Minstelønn

Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. 

Det er minstelønn i følgende bransjer:

Minstelønn per time:

 • For fagarbeider: 203,80 kroner
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 183,10 kroner
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 191,00 kroner
 • For arbeidstakere under 18 år: 122,90 kroner

Satsene gjelder fra 1. desember 2018.

Overtidstillegg

Tariffavtalens bestemmelser om overtid er ikke allmenngjort. Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Det skal utbetales et overtidstillegg på 40 % av timesatsen.

Minstelønn per time

 • Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 181,43 kroner.
 • Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 133,39 kroner.

Overtid/tillegg

For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kroner per time.

Satsene gjelder fra 1. desember 2018.

Alle som er ansatt i en overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet og lignende på land, skal ha minstelønn. 

Minstelønnssatser per time

For arbeidstakere over 20 år og etter fire måneders praksis for arbeidstakere over 18 år

Minstelønnssatsen for disse arbeidstakerne er kr 161,87.

Heltidsansatte og deltidsansatte opptjener praksis på lik linje. Praksis må opparbeides etter at arbeidstaker har fylt 18 år. Tilkallingsvakter til enkeltstående oppdrag i løpet av fire måneder vil ikke opptjene praksis på samme måte. Arbeidstaker på tilkalling må arbeide tilsvarende full stilling eller ha oppdrag tilsvarende fire måneder. 

For unge arbeidstakere

 • 16 år: 105,83 kr
 • 17 år: 115,33 kr
 • 18 år: 129,59 kr

Alle virksomheter som har overnatting, servering eller catering som hovedaktivitet og som er en del av Riksavtalen, skal sørge at de ansatte får minstelønn. 

Satser for fratrekk i lønn ved innkvartering i bedriften

Hvis de ansatte innkvarteres på jobb, gjelder følgende satser for fratrekk i lønn:

 • for enkeltrom: 541,12 kr per måned
 • for dobbeltrom: 351,95 kr per måned

Det kan kun gjøres trekk i lønn for innkvartering når arbeidstakerne bor på enkle, innredede rom, typisk på et enkelt- eller dobbeltrom i hotellet hvor arbeidstakeren arbeider. Dersom bedriften stiller en mer selvstendig boenhet til rådighet, med blant annet kokemuligheter, avtales leie mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Forskriften om minstelønn i overnatting, servering og catering inneholder ikke regler om kvelds-, natt- og helgetillegg. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan i arbeidsavtalen avtale ulike tillegg. Arbeidstid og overtid følger arbeidsmiljølovens regler.

Disse gruppene har ikke krav på minstelønn

 • Ledere og mellomledere: En arbeidstaker som i stor utstrekning leder, fordeler og kontrollerer arbeid som utføres av andre regnes som leder eller mellomleder, for eksempel kjøkkensjefer, hovmestere og husøkonomer.
 • Lærlinger/arbeidsmarkedstiltak: For å være lærling må det være inngått en avtale om opplæring i bedrift mellom en videregående skole og en godkjent opplæringsbedrift som da er arbeidsgiver for lærlingen. For personer på arbeidsmarkedstiltak må det være på plass et vedtak eller en avtale med NAV.

Tips og andre vederlag kan anses som en del av lønnen

Lønns- og arbeidsvilkårene kan avvike fra forskriften på ett eller flere punkter, men må samlet sett være like gunstig eller gi bedre vilkår. For eksempel kan timelønnen være noe lavere enn forskriftens minstesats, men da er det en forutsetning at arbeidstaker mottar andre former for lønnsgodtgjørelse. Det er et krav at det dreier seg om goder eller ytelser som det er vanlig å regne som en del av lønnen og som inngår i beregningsgrunnlaget for feriepenger, skatt og trygdeytelser. Utgiftsdekning kan ikke kompensere for lavere timesats.

Tips regnes som en gave som er fått på jobb, og skal i utgangspunktet ikke regnes som en del av lønnen. Men i de tilfeller arbeidsgiver innrapporterer tips som lønn, kan tips inngå i beregningen av lønn. Det gjelder eksempelvis når tips kommer via kortbetaling. Dersom ansatte har lavere månedslønn enn det som er minstelønnssatsene, og tips skal inngå som en del av lønnen, må det være på plass en skriftlig avtale om hvordan tipsen skal fordeles. Arbeidsgiver må kunne dokumentere at lønnen inkludert tips er innenfor minstelønnssatsene. 

Satsene gjelder fra 1. desember 2018.

Minstelønn per time

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, skal ha en lønn per time på minst:

 • For fagarbeidere: 176,05 kroner
 • For spesialarbeidere: 168,03 kroner
 • For hjelpearbeidere: 160,10 kroner

Arbeidstakere som er ansatt på henholdsvis bedrift eller fast arbeidssted, som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor henholdsvis bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal betales et tillegg per time på:

 • For fagarbeidere: 35,21 kroner
 • For spesialarbeidere: 33,61 kroner
 • For hjelpearbeidere: 32,02 kroner

Tilleggene over skal også gis til arbeidstakere som er ansatt på reisebetingelser hvor det er forutsatt at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder/arbeidsplasser i sitt arbeidsforhold, når arbeidsoppdraget krever overnatting.

Skiftarbeid

På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg per time på:

For toskiftarbeid (36,5 timer per uke): 

 • 1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
 • 2. skift: 18,91 kroner
 • For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 40,41 kroner
 • Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 57,93 kroner
 • Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift.

For treskiftarbeid (35,5 timer per uke):

 • 1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
 • 2. skift: 19,49 kroner
 • 3. skift: 29,01 kroner
 • For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 41,58 kroner
 • Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 59,57 kroner

For helkontinuerlig treskiftarbeid (33,6 timer per uke):

 • 1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
 • 2. skift: 20,66 kroner
 • 3. skift: 30,64 kroner
 • For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 43,90 kroner
 • Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 62,94 kroner

Omregning fra ordinær arbeidstid

Ved omregning fra ordinær arbeidstid, 37,5 timer per uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes følgende tabell:

 • Fra 37,5 timer – 36,5 timer: 2,74 %
 • Fra 37,5 timer – 35,5 timer: 5,63 %
 • Fra 37,5 timer – 33,6 timer: 11,61 %

Overtidstillegg

Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50 % av timesatsen. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100 % av timesatsen.

Satsene gjelder fra 1. desember 2018.

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til forskriften skal minst ha en lønn per time på:   

Ferie- og innhøstingshjelp

 • Arbeidstakere under 18 år: 98,65 kroner
 • Over 18 år  ansatt inntil 12 uker: 118,65 kroner
 • Over 18 år – ansatt mellom 1224 uker (3–6 måneder): 124,15 kroner

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 måneder skal ha lønn som ufaglært fast ansatt.

Fast ansatte

 • Ufaglærte arbeidstakere: 138,55 kroner
 • Arbeidstakere under 18 år: 108,15 kroner
 • Tillegg for fagarbeidere: 11,75 kroner

Helge-/helligdagstillegg for røktere/avløsere i fast turnus

Det betales ett tillegg på 25 % per arbeidet time:

 1. Mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
 2. Mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
 3. Mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

Praktikanter

Praktikanter lønnes med minst 70 % av satsen for ufaglærte fast ansatte arbeidstakere. Se over.

Refusjon av utgifter

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsending av arbeidstaker, for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

Overtidstillegg

I jordbruk og gartnerinæringene er ikke tariffavtalens bestemmelser om overtid allmenngjort. Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Det skal utbetales et overtidstillegg på 40 % av timesatsen.

Satsene gjelder fra 1. desember 2018.

Minstelønn per time

Fagarbeidere og produksjonsarbeidere med tilhørende arbeidsoperasjoner, lagerarbeidere, transport, vakthold, rengjøring og kantine, håndverkere, reparatører, arbeidsledere, kontrollører, instruktører og kjølemaskinister/kuldemaskinister skal minst ha lønn per time på:

 • For fagarbeidere:  192,20 kroner
 • For produksjonsarbeidere: 180,70 kroner
 • Arbeidstakere under 18 år skal minst ha en lønn per time på 80 % av minstelønnssatsen.
 • Arbeidstakere over 17 år som har arbeidet 12 uker i bedriften skal lønnes i henhold til de lønnsgrupper deres arbeid hører inn under.

Skoleungdom beholder opparbeidet lønnsansiennitet fra det ene året til det neste i samme bransje. Lønnsansiennitet opparbeidet som unge arbeidstakere gjelder når man fyller 18 år.

Skiftarbeid

På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen på:

 • Toskiftsarbeid: 20 % av minstelønnssatsene
 • Treskiftsarbeid: 25 % av minstelønnssatsene

Satsene gjelder fra 1. desember 2018.  

Minstelønn per time

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. skal ha en lønn per time på minst:

 • For faglærte som utfører fagarbeid: 211,70 kroner
 • For andre arbeidstakere: 184,36 kroner

Skiftarbeid

Ved skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen på:

 • Toskiftsarbeid: 17 % av minstelønnssatsen
 • Treskiftsarbeid: 27,3 % av minstelønnssatsen  

Gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs.

Satsene gjelder fra 1. desember 2018.

Minstelønn per time

Arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn skal ha en lønn per time på minst: 171,45 kroner.

Gjelder også for arbeidstakere i bedrifter som er etablert utenfor Norge dersom transporten utføres av en utsendt arbeidstaker (kabotasje eller kombinert transport). Gjelder ikke ved internasjonal transport.

Gjelder ikke ved egentransport – det vil si varer som virksomheten har produsert selv og som transporteres av virksomhetens ansatte.

Gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Satsen gjelder fra 1. desember 2018.

Minstelønn per time

Arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss skal ha en lønn per time på minst: 155,87 kroner.

Dette gjelder når transporten ikke krever tildeling av løyve ved konkurranse.

Satsen gjelder også for arbeidstakere i utenlandske virksomheter, forutsatt at transportoppdraget er organisert på en måte som innebærer utsending av arbeidstakere som ledd i en midlertidig tjenesteytelse. Når utenlandske virksomheter utfører persontransport med turbil i Norge, vil dette normalt være i form av internasjonal transport og/eller kabotasjekjøring. Allmenngjøringsforskriften gjelder kun ved kabotasjekjøring.  

Gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Satsene gjelder fra 1. desember 2018. 

Det er ikke minstelønn i andre bransjer enn de som er listet opp over. 

Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Arbeidstid

Arbeidstid er allmenngjort i skips- og verftsindustrien. I de andre bransjene er ikke arbeidstid allmenngjort. Arbeidsmiljølovens regler gjelder derfor for disse.

Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag på byggeplasser, i skips- og verftsindustrien og innen renhold hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning og lignende kan avtales.

For arbeidstakere som utfører godstransport på vei (med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn) skal det ved transportoppdrag med planlagt overnatting, utbetales diett i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats per påbegynt 8. time.

Personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal stille med nødvendig personlig verneutstyr som er tilpasset årstiden og aktiviteten på arbeidsplassen.

Informasjonsplikt, påseplikt og innsynsrett

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte vilkårene følges. Men flere andre aktører har plikter og rettigheter i denne forbindelse:

Den som engasjerer/bestiller et arbeid/en tjeneste fra en leverandør/entreprenør eller underleverandør har informasjonsplikt om disse bestemmelsene. Hovedleverandøren skal påse at de allmenngjorte vilkårene følges av underleverandører og underentreprenører. Tillitsvalgte i hovedleverandørens virksomhet kan begjære innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som utfører arbeid innenfor områder med allmenngjorte tariffavtaler.

Unntak

Reglene kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale, eller etter de lover som gjelder i det landet de kommer fra.

Oppholdsrett for arbeidstakere som er EU/EØS/EFTA-borgere

Arbeidstakere som er statsborgere av et EU/EØS/EFTA-land, trenger ikke lenger søke om oppholdstillatelse i Norge, men kan registrere seg elektronisk på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Deretter må de som registrerer seg møte opp hos politiet eller hos et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Statsborgere av EU/EØS/EFTA-land har med gyldig identitetskort eller pass, oppholdsrett i tre måneder i Norge.

Regelverk - allmenngjorte tariffavtaler 

Hvem gjelder forskriftene for?

Forskriftene gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere. Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fagbrev eller tilsvarende formell utdannelse innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke slikt fagbrev. I forskriften som gjelder for skips- og verftsindustrien skilles det også mellom fagarbeidere, spesialarbeidere og hjelpearbeidere.

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold. Den gjelder ikke for ansatte som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

Forskriftene gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Ansvar

Virksomheter som utfører slike arbeidsoppdrag har ansvar for at bestemmelsene i disse forskriftene gjennomføres. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet i Norge fører tilsyn med at disse reglene overholdes. Ved brudd på reglene kan Arbeidstilsynet gi virksomheten pålegg, tvangsmulkt, stanse arbeidet, eller anmelde forholdet til politiet.


Konverter denne siden til PDF