Forenklet undersøkelse

En forenklet undersøkelse bygger på den innledende vurderingen og bruker målinger for å vurdere om grenseverdier for konsentrasjon av kjemikalier i arbeidsatmosfæren vil kunne overskrides. 

Hensikten med en forenklet undersøkelse er å skaffe mer detaljert informasjon om arbeidstakernes eksponering enn hva en innledende vurdering kan gi.

Resultatene fra målingene brukes til å vurdere om eksponeringen vil kunne overskride grenseverdien. 

Planlegging, gjennomføring og analyse av måleresultatene fra en forenklet undersøkelse krever god yrkeshygienisk fagkompetanse.

En forenklet undersøkelse innebærer 3–5 målinger av eksponering for en gruppe av arbeidstakere med sammenliknbar eksponering (SEG). Med én måling menes én 8-timers eksponeringskartlegging.

Sammenlignbar eksponert gruppe (SEG)

Definisjon: Gruppe av arbeidstakere som utsettes for tilnærmet lik eksponering. Dette kan være tilfelle når arbeidstakerne utfører like arbeidsoppgaver med like materialer og prosesser, de utfører oppgavene på lik måte og med lik hyppighet.

Måleresultatene for hver SEG vurderes for seg. En SEG kan bestå av én eller flere arbeidstakere og samme arbeidstaker kan være med i flere SEG-er.

I tillegg til måleresultatene benytter man allerede innsamlet informasjon fra den innledende vurderingen. Dersom den innledende vurdering ikke er gjort, må man minimum hente inn informasjon tilsvarende steg 1 i Innledende vurdering, informasjonsinnhenting, før en forenklet undersøkelse gjøres. 

En forenklet undersøkelse gjennomføres på følgende måte:

Les mer om hvordan du går fram for å planlegge og gjennomføre slike målinger: Planlegging og utføring av målinger

Les mer om vurdering av måleresultater her: Vurdering av måleresultat

Ved vurdering av måleresultatene etter en forenklet undersøkelse er det den høyeste målte verdien som skal legges til grunn. Jo færre målinger man har, jo lavere skal denne verdien være for at eksponeringen kan ansees som akseptabel. Dersom den høyeste målte verdien er høyere enn det som er akseptabelt, må virksomheten sette i verk tiltak for å redusere eksponeringen. Tiltakene må følges opp med en ny kartlegging. Dersom tiltakene vil påvirke resultatene fra en innledende vurdering, bør en ny kartlegging starte med en ny innledende vurdering. Hvis ikke kan man gå direkte til en ny forenklet undersøkelse eller en detaljert undersøkelse.

Dersom den høyest målte verdien er lavere enn det som er akseptabelt kan kartleggingen avsluttes med en rapport. En ny kartlegging bør gjøres etter ett år eller etter endringer som kan påvirke eksponeringen.

Konklusjoner av eksponering og videre oppfølging
Konklusjon Videre oppfølging
Eksponeringen for den enkelte SEG kan anses som akseptabel dersom:
  • 3 målinger: maksimumsverdien ≤ 10 % av grenseverdien
  • 4 målinger: maksimumsverdien ≤ 15 % av grenseverdien
  • 5 målinger: maksimumsverdien ≤ 20 % av grenseverdien
Avslutt med en rapport.

Gjør en ny vurdering etter ett år eller etter endringer som kan påvirke eksponeringen.

Uakseptabel eksponering for den enkelte SEG foreligger dersom:
  • 3 målinger: maksimumsverdien > 10 % av grenseverdien
  • 4 målinger: maksimumsverdien > 15 % av grenseverdien
  • 5 målinger: maksimumsverdien > 20 % av grenseverdien
Gjennomfør tiltak.

Gjør deretter en ny innledende vurdering eller en ny forenklet undersøkelse.

Alternativt: Gjennomfør en detaljert undersøkelse for å få flere målinger.