefon:
Telefon: 820 77 306

Betjent hverdager:
Kl. 08.30 - 11.00
Kl. 11.30 - 15.30

Samtalen koster kr. 14,- per min. fra du velger tjeneste.
(Kun tilgjengelig fra Norge)
I åpningstiden har www.hmskort.no også en chat-funksjon

Sjekk om du eller arbeidstakerne din er korrekt registrert på riktig organisasjonsnummer:

Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (for utenlandske virksomheter):

Telefon: + 47 51 96 96 00
Telefaks: + 47 51 96 96 96
Åpningstider: Man-fre 09-15
www.skatteetaten.no

NAV Aa-register (for norske virksomheter):

Telefon: 400 05 770

E-post: nav.registerforvaltning@nav.no
Åpningstider: 09-15

Sjekk om virksomheten er registrert i MVA-registeret. Dersom virksomheten ikke er MVA-pliktig, kontakt Arbeidstilsynet. 

Bestiller må være ansatt i virksomheten som man skal være bestiller for. Sjekk at vedkommende er korrekt registrert i NAV Aa- register.

Dersom vedkommende ikke er registreringspliktig i NAV Aa-register kontakter du Arbeidstilsynet. 

Se over om NAV Aa-register og MVA-registeret. 

Rettigheter etter personopplysningsloven

Et hovedprinsipp i personopplysningsloven er at man i større grad skal ha kontroll med opplysninger om seg selv. Kontrollen ønsker man å oppnå blant annet ved at den enkelte skal informeres, ved innsynsrett og strenge krav til når personopplysninger skal kunne brukes. Du kan kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. 

Les mer om personopplysninger på bestillingssiden for HMS-kort: Personvern og vilkår for bruk av tjenesten (hmskort.no)

Regelverk

Om HMS-kort i arbeidsmiljøloven: Arbeidsmiljøloven § 4-1 (7)
Om HMS-kort i bygg og anlegg: Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser
Om krav om føring av HMS-kortnummer i oversiktslister: Byggherreforskriften § 15 


Konverter denne siden til PDF