Bruk av støvsuger på håndholdte maskiner

Støvsugere for håndverkere er små prosessavsug som du kan bringe med deg der du bruker håndverktøy, bygningssager og andre maskiner. Du skal alltid bruke prosessavsug i forbindelse med arbeid som lager helseskadelig støv og som forurenser lufta for deg selv og for andre.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver skal sørge for

 • nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av helsefarlig støv
 • at det kun brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret
 • at arbeidstakere har nødvendig opplæring og øvelse i bruk av alt arbeidsutstyr
 • at alle maskiner som lager støv, og som er produsert i henhold til maskinforskriften, er utstyrt med innretning for støvoppsamling

Bygningsstøv kan inneholde kreftfremkallende og helsefarlige stoffer

Vanlig støv kan gi helseplager. I tillegg kan bygningsstøv inneholde asbest, kvarts, trefibre og andre kreftfremkallende og helsefarlige stoffer.

Regelmessig innånding av bygningsstøv kan forårsake lungekreft, astma, kols og luftveisplager.

Støv kan deles inn i tre klasser (standard NEK IEC 60335-2-69 (standard.no)).

Støvklassene representerer ulik grad av risiko for helseskade, og er knyttet til grenseverdiene for kjemiske stoffer:

 • Lav (L): Støv i støvklasse L regnes som lite helseskadelig («husholdningsstøv»). Kravene innebærer maksimalt 1 % utslipp av støv med grenseverdier over 1 mg/m3.
 • Medium (M): Støv i støvklasse M regnes som moderat helseskadelig (f.eks. trestøv, betongstøv og sementstøv). Kravene innebærer maksimalt 0,1 % utslipp av støv med grenseverdier over 0,1 mg/m3.
 • Høy (H): Støv i støvklasse H regnes som svært helseskadelig (f.eks. asbest og kvarts). Kravene innebærer maksimalt 0,005 % utslipp av støv med grenseverdier under 0,1 mg/m3.      

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren, forskrift om tiltaks- og grenseverdier vedlegg I

På en byggeplass utføres det flere arbeidsoppgaver som danner mer støv enn grenseverdiene tillater. Ofte innebærer disse arbeidsoppgavene bearbeiding av harde materialer som tre, stein, betong og metall, med bruk av maskiner som

 • sager
 • slipemaskiner
 • vinkelslipere
 • bormaskiner

Bruk og vedlikehold av prosessavsug

Påmonterte prosessavsug skal kobles rett på maskinen. Dersom en maskin ikke er utstyrt med en rørstuss for tilkobling til prosessavsuget, kan dette ettermonteres.

Selve prosessavsug-enheten består av tre deler:

 • En oppsamlingsenhet med rørstuss: Oppsamlingsenheten fanger støvet etter hvert som det blir produsert, og er som regel montert på maskinen når du kjøper det. Det kan også ettermonteres på noen maskiner. Oppsamlingsenheten må være:
  • beregnet for verktøyet og jobben du skal gjøre (se i bruksanvisningen dersom du er i tvil)
  • plassert så nærme arbeidsstykket eller overflaten som mulig, slik at støvet ikke frigjøres
  • lett å bruke og ikke være til hinder for utførelsen av arbeidet
 • En støvsuger: Støvsugeren fjerner støvet fra oppsamlingsenheten før det filtreres, lagres og deponeres på trygg måte.
  • Velg alltid støvsuger i klasse M eller H. Hvis du er i tvil om hvilken klasse du skal velge, kan du spørre virksomhetens bedriftshelsetjeneste.
  • Forsikre deg om at støvsugeren har nok kraft (undertrykk) til jobben du skal utføre. Hvis du er i tvil, skal du se i bruksanvisningen eller spørre leverandøren.
  • Velg en støvsuger med forfilter eller mekanisk rengjøring. Da reduserer du risikoen for at filteret tettes.

Husk at støvsugeren må tømmes. Velg derfor en støvsuger med tilstrekkelig kapasitet

 • En støvsugerslange: Støvsugerslangen forbinder oppsamlingsenheten med støvsugeren. Diameter og lengde på støvsugerslangen må være tilpasset jobben og støvsugeren, og slangen må kunne festes forsvarlig i begge ender.

For noen verktøy finnes det også hjelpemidler som begrenser støvmengden, for eksempel perforert slipepapir til slipemaskiner.

Effekten du får, avhenger av at alle delene av prosessavsuget fungerer som tiltenkt.

De ulike delene må være tilpasset hverandre, og hele systemet må være tilpasset arbeidsoppgaven dere skal utføre og arbeidsmetoden dere bruker.

Noen verktøyprodusenter leverer komplette prosessavsug, men bærbare støvsugere selges også separat.

Det er viktig at arbeidstakerne deltar i utvelgelsen av utstyret.

Alt utstyr skal vedlikeholdes

Alt av maskiner og annet arbeidsutstyr skal kontrolleres og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Normalt vil det være tilstrekkelig å følge kravene i bruksanvisningene til utstyret som brukes.

I tillegg skal brukeren av utstyret kontrollere at prosessavsuget fungerer effektivt (egenkontroll) ved å

 • kontrollere at delene er hele og uskadet, og skifte ut eller reparere hvis nødvendig
 • kontrollere at indikatoren for luftgjennomstrømning og rengjøringsmekanismen fungerer
 • skifte filter ved behov (se i bruksanvisningen eller spør leverandøren dersom du er i tvil)

Alle arbeidstakere skal ha opplæring

Alle arbeidstakere skal ha nødvendig opplæring og øvelse i bruk av alt arbeidsutstyr. Som hovedregel skal innholdet i opplæringen bygge på kravene i bruksanvisningene til utstyret som brukes.

Regelverk og mer informasjon

Særlig om kjemisk og biologisk helsefare, arbeidsmiljøloven § 4-5

Alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr, forskrift om utførelse av arbeid § 10-6

Arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk, forskrift om utførelse av arbeid § 11-2 

Valg og bruk av mekanisk og elektrisk utstyr, forskrift om utførelse av arbeid § 11-3 

Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner, maskinforskriften vedlegg I