Foreldrepermisjon

Foreldre har rett til permisjon i forbindelse med fødsel og etter fødsel. Foreldre har også rett til utbetaling av foreldrepenger i forbindelse med disse permisjonene. Det er også mulig å kombinere gradert uttak av foreldrepenger med deltidsarbeid. Dette kalles delvis permisjon. 

Hva innebærer retten til foreldrepermisjon?

Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder i forbindelse med fødsel. Disse 12 månedene omfatter mors rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet og seks ukers permisjon som er forbeholdt mor etter fødselen.

I tillegg til disse 12 månedene, har hver av foreldrene rett til ett års permisjon hver for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter det første året.

Arbeidsmiljøloven regulerer bare selve retten til permisjon fra jobben, og ikke utbetaling av foreldrepenger. Her finner du informasjon om om arbeidsmiljølovens regelverk for foreldrepermisjon, og hvordan du søker om permisjon.

Har du rett til foreldrepermisjon har du normalt også krav på foreldrepenger fra NAV. Les mer om dette hos NAV: Foreldrepenger (nav.no)

Du kan også kontakte NAV på telefon 55 55 33 33.

Delvis permisjon

Delvis permisjon gir småbarnsforeldre en mulighet til å kombinere gradert uttak av foreldrepenger med deltidsarbeid. Med vanlig permisjon er du hjemme med barnet på heltid i stedet for å jobbe, og så går du ut i full jobb igjen når permisjonen er over. Med delvis permisjon kan du kombinere permisjon og arbeid ved å jobbe deltid samtidig som du har permisjon.

Fordi du ikke tar permisjon på heltid, blir permisjonstiden lengre. Beløpet du får utbetalt i foreldrepenger blir lavere per dag, men tiden med utbetalinger blir lengre. Summen av foreldrepenger blir den samme enten man velger delvis permisjon eller vanlig permisjon. Delvis permisjon kan avtales for maksimum tre år.

Delvis permisjon gir småbarnsforeldre en mulighet til å kombinere gradert uttak av foreldrepenger med deltidsarbeid.

Kan du søke om delvis permisjon?

Du har i utgangspunktet rett til delvis permisjon, hvis du har rett til foreldrepenger. Her er det NAVs regelverk som gjelder. Dersom du har flere arbeidsgivere, gjelder retten til delvis permisjon bare overfor hovedarbeidsgiveren. Den andre jobbene eller jobbene kan du derfor ikke få delvis permisjon fra. 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan også søke. Framgangsmåten er da litt annerledes. Kontakt NAV for nærmere opplysninger.

Hvordan går du frem?

Hvis du vil ha delvis permisjon, skal du varsle arbeidsgiveren så fort som mulig og senest:

 • én uke i forveien, hvis permisjonen skal vare i over to uker.
 • fire uker i forveien hvis permisjonen skal vare i over tolv uker.
 • tolv uker i forveien, hvis permisjonen skal vare vare i over ett år.

Du må inngå en skriftlig avtale med arbeidsgiveren din om delvis permisjon. Avtalen skal inneholde opplysninger om:

 • hvor lenge perioden med delvis permisjon skal vare.
 • graden av delvis permisjon.
 • hvordan permisjonen skal gjennomføres, for eksempel kortere daglig arbeidstid eller færre arbeidsdager per uke.

Mer informasjon fra NAV

NAV kan gi mer informasjon om mulighetene som delvis permisjon gir. De kan også hjelpe til med å beregne ulike måter å ta ut delvis permisjon på. For mer informasjon om muligheten til å kombinere foreldrepenger med arbeid, se NAVs nettsider om foreldrepenger (nav.no). Spørsmål om selve retten til delvis permisjon kan du stille til Arbeidstilsynet.

Råd til arbeidstaker

 • Søk skriftlig.
 • Be om skriftlig svar fra arbeidsgiver, slik at du raskt kan bringe saken videre til tvisteløsning hvis du får avslag fra arbeidsgiver.

Når kan du ikke få delvis permisjon?

I utgangspunktet skal du kunne gjennomføre delvis permisjon på den måten du ønsker, men du kan ikke kreve delvis permisjon hvis ordningen du vil ha fører til vesentlige ulemper for arbeidsgiver.

I en vurdering av om delvis permisjon vil medføre vesentlig ulempe for virksomheten vil det særlig legges vekt på om:

 • delvis permisjon vil skape store problemer for organiseringen av arbeidet, inkludert arbeidstid og skift- og vaktordninger.
 • arbeidsgiver har gjort nok for å undersøke om det er mulig å få utført arbeidet gjennom omplassering av personale eller en tilfredsstillende vikarordning.
 • delvis permisjon vil innebære en urimelig økonomisk belastning for virksomheten.
 • partene har vist vilje til fleksibilitet og kompromiss.


Merutgifter som følge av vikarbehov vil ikke være tilstrekkelig grunn til å avslå delvis permisjon. Noe redusert produktivitet er i utgangspunktet heller ikke tilstrekkelig for å gi avslag.

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden og må bevise at delvis permisjon vil føre til vesentlige ulemper. Det betyr at arbeidsgiver må sannsynliggjøre at delvis permisjon er vanskelig å gjennomføre i virksomheten.

Arbeidstaker har rett til å la seg bistå med tillitsvalgt eller annen rådgiver under forhandlingene med arbeidsgiver.

Råd til arbeidsgiver

 • Du må ha vesentlig grunn for å avslå arbeidstakers ønske om delvis permisjon.
 • Svar arbeidstaker skriftlig.
 • Dersom det inngås avtale om delvis permisjon, gjør alltid dette skriftlig.

Tvisteløsning

Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om bruk av delvis permisjon, kan tvisten bringes inn for en egen tvisteløsningsnemnd.

Saken må fremmes skriftlig, og senest fire uker etter at skriftlig avslag fra arbeidsgiver har kommet frem til arbeidstaker. Hvis fødsel eller omsorgsovertakelse har ført til at du har oversittet denne fristen, kan saken likevel behandles av nemnda hvis du sender inn tvistesaken så snart som mulig.

Les mer om hvordan du bringer tvisten inn for tvisteløsningsnemnda: Tvisteløsningsnemnda

Regelverk

Om foreldrepermisjon og delvis permisjon, se:Arbeidsmiljøloven § 12-5 ForeldrepermisjonArbeidsmiljøloven § 12-6 Delvis permisjon

Om tvisteløsning i forbindelse med foreldrepermisjon og delvis permisjon, se:Arbeidsmiljøloven § 12-14 Tvisteløsning

Om frister for innsending til tvisteløsningnemnda: Forskrift om tvisteløsningsnemnd § 4 


Konverter denne siden til PDF