Spørsmål og svar: Regelverksendringer om verneombud

Publisert 15.12.2023 - Lesetid: 4 min

Fra nyttår må virksomheter med fem eller flere ansatte ha verneombud. Vi har fått inn flere spørsmål knyttet til regelverksendringene, og her svarer vi på noen av dem. 

To mannlige ansatte ved datamaskin

NYE REGLER: 1. januar blir det nye regler for hvilke virksomheter som må ha verneombud. Endringene skjer i arbeidsmiljøloven og innebærer at alle virksomheter med fem eller flere ansatte, må ha verneombud. FOTO: Arbeidstilsynet

Ja, hvis virksomheten har færre enn fem ansatte (1–4 ansatte), kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning enn verneombud.

En avtale om annen ordning enn verneombud, må være skriftlig og inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas.

Avtalen må blant annet inneholde informasjon om

  • hvem som er de ansattes representant eller kontaktperson
  • nødvendige arbeidsmiljøtiltak
  • hvor ofte det skal være møter og hvor
  • hvordan vernespørsmål skal meldes
  • hvordan arbeidsgiver sammen med arbeidstakerne skal håndtere risikoforhold
  • arbeidsgivers plikter i HMS-arbeidet
  • ansattes medvirkningsplikt

Avtaleperioden skal være maksimalt to år, og alle ansatte må signere avtalen.

Dersom virksomheten øker antallet arbeidstakere til fem eller mer i løpet av avtaleperioden, må det velges verneombud. I antallet på fem arbeidstakere skal alle arbeidstakere regnes med, også de som jobber deltid, er midlertidig ansatt eller er vikar. Arbeidstilsynet kan pålegge virksomheter med færre enn fem ansatte å velge verneombud, etter tilsyn og ut fra en vurdering av risikoforhold i virksomheten.

Alle arbeidstakere blir tatt med i tellegrunnlaget. Innleide eller selvstendige oppdragstakere skal ikke tas med i tellegrunnlaget, men de skal omfattes av vernetjeneste i virksomheten.

Bortsett fra arbeidsgiveren eller den som i arbeidsgiverens sted leder virksomheten, har alle de ansatte forslagsrett, og stemmerett og er valgbare. I denne forbindelse spiller det ingen rolle hva slags tilknytning den ansatte har til arbeidsplassen, så lenge vedkommende er en arbeidstaker slik begrepet defineres i § 1-8 av arbeidsmiljøloven. Også de som er deltidsansatt, vikarer eller andre midlertidig ansatte, har forslagsrett, stemmerett og kan velges som verneombud.

Reglene er endret slik at verneombudet nå også har ansvar for at interessene til innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere blir ivaretatt i saker som angår arbeidsmiljøet.

Siden de innleide arbeidstakere er ansatt hos egen arbeidsgiver, er det særlig viktig at de har en representant på arbeidsplassen der de faktisk utfører arbeidet som ivaretar deres interesser når det kommer til arbeidsmiljøet. På denne måten vil de i større grad likestilles med innleiers egne ansatte når det gjelder spørsmål om arbeidsmiljø og medvirkning i innleiers virksomhet.

Når det gjelder selvstendige oppdragstakere, det er viktig å merke seg at reglene gjelder bare hvis det faktisk er en tilknytning til arbeidsmiljøet i bedriften. Derfor vil rene oppdragstakere som utfører arbeid uten mye samhandling med bedriften ikke være omfattet av bedriftens vernetjeneste.

Kravet om å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjelder fra første arbeidsdag både for innleide og selvstendige oppdragstakere. Det betyr at de blir omfattet av verneombudsordningen fra dag en.

Endringer i arbeidsmiljøloven trer i kraft den 1. januar 2024, det er ikke gitt noen overgangsbestemmelser.

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte. Det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at verneombudene gis relevant opplæring. Opplæringen kan tilpasses den enkelte virksomhetens behov og utfordringer. Hva som er «nødvendig opplæring», reguleres nærmere i § 3-18 av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Opplæringen skal gis snarest mulig etter valg av verneombud. Opplæringen skal primært foregå i arbeidstiden. Arbeidstakerne har krav på full lønn og permisjon for hele opplæringsperioden. Dersom opplæringen er lagt til fritiden, skal arbeidstakeren ha lønn som om det var ordinær arbeidstid, dvs. at det ikke betales overtidsgodtgjørelse for den faktiske undervisningstiden, jf. § 3-20 andre ledd.

Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg er regulert i § 3-19 av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Bestemmelsen tillater kortere opplæring enn 40 timer dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Denne forsvarlighetsvurderingen skal dokumenteres skriftlig og skal utarbeides i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Dersom partene ikke oppnår enighet om kortere opplæringstid, gjelder standardkravet på 40 timers opplæring.

Dersom det blir enighet om kortere opplæringstid, må partene inngå en skriftlig avtale om dette. En slik avtale må være basert på at risikoforholdene i virksomheten tilsier at det er forsvarlig med kortere opplæring, og det må vurderes både innholdet og omfanget av nødvendig opplæringen for å sikre at den er forsvarlig.

Videre er det viktig å merke seg at det er egne krav til opplæring av verneombud, som er nærmere spesifisert i § 3-18 av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Disse kravene må også tas hensyn til i prosessen med å fastsette opplæringsvarigheten.

Les mer om regelverksendringene om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Har du fortsatt spørsmål? Ta kontakt med vår svartjeneste på chat eller telefon.

Les mer

Verneombud

Relaterte artikler