Søknad om utvidet overtidsarbeid

Arbeidstilsynet kan etter søknad i særlige tilfeller tillate samlet overtidsarbeid på inntil 25 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. 

Overtid og merarbeid

Timer mellom avtalt ukentlig arbeidstid på 37,5 timer og lovens normalordning på 40 timer per uke, regnes ikke som overtid. 

Erfaringsmessig bruker mange virksomheter overtidstall som er basert på 37,5 timers arbeidsuker når de søker om utvidet overtid. Kontroller at overtidstallene ikke inkluderer tall for merarbeid. I mange tilfeller er søknad til Arbeidstilsynet ikke nødvendig. 

Overtid er definert i arbeidsmiljøloven som arbeid «ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid». Lovens definisjon av alminnelig arbeidstid er i utgangspunktet inntil ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. 

Dersom du skal søke om utvidet årsramme, bør ikke søknaden sendes før arbeidstaker har utført 150/250 overtidstimer.

I ekstraordinære situasjoner, åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som foretas for å «avverge fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderingen må arbeidsgiver selv gjøre. Arbeidsgiver trenger ikke søke Arbeidstilsynet om dette.

Innhold i søknaden

En søknad til Arbeidstilsynet om utvidet overtidsarbeid skal inneholde følgende opplysninger og/eller vedlegg:

 • Navn på bedrift
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktperson for søknaden, e-post og telefonnummer
 • Postadresse
 • Om søknaden gjelder for en underenhet /en annen avdeling i virksomheten
 • Dersom søknaden omfatter andre bedrifter, må du også opplyse om dette.

Nødvendigheten av overtidsarbeidet som er grunnlag for søknaden til Arbeidstilsynet skal drøftes med tillitsvalgte. Referat fra drøftingene skal legges ved søknaden. Referatet må inneholde følgende opplysninger:

 • Tid og sted for møtet
 • Hvem som deltok på møtet
 • Hvordan virksomheten og tillitsvalgte vurderer nødvendigheten av utvidet overtidsarbeid
 • Hvordan arbeidsgiver og tillitsvalgt vurderer hvordan overtidsarbeidet påvirker arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd?
 • Dersom virksomheten er tariffbundet og søknaden ligger innenfor rammen av det som kan avtales med tillitsvalgte etter §10-6 femte ledd, skal årsaken til at saken ikke er løst ved avtale med de tillitsvalgte alltid komme fram i referatet.
 • Signatur fra arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte.

Overtidstall skal ikke inneholde tall for merarbeid.

Du må opplyse følgende:

 • Hva søknaden omfatter - gjelder den utvidet ukentlig overtidsarbeid og/eller utvidet årlig overtidsarbeid? 
 • Hvor mange arbeidstakere du søker du for.
 • Hva som er avtalt ukentlig arbeidstid for arbeidstakerne, dvs. hvilken arbeidstid fremgår av arbeidsavtalen?
 • Hvilken periode (fra-til) søker du for?
 • På hvilket prosjekt/anlegg/arbeidssted skal overtidsarbeidet utføres?
 • Dersom du skal leie inn arbeidstakere: Hvor mange innleide arbeidstakere er omfattet av søknaden? Her må du legge ved skriftlig erklæring som viser at utleier av arbeidstakerne samtykker til søknaden.
 • Det må også legges ved referat fra drøfting mellom arbeidsgiver og representant for de arbeidstakerne som er innleid.

Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale, kan Arbeidstilsynet ikke behandle søknaden hvis tariffavtalen stenger for utvidet overtidsarbeid og/eller søknader til Arbeidstilsynet om dette.

Opplys om det er inngått avtale om utvidet overtidsarbeid med tillitsvalgte med inntil 20 timer per uke og 300 timer per år.

Begrunn behovet for utvidet overtidsarbeid og hvordan behovet eventuelt varierer i søknadsperioden. Loven stiller krav om at det må foreligge et «særlig og tidsavgrenset behov» for at overtidsarbeid skal kunne utføres. Eksempelvis kan uforutsette hendelser og uventet arbeidspress begrunne behovet for utvidet overtidsarbeid.

 • Hva er de konkrete arbeidsoppgavene? Beskriv arbeidsoppgavene så utfyllende du kan. Det er ikke tilstrekkelig å skrive f.eks. «arbeidstakeren utfører vanlig tømrerarbeid», «vanlig verftarbeid» e.l.).
 • Utføres det arbeid i høyden, varme arbeider eller andre arbeidsoppgaver som etter sin art innebærer risiko for arbeidstakerne?
 • Hvilke verktøy/maskiner o.l. bruker arbeidstakerne?
 • Varierer arbeidsoppgavene i løpet av arbeidsdagen og arbeidsuken?
 • I hvilken grad kan arbeidstakerne selv bestemme hvordan dagen legges opp?
 • Inneholder en arbeidsdag passive perioder, der det ikke utføres konkrete arbeidsoppgaver? Hvis så, må du anslå hvor ofte de passive periodene inntreffer og hvor lenge periodene samlet varer. 
 • Er arbeidet psykisk og/eller fysisk krevende? Hvis ja: Hva er det som gjør at arbeidet er psykisk og/eller fysisk krevende? Beskriv hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere belastningene på arbeidstakerne.
 • I hvilken grad er arbeidet fysisk eller psykisk krevende?
 • Foreligger det tiltak, arbeidsmetoder eller utstyr som avhjelper eventuell belastning?
 • Beskriv kort de mulige risikofaktorene ved arbeidet. Der en eller flere risikofaktorer er særlig fremtredende bes det om en noe mer utfyllende beskrivelse.
 • Hvordan sikrer virksomheten at arbeidet utføres på en trygg og god måte, hensyntatt beskrivelsen over (beskriv gjerne risikoreduserende tiltak og systemer).

Send inn søknad

I løpet av juni kommer det ny søkeløsning i Altinn for søknad om utvidet overtidsarbeid. Hvis dere holder på med en søknad, bør dere ta vare på svarene slik at dere kan bruke dem i den nye søknaden i Altinn.

Vi legger ut lenke her til den nye søkeløsningen når den er ferdig.

Bruk Arbeidstilsynets digitale skjema for å søke om utvidet bruk av overtidsarbeid: Søknad om utvidet overtidsarbeid

Søknad om utvidet overtidsarbeid kan også sendes til Arbeidstilsynet via eDialog.

Les om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt.

Alternativt kan søknad sendes som brevpost:

Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim

Regelverk

Arbeidsmiljøloven § 10-6 andre ledd 


Konverter denne siden til PDF