Bruk av bordsag

Mange arbeidsulykker skjer i forbindelse med bruk av bordsag. De fleste ulykkene kan forebygges ved å følge bruksanvisningen. I tillegg er dårlig opplæring en vanlig årsak til ulykker.

Byggesager er en samlebetegnelse på ulike sager som brukes på byggeplasser. I hovedsak er det bordsag eller kapp- og gjærsag som brukes.

Ei bordsag er ei maskin for manuell mating. Bordsaga er utstyrt med et sirkulært sagblad som står i fast posisjon under bruk. Saga har også et bord som står i fast posisjon. Bordsaga er ment å brukes til saging av trevirke enten langs med, eller på tvers av, vedretningen. Bordsager for innendørs bruk er også utstyrt med rørstuss for oppsamling og fjerning av støv.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeid med bordsag kan gjennomføres på en trygg og sikker måte. Blant annet skal arbeidsgiver

  • stille med arbeidsutstyr som verner arbeidstakerne mot skader på liv eller helse
  • sørge for at arbeidstakere får nødvendig opplæring i riktig bruk
  • gjøre tiltak for å fjerne eventuelle risikofaktorer

Saga skal ha bruksanvisning

Bruksanvisningen skal være på norsk, og ha informasjon om normal bruk og andre måter saga kan bli brukt på. 

Saga skal også være CE-merket for å vise at den oppfyller krav til sikkerhet. I tillegg skal det følge med en erklæring fra produsenten som bekrefter at saga er produsert etter gjeldende sikkerhetskrav (samsvarserklæring).

Velg riktig sag til arbeidsoppgaven du skal gjøre

Det finnes mange typer bordsager på markedet. Når du kjøper ei ny sag, må du velge ei sag som passer bruksområdet ditt.

I bruksanvisningen skal produsenten informere om hvilke arbeidsoppgaver saga kan brukes til, og hvilke oppgaver den ikke kan brukes til.

Mange skader og ulykker skyldes feil bruk. Spør derfor forhandleren eller produsenten dersom du er i tvil om hvordan du skal bruke saga, eller hvilke arbeidsoppgaver den passer til.

Bruk sikkerhetsinnretningene som følger med saga

Du skal alltid bruke spaltekniv og sagbladdeksel ved gjennomskjæring. Spaltekniven skal normalt stå i øverste stilling, med mindre bruksanvisninga angir noe annet. Dersom du har flyttet på spaltekniven (for eksempel ved fresing av spor) må du umiddelbart flytte den tilbake til riktig posisjon etter bruk. Spaltekniven har ingen funksjon hvis emnet du sager i ikke rekker bort til kniven. Noen sager kan være utstyrt med et deksel som hindrer tilbakeslag.

Sagbladdekselet skal stå så nærme emnet som mulig.

Saga skal være utstyrt med nødstoppbryter og en sikkerhetsinnretning som stopper sagbladet innen 10 sekunder.

Noen sager har også sagblad som automatisk senkes ned under bordet, eller «sag-stopp» som stanser sagbladet umiddelbart ved berøring.

Som regel følger det med en skyvepinne når du kjøper ei sag. Bruk alltid skyvepinnen når det er mindre enn 30 cm fra kuttet til sagbladet.

Skyvepinnen skal være minst 45 cm lang, og den skal være hel og uskadet.

Hvis avstanden mellom parallellanlegget og sagbladet er mindre enn 5 cm, bør du bruke en skyveblokk i stedet for pinne.

Følg bruksanvisningen

Bruksanvisningen bør alltid følge med saga, slik at du og andre brukere kan kontrollere at saga er trygg.

Hver gang du bruker sag, må du vurdere risikoen. Dersom bruksanvisningen mangler, må risikovurderingen ta utgangspunkt i ditt bruksområde der du skal bruke saga, og den skal identifisere alle tiltakene som er nødvendig for sikker bruk. Du bør også vurdere om du heller skulle valgt å bruke en annen type sag.

Når du bruker sag, bør du aldri

  • overbelaste saga
  • løfte opp sagbladdekselet når sagbladet er i bevegelse
  • sage i emner som er ødelagte eller som inneholder fremmedlegemer, for eksempel spiker eller steiner
  • fjerne støv og flis med hånda
  • gå fra saga når den er slått på, eller hvis verneutstyret ikke er korrekt montert

Sørg for at brukerne får opplæring

Bruksanvisningen skal i hovedsak dekke alle tiltakene som er nødvendig for normal bruk. Arbeidsgiver skal derfor sørge for at brukerne får opplæring etter bruksanvisningen. Dersom bruksanvisningen mangler, skal opplæringen baseres på risikovurderingen.

Etter at du har gjennomgått opplæring, skal du vite hvordan sagas ulike innretninger og funksjoner skal brukes.

Slik bruker du sag

Hver gang du skal bruke saga, skal du sørge for at sikkerhetsmekanismer og vern er montert. Det er ikke sikkert at den som brukte saga før deg, har husket å montere på igjen disse. Dersom du må ta bort sikkerhetsmekanismer eller vern når du skal bruke saga, må du etter bruk påmontere det du har tatt bort.

Du bør alltid gå gjennom sikkerhetstiltakene i opplæringen før du bruker saga.

Bruk vernebriller når du sager. Du bør også bruke støvmaske.

Du skal alltid bruke støvsuger (prosessavsug) i forbindelse med arbeid som lager helseskadelig støv og som forurenser lufta for deg selv og for andre.

Trestøv er helseskadelig og i verste fall kreftfremkallende. Flere produsenter leverer bærbare støvsugere som enkelt kan kobles til rørstuss. Rørstussen kan du som regel finne på sagbladvernet.

Les mer om bruk av støvsuger på håndholdte maskiner

Du bør alltid bruke parallellanlegg eller vinkelanlegg når du sager. Du unngår tilbakeslag hvis parallellanlegget monteres slik at fronten når frem til kanten på sagbladet og spaltekniven.

Hvis du vinkler sagbladet, kan det være nødvendig å bytte til et parallellanlegg som er lavere.

Flere produsenter leverer matebaner, klemmer, rullebord og annet tilleggsutstyr som gjør bruken av saga tryggere. Hvis du er i tvil, bør du høre med leverandøren av saga om hva som er tilgjengelig for akkurat din sag.

Dersom emnet du sager i er vesentlig lengre enn sagbordet og forlengelsesbordet, er det viktig å støtte opp emnet slik at det ikke bøyer seg. Rullebaner og rullebord finnes i ulike størrelser.

Hvis du planlegger å frese spor, eller gjøre annet arbeid som innebærer at du må senke spaltekniven, er det risiko for tilbakeslag. Du bør derfor bruke mateapparat eller klemmer for å holde emnet fast på sagbordet.

Hvis du bruker en medhjelper når du sager, må du sørge for at medhjelperen oppholder seg der emnet kommer ut (utgangsenden). Medhjelperen eller andre personer bør aldri være nærmere sagbladet enn 1,2 meter, eller lene seg mot eller over sagbladet. Medhjelperen bør vente til emnet når enden på forlengelsesbordet før det slippes.

Anbefalt sagbladtype og diameter står i bruksanvisningen. Hvis du bruker feil sagblad, øker risikoen for tilbakeslag.

Sagbladet må stilles inn før bruk. Sagbladet bør ikke stikke mer enn 3 mm over emnet du sager i.

Trekk alltid ut støpselet før du gjennomfører service eller vedlikehold. Støv og spon kan fjernes med bruk av pensel eller støvsuger.

Når du bruker saga om vinteren, er det viktig å dekke til sagbordet mellom hver gang. På den måten unngår du at snø og is gjør bordet ujevnt.