Krav til spiserom på arbeidsplassen

Alle arbeidsplasser skal ha spiserom som er tilgjengelige for arbeidstakerne.

Spørsmål om spiserom kan for eksempel oppstå i tilfeller der

  • arbeidsplassen har få arbeidstakere og lite areal til rådighet
  • spiseromfunksjonen ifølge søker skal dekkes gjennom fellesfunksjon
  • spiseromfunksjonen skal dekkes gjennom tilgang til ekstern kantine

I søknad om Arbeidstilsynets samtykke må tiltakshaver dokumentere at kravene til spiserom er oppfylt.

Generelle krav til spiserom

Hovedregelen er at alle arbeidstakere skal ha tilgang til spiserom jf. arbeidsplassforskriften § 3-5.

Arbeidsplassforskriften §§ 1-4 og 2-1 første ledd stiller krav til utforming av arbeidslokaler – også personalrom – og at lokalene har tilfredsstillende velferdsmessig standard. Krav til hensiktsmessig plassering og dimensjonering av personalrom følger av arbeidsplassforskriften §§ 3-1 og 3-2.

Kravet til størrelse innebærer at lokalene skal ha plass til det maksimale antallet arbeidstakere som skal spise der samtidig. Arealkravet skal sikre at hver arbeidstaker har minimum 1,2 m2. Rommet skal uansett ikke være mindre enn 6 m2.

Spiserommet bør gi mulighet for pause og avkobling. Som klar hovedregel bør rommet derfor være skjermet fra kunder, elever, pasienter og liknende. Det gjør at sambruk med andre brukergrupper normalt ikke er en akseptabel løsning.

Arbeidstakerne må ha tilgang til spiserommet når de har behov for det. Det betyr at en kombinasjon av møterom og spiserom i utgangspunktet verken er hensiktsmessig eller akseptabelt.

Spiserommet skal som hovedregel ha dagslys og utsyn. Dette er spesielt viktig dersom de øvrige arbeidslokalene ikke tilfredsstiller kravene til dagslys og utsyn.

Fellesfunksjon og eksternt spiserom

Virksomheten skal normalt ha eget spiserom. Som alternativ kan arbeidstakerne ha tilgang til tilfredsstillende spiselokaler utenom virksomheten, men hovedregelen er at personalrom skal ligge i samme bygning som arbeidsplassene.

I større utleiebygg er spiserom ofte planlagt som en fellesfunksjon plassert utenfor det enkelte arbeidslokalet. Dette gjelder særlig for små utleiearealer, for eksempel i kjøpesenter. I slike tilfeller er det svært viktig at spiserommet er plassert og dimensjonert slik at funksjonen spiserom oppfyller kravene i regelverket.

Tilgang til eksternt spiserom utenfor egen bygning eller egne arbeidslokaler er normalt ikke en akseptert løsning.

Hvis virksomheten likevel legger til rette for spiserom utenfor egne lokaler og/eller bygning, må arbeidsplassen som klar hovedregel ha et dedikert areal der arbeidstakerne kan ta pauser. Vi understreker at spiserommet bare unntaksvis kan legges utenfor egne lokaler.

Regelverk om spiserom på arbeidsplassen


Konverter denne siden til PDF