Notat: Invitasjon til å gi innspill på endringer i truckopplæringen

 1. Bakgrunn
 2. Hva vi spesielt ønsker innspill på
 3. Arbeidsgruppen rydde i opplæringsplanene
 4. Arbeidsgruppen truck

1. Bakgrunn

Arbeidstilsynet har i 2023 nedsatt to arbeidsgrupper:

 1. Arbeidsgruppen «Rydde i opplæringsplanene»
 2. Arbeidsgruppen «Sikkerhetsopplæring truck»

Arbeidstilsynet inviterer den som ønsker å bidra i utviklingen av ordningen, til å gi innspill på arbeidsgruppenes forslag, presentert i to dokumenter.

Før vi tar i bruk disse nye dokumentene, skal innholdet i opplæringsplanene for kran og masseforflyttingsmaskiner også oppdateres. Og resultatet av arbeidet med kran og maskiner kan medføre endringer i innholdet for truck også. Når alle planene er gjennomgått, vil vi invitere til innspill på et siste utkast, hvor alle dokumentene er tatt med, for å gi anledning til å gi innspill på helheten. Det blir derfor flere muligheter til å gi innspill på dokumentene.

I dokumentene er endringer synliggjort på følgende måte:

 • Ny tekst starter med (ny tekst:) og er understreket
 • Tekst som er slettet starter med (slettet:) og teksten er gjennomstreket
 • Kommentarer er merket med (kommentar:) og er skrevet i kursiv
 • Spørsmål er merket med (spørsmål:) og er skrevet med fet skrift

Denne gangen presenterer vi en helt ny struktur av teksten i opplæringsplanene. Den teksten som gjelder for alle typer utstyr i ordningen, er samlet i ett dokument: Felles krav – føreropplæring. Nå ønsker vi først og fremst å presentere den nye strukturen.

Mens dokumentet Felles krav – føreropplæring først og fremst presenterer ny struktur, så er det teksten som er viktig i det andre dokumentet. For dokumentet Vedlegg Truck er det innholdet i teksten i opplæringsplanen vi spesielt ønsker innspill på.

2. Hva vi spesielt ønsker innspill på

Arbeidsgruppen står bak strukturen (disposisjon av teksten) i begge de nye dokumentene. Teksten i dokumentet Felles krav – føreropplæring, er videreutviklet noe etter arbeidsgruppens utkast. Teksten i dokumentet vil vi senere invitere til ny innspillsrunde på.

I denne omgangen ber vi spesielt om innspill på:

 • den nye strukturen (begge dokumentene)
 • utkast til overordnet målsetting (kapittel 2)
 • om bruk av simulator bør omtales, og hva som bør stå (kapittel 3.1)
 • om opplæring av fadder (kapittel 3.4)
 • hva sertifisert virksomhet skal kontrollere hos fadderbedriften (kapittel 7)

Dokumentet vi ber om innspill på: Felles krav til føreropplæring

Dokumentet Vedlegg Truck er arbeidsgruppens forslag. Vi ber spesielt om innspill på:

 • de nye elementene med teleskoptruck
 • timeantallet under teorimodul 2.2 når teleskoptruck og stortruck skal med (14 timer)
 • om teleskoptruck bør tas med under praktisk opplæring

Dokumentet vi ber om innspill på: Vedlegg Truck

3. Arbeidsgruppen rydde i opplæringsplanene

Arbeidsgruppen «Rydde i opplæringsplanene» fikk som mandat å utarbeide et dokument som samler felles krav til opplæring av førere. Mandatet til gruppen var bl.a.:

«Opplæringsplanene som er utviklet under sertifiseringsordningen for sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll består av 25 planer. I tillegg er det fire dokumenter som er aktuelle for mange av modulene. Arbeidsgruppen skal plassere teksten i alle disse 29 dokumentene slik at samme tekst ikke trenger å gjentas. Arbeidet skal gjøres innenfor disse rammene:

 1. Innholdet i dokumentene skal ikke endres
 2. Ett hoveddokument skal omhandle sikkerhetsopplæring fra sertifisert virksomhet generelt
 3. Egne dokumenter skal omhandle den konkrete opplæringen for utstyret
 4. Informasjon skal stå ett sted, og skal som en hovedregel ikke gjentas»

Jf. referat etter Samarbeidsrådets møte 20. april 2023, sak 05/23. (Bare relevante deler er tatt med her.)

Dokumentet fra arbeidsgruppen, som vi nå ber om innspill på, inneholder de delene av opplæringsplanene som omfatter krav til opplæring av førere for alt arbeidsutstyr omfattet av forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. Dokumentet har tittelen: Felles krav – føreropplæring. Grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring for å føre løfte- og stablevogner, masseforflyttingsmaskiner og kran.

Hovedendringer

Dokumentet Felles krav – føreropplæring, beskriver kravene som gjelder for føreropplæringen både på truck, på masseforflyttingsmaskiner og på kran. Dokumentet beskriver arbeidsmåter som gjelder for alle utstyrsgruppene, og vurderinger, felles undervisningsmateriell, kravene til praktisk prøve og til bedriftsopplæring med fadder. Målsettinger som gjelder for alle utstyrsgruppene, har vi kalt overordnede målsettinger.

Målsettinger som gjelder spesielt for truck er plassert i et vedlegg for truck. Alle krav som gjelder spesielt for den enkelte utstyrsgruppen, er lagt i vedlegget for aktuelt utstyr. Det er eget vedlegg for truck, for anleggsmaskin, og for hver krantype som er listet i § 10-3 i forskrift om utførelse av arbeid. Modul 1 er i eget vedlegg og modul 2.3 Løfteredskap – bruk og kontroll er i eget vedlegg. Innholdslisten for dokumentet er slik:

Innholdsliste:

Forord med moduloversikt

 1. Generelt om sikkerhetsopplæringen
 2. Overordnet målsetting
  • Overordnet målsetting
  • Modul 2 - målsetting for teoretisk opplæring
  • Modul 3 - målsetting for grunnleggende praktisk opplæring
  • Modul 4 - målsetting for kjøring og praktisk prøve
 3. Arbeidsmåter
  • Generelt om arbeidsmåter
  • Modul 2 – arbeidsmåter for den teoretiske opplæringen
  • Modul 3 – arbeidsmåter for den grunnleggende praktiske opplæringen
  • Modul 4 – arbeidsmåter for kjøring og praktisk prøve
 4. Vurdering
  • Generelt om vurdering
  • Modul 1 og modul 2 – vurdering av den teoretiske opplæringen
  • Modul 4 – vurdering av kjøring og praktisk prøve
 5. Felles undervisningsmateriell
 6. Praktisk prøve – krav til dokumentasjon
 7. Bedriftsopplæring – krav til gjennomføring
 8. Revisjonsoversikt
 • Vedlegg
  • Modul 1 Grunnleggende HMS og maskinsikkerhet
  • Modul 2.3 Løfteredskap – teori og grunnleggende praksis
  • Truck; Løfte- og stablevogner for gods
  • Masseforflyttingsmaskin
  • Mobilkran
  • Tårnkran
  • Portalkran
  • Bro- og traverskran
  • Lastebilkran

4. Arbeidsgruppen truck

Arbeidsgruppen «Truck» fikk som mandat å utarbeide et nytt forslag til opplæringsplan for truckføreropplæringen. Forslaget skulle være innenfor dagens forskriftstekst, dvs. at truck med «permanent førerplass på vognen» er inkludert. Å endre forskriften er utenfor saken nå.

De grunnleggende prinsippene for konstruksjon og funksjon av trucken legges til grunn, fordi de påvirker farene kandidaten skal lære å håndtere. Disse prinsippene er motvekt, støtteben og teleskopisk bom. Løftehøyde er også et slik prinsipp, men er ikke tatt med nå, fordi det forutsetter at forskriften må endres.

Arbeidet med å endre innholdet i de nye opplæringsplanene har følgende målsetting:

«Opplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet skal gi et kompetansegrunnlag med et minimum av kunnskaper og ferdigheter i tråd med forskrift om utførelse av arbeid § 10-3, og som gjør føreren kvalifisert til å operere arbeidsutstyret sikkert til enkle oppgaver. Videre påbygging er arbeidsgivers ansvar.»
Jf. referat etter møtet i Samarbeidsrådet den 20. april 2023, sak 04/2023.

Dokumentet om truckopplæringen som Arbeidstilsynet ba om innspill på vinteren 2023, sammen med innspillene til forslaget, er lagt til grunn for mandatet. Mandatet til gruppen var:

«Innholdet skal avgrenses til grunnleggende sikkerhetsopplæring i tråd med forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 og bør omfatte:

 1. Å fjerne formuleringer som er i motstrid med hovedpunktet
 2. De to prinsippene for konstruksjon: motvekt og støtteben
 3. Teori for teleskoptruck
 4. Videreføre at den praktiske prøven er overordnet de teoretiske prøvene, dvs teori skal demonstreres i den praktiske utøvelsen i avsluttende prøve
 5. Modul 4 skal omfatte ett truck-prinsipp og kan utvides til begge truckprinsippene
 6. Å foreslå hvordan opplæringen skal dokumenteres som sertifisert opplæring»

Jf. referat etter Samarbeidsrådets møte 20. april 2023, sak 04/23.

Forslaget til ny opplæringsplan, dekker alle de 3 modulene til truckføreropplæringen, dvs. teksten som gjelder for truck i modul 2.2, modul 3.2 og modul 4.2. Teksten i disse modulene som vil gjelde alle utstyrsgruppene, er flyttet til dokumentet Felles krav – føreropplæring.

Arbeidsgruppen har diskutert punkt 5 i mandatet, om at Modul 4 skal omfatte ett truck-prinsipp og kan utvides til begge truckprinsippene, dvs. både motvekt og støtteben. Gruppen er samstemt om at begge prinsippene skal være gjennomført, før dokumentasjon for sertifisert sikkerhetsopplæring blir utstedt. Opplæringsplanen skal gjelde for begge prinsippene, mens videre opplæring på spesifikke maskiner, blir arbeidsgivers ansvar.

Punkt 6 omhandler dokumentasjon av sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsgruppen mener at innholdet i dokumentasjonen er tilstrekkelig dekket i dagens forskrift. Formen eller teknologien for å dokumentere opplæringen er åpen.

Hovedendringer

Modul 2.2 – teori løfte- og stablevogn for gods. Teorien har med elementer som er spesielle for teleskoptruck.

Modul 3.2 – praktisk innføring. Utkastet har krav om at hver kandidat skal kjøre minimum 2 timer på hvert prinsipp; motvekt og støtteben, til sammen 4 timer. Kjøretiden skal loggføres slik at den kan etterprøves ved revisjon eller tilsyn og være sporbar.

Modul 4.2 – praktisk kjøreopplæring med prøve. Utkastet har krav om at kandidaten skal kjøre minimum 4 timer på hvert prinsipp; motvekt og støtteben, til sammen 8 timer kjøring. Det er fortsatt åpning for fadderopplæring, men kandidaten skal ha lært å kjøre begge prinsippene før opplæringen anses fullført. Kandidaten skal prøves i begge prinsippene. Dokumentasjonen for praktisk prøve er grunnlaget for å utstede kompetansebevis som truckfører.

Gjeldende opplæringsplaner:

Gjeldende opplæringsplaner finnes på Arbeidstilsynets side om opplæring fra sertifisert virksomhet