Detaljert undersøkelse

I en detaljert undersøkelse gjøres flere målinger for å kartlegge og vurdere eksponering for kjemikalier.

Hensikten her er å skaffe et enda mer detaljert underlag for vurdering av arbeidstakernes eksponering enn hva den innledende vurderingen og den forenklede undersøkelsen kan gi. Resultatene fra målingene brukes til å vurdere om eksponeringen vil kunne overskride grenseverdien.

Planlegging, gjennomføring og analyse av måleresultater fra en detaljert undersøkelse krever god fagkompetanse. Bruk av statistikk i vurderingen av målingene gjør at det tas hensyn til antall målinger og spredningen i målingene.

En detaljert undersøkelse krever minimum 6 målinger i en sammenliknbar eksponert gruppe (SEG) av arbeidstakere. Med én måling menes én 8-timers eksponeringskartlegging.

Sammenlignbar eksponert gruppe (SEG)

Definisjon: Gruppe av arbeidstakere som utsettes for tilnærmet lik eksponering. Dette kan være tilfelle når arbeidstakerne utfører like arbeidsoppgaver med like materialer og prosesser, de utfører oppgavene på lik måte og med lik hyppighet.

Måleresultatene for hver SEG vurderes for seg. En SEG kan bestå av én eller flere arbeidstakere og samme arbeidstaker kan være med i flere SEG-er.

I tillegg benyttes informasjon fra den innledende vurderingen og eventuelt også den forenklede undersøkelsen i vurderingen.

En detaljert undersøkelse gjennomføres på følgende måte:

Les mer om hvordan du går fram for å planlegge og gjennomføre slike målinger: Planlegging og utføring av målinger

Les mer om vurdering av måleresultater her: Vurdering av måleresultat

Ved vurdering av måleresultatene etter en detaljert undersøkelse er det den estimerte høyeste konsentrasjonen som kan forekomme som skal legges til grunn. Denne konsentrasjonen kalles Estimert øvre konsentrasjon (EØK)*, og beregnes ved hjelp av statistikk.

Dersom EØK er lavere enn grenseverdien kan eksponeringen ansees som akseptabel.

Dersom EØK er større enn grenseverdien må tiltak iverksettes. Tiltakene må etterfølges av en ny kartlegging. Dersom tiltakene vil påvirke resultatene fra en innledende vurdering, bør en ny kartlegging starte med en ny innledende vurdering. Hvis ikke kan man gå direkte til en ny forenklet undersøkelse eller detaljert undersøkelse.

Konklusjon av eksponering og videre oppfølging
Konklusjon Videre oppfølging
Eksponeringen for den enkelte SEG kan anses som akseptabel dersom: EØK < GV Avslutt med en rapport. Gjennomfør en ny innledende vurdering etter 1 år eller etter endringer som kan påvirke eksponeringen.
Uakseptabel eksponering for den enkelte SEG foreligger dersom: EØK ≥ GV Gjennomfør eksponeringsreduserende tiltak. Gjør deretter en ny innledende vurdering – alternativt en ny forenklet undersøkelse eller detaljert undersøkelse.

* Estimert Øvre Konsentrasjon (EØK): Øvre 70 % konfidensgrense til 95 prosentilen. Det vil si den verdien som 95 % av eksponeringene er under med 70 % sikkerhet.