Notat: Invitasjon til å gi innspill på et forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen

1. Bakgrunn

Partene i Samarbeidsrådet ga Arbeidstilsynet råd om å utarbeide forslag til endringer i opplæringsplanenes modul 2.2, modul 3.2 og modul 4.2, for å tydeliggjøre hva som inngår i den grunnleggende sikkerhetsopplæringen for løfte- og stablevogner for gods. Vi viser til møtene i Samarbeidsrådet i oktober 2021 sak 04/2021 og i mars 2022 sak 04/2022. Opplæringen for teleskoptruck, C1 og C2, holdes utenfor denne saken.

Forslaget med tilslutning fra Samarbeidsrådet, legges åpent ut for at aktørene i sertifiserings-ordningen kan gi innspill til Arbeidstilsynet på denne materielle endringen av opplæringsplanene.

Opplæringen som kreves for arbeidsutstyr etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3, er formulert slik i § 10-2, under overskriften Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr:

«Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.»

Bestemmelsen i § 10-3 sier at sikkerhetsopplæringen for det første skal gi teoretisk kunnskap og praksis i sikker betjening i tråd med utstyrets bruksanvisning, og som skal gi kunnskap om oppbygging, bruksegenskaper, bruksområder, kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyret. For det andre skal sikkerhetsopplæringen gi kunnskap og praksis i sikker bruk i arbeid, i tråd med bruksanvisningen og forskriftene.

Definisjonen for løfte- og stablevogner for gods følger av forskrift om utførelse av arbeid § 1-4 nr. 16, og lyder:

«gaffeltruck og lignende mobilt motordrevet arbeidsutstyr for kombinert løfting, flytting og stabling.»

Når sikkerhetsopplæringen er gitt og praktisk prøve bestått, skal kandidaten få med seg dokumentet «Gjennomført praktisk prøve», se modul 4.2 kapittel 5 og vedlegg 1.

Innholdet i dokumentet «Gjennomført praktisk prøve» er listet i opplæringsplanen modul 4.2 vedlegg 1. Dokumentet «Gjennomført praktisk prøve» gir grunnlaget for å utstede et kompetansebevis. Forslaget presiserer at dokumentet «Gjennomført praktisk prøve», gir kandidaten grunnlag for å benytte truck når arbeidsgiveren har gitt vedkommende den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. Intern opplæring skal gis på den spesifikke trucken arbeidstakeren skal bruke, se § 10-4 (utstyrsspesifikk opplæring), og til oppgavene vedkommende blir satt til. I tillegg skal arbeidsgiver gi opplæring om lokale trafikkregler og organisering av arbeidsplassen. Opplæringen skal være tilpasset arbeidstakerens kvalifikasjoner, skal gis på et språk arbeidstakeren forstår, skal gjentas ved behov og skal dokumenteres. Relevante lov- og forskriftskrav er spesielt arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 10-5, arbeidsplassforskriften §§ 2-18 og 5-17.

2. Problemet

Dagens opplæringsplaner lister fem ulike klasser for truck under ti tonn. Det fremgår ikke av de to opplæringsplanene for praktisk trening, modul 3.2 og modul 4.2, hvor mange truck-klasser som inngår i opplæringen, eller hvilke trucker som inngår. Det er dermed uklart hvilken opplæring som omfattes av opplæringsplanene. Dette er uheldig for arbeidsgiverne, for elevene, og for opplæringsvirksomhetene.

Etter at opplæringsplanene ble tatt i bruk i 2003, er en bestemmelse tilføyd i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10. Det er bestemmelsen om utstyrsspesifikk opplæring i paragraf 10-4. Men truck-planene er ikke spesifisert i tråd med forskriftsendringen, og heller ikke opplæringsplanene for kran og anleggsmaskiner.

3. Saksopplysninger

Krav til dokumentasjon etter gjennomført praktisk prøve er beskrevet i vedlegg 1 i modul 4.2. Krav til dokumentasjonen er lik for alle modul 4, dvs. også for kran og masseforflyttingsmaskiner. Forslaget går ut på at dokumentasjon av opplæring fra sertifisert virksomhet, også skal dekke krav til dokumentasjon som utstyrs-spesifikk opplæring, dvs. med en nøyaktig angivelse av arbeidsutstyret. Krav til at arbeidsutstyret blir spesifisert slik at dokumentasjon etter opplæringen også kan dekke krav til dokumentasjon etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-4, vil også gjelde for opplæring innen kran og anleggsmaskiner.

Løfte- og stablevogner for gods (truck) fungerer etter to hovedprinsipper: 1) Motvekts-prinsippet, og, 2) Støttebens-prinsippet. For å beherske truck som kjøretøygruppe, trenger følgelig eleven å bli kjent med begge prinsippene som utstyret fungerer etter, både i teorien og i den praktiske treningen.

Opplæring under 10 tonn:

For opplæring under 10 tonn, omtaler opplæringsplanene fem truck-klasser. De to hovedprinsippene dekker alle de fem truck-klassenes funksjonsmåte. Det betyr at kandidaten må lære å håndtere både støttebenstruck og motvektstruck, for å beherske truck-klassene. Det betyr også at når de to prinsippene er innlært, har kandidaten fått den grunnleggende opplæringen for sikker betjening av løfte- og stablevogner.

Opplæring i modul 3.2 er spesifisert til å gi hver kandidat minst to effektive kjøretimer for hver av de to truck-typene. Hvordan opplæringsvirksomheten utnytter truck-materiellet, faller utenfor planens virkeområde og strykes.

Opplæring over 10 tonn:

For opplæring over 10 tonn, omtaler opplæringsplanene seks truck-klasser. Alle klassene opererer etter motvekts-prinsippet. Redskap for å gripe og løfte varierer derimot, se modulene 2.2, 3.2 og 4.2 kapittel 7. Opplæringen for førere av truck over ti tonn har ingen nye emner. Alle emnene blir gitt i sikkerhetsopplæringen for motvektstruck under ti tonn. Opplæring i truck over ti tonn fremstår som en typisk utstyrsspesifikk opplæring, fordi den grunnleggende sikkerhetsopplæringen er gitt tidligere. Etter at forskrift om utførelse av arbeid fikk tilføyd bestemmelsen i § 10-4, er opplæringen dekket av innholdet i opplæringen under forskrift om utførelse av arbeid § 10-4. Forslaget er at opplæring for truck over ti tonn fjernes fra sertifisert opplæring. Endringen betyr at tidligere kapittel 7 er fjernet i både modul 2.2, modul 3.2 og modul 4.2.

For truck over ti tonn, angir opplæringsplanene i kapittel 7 et timeforbruk på ca. 40 skoletimer, dvs. ca. 30 klokketimer. Ti skoletimer er teori i modul 2 og ca. seks skoletimer er teori i modul 3. For modul 4 tatt i bedrift med fadder, er det angitt ca. 22 skoletimer. Basert på opplæringsplanene er dermed anbefalt tid avsatt til § 10-4 opplæring for en ny truck-klasse på over 10 tonn, 30 timer, dvs. for en kandidat uten relevant kjøreerfaring fra tidligere.

Ikke-materielle endringer

Det er gjort noen språklige endringer, blant annet i modul 4.2 kapittel 5. Tittelen på modul 4.2 vedlegg 1 er også endret av språklige hensyn.

I modul 4.2 vedlegg 1 blir det presisert at dokumentet «Gjennomført praktisk prøve», gir grunnlag for å kjøre arbeidsutstyret. Forskriftskravet er at føreren har gjennomført opplæring fra sertifisert virksomhet, derfor er ikke denne presiseringen en materiell endring. Også teksten om opplæringen som arbeidsgiveren skal gi, har en konkretisering og noen språklige endringer for å gjøre den mer lettlest.

4. Forslaget

Opplæringsplanene modul 2.2, modul 3.2 og modul 4.2, spesifiseres og endres i tråd med forskriftens utvikling, slik at opplæringen omfatter hovedprinsippene for hvordan arbeidsutstyret løfte- og stablevogner for gods fungerer.

Forslaget er:

  1. Kjøretreningen under modul 3.2 spesifiseres slik at den omfatter både motvektstruck og skyvemasttruck, og hver elev skal kjøre hver truck i minst to timer.
  2. Opplæringen, kjøretreningen og dokumentasjon av opplæringen under modul 3.2 og modul 4.2 skal dekke kravet til § 10-4-opplæring for den motvekts-trucken og den skyvemast-trucken som eleven kjører med. Se modul 4.2 vedlegg 1.
  3. Truck over ti tonn trekkes ut fra sertifisert opplæring. Alle aktuelle emner er gjennomgått av opplæringen for motvektstruck T4, og opplæring over ti tonn tilhører § 10-4.
  4. Endringen betyr at en person som skal kjøre truck over ti tonn, skal ha sertifisert opplæring på truck T4, og i tillegg opplæring etter produsentens bruksanvisning i tråd med § 10-4. Det betyr at opplæringen skal omfatte kravene i § 10-2 og inkludere kjøring og praktisk bruk av utskiftbart utstyr mm., og med anslått nødvendig timeforbruk på 30 timer for en person uten relevant kjøreerfaring. I tillegg skal arbeidsgiver gi opplæring om lokale trafikkregler og organisering av arbeidsplassen. Opplæringen skal være tilpasset arbeidstakerens kvalifikasjoner, skal gis på et språk arbeidstakeren forstår, skal gjentas ved behov og skal dokumenteres. Relevante lov- og forskriftskrav er spesielt arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 8-1 og 10-5, arbeidsplassforskriften §§ 2-18 og 5-17.

5. Aktuelle lenker:

Forslag til revidert modul 2.2:

Tydeligere Modul 2.2 Løfte- og stablevogner for gods_september 2022.pdf

Forslag til revidert modul 3.2:

Tydeligere Modul 3.2 Løfte- og stablevogner for gods_september 2022.pdf

Forslag til revidert modul 4.2:

Tydeligere Modul 4.2 Løfte- og stablevogner for gods_september 2022.pdf

Gjeldende opplæringsplaner:

Gjeldende opplæringsplaner finnes på Arbeidstilsynets side om opplæring fra sertifisert virksomhet