Notat: Invitasjon til å gi innspill på et forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2

1. Bakgrunn

Partene i Samarbeidsrådet ga i oktober 2021, råd til Arbeidstilsynet om at digital opplæring under modul 2 bør kunne fortsette, i tillegg til at modul 2 blir gitt som klasseromsundervisning. Fra 15. mars 2022 er Arbeidstilsynets corona-unntak fjernet fra nettsidene arbeidstilsynet.no.

Forslaget tar utgangpunkt i en videreføring av praksisen under corona-pandemien, med undervisning gjennomført som videomøter.

2. Problemet

Det overordnede spørsmålet forslaget skal besvare er:

Hvilke krav må vi stille for at modul 2 gjennomført som videomøte, kan oppfylle opplæringsplanene?

Spørsmålet presenteres fra to ståsteder:

  • Hvilke deler av modul 2 kan gjennomføres som videomøter?
  • Hvilke deler av modul 2 sier opplæringsplanene at arbeidsutstyret skal være til stede?

Det er en forutsetning at kandidaten skal få nødvendig undervisning til å nå læremålene i tråd med opplæringsplanene. Alle tjenlige læremidler kan brukes av den sertifiserte virksomheten, for å hjelpe kandidaten til å nå læremålene og hensikten med opplæringen.

3. Saksopplysninger

Modul 2 er teorimoduler som varer fra 14 timer for truck, til 32 timer for mobilkran. I opplærings-planene er personlig samhandling og samtale mellom instruktøren og elevene underforstått, siden klasserom var vanlig praksis i tiden rundt år 2000 da opplæringsplanene ble utviklet.

Om den muntlige samtalen mellom elevene står det at «Deltakerne bør i tillegg til gruppearbeid også arbeide selvstendig med øvingsoppgavene.» Se modulene 2.X kapittel 4 (med unntak av modul 2.3). Det er altså forutsatt at elevene samarbeider og snakker sammen under modul 2. Når det står modul 2.X kan X være et av tallene 1-8; dvs. hver modul 2.

Modul 2.3 Løfteredskap

Modul 2.3 Løfteredskap er 15 timer teoretisk opplæring og en time avsatt til prøve. Modulen skal gjennomføres etter modul 1 og før modul 2 i aktuell kranklasse, se Opptaksvilkår i kapittel 1. Kapittel 6 beskriver hjelpemidler og undervisningsmateriell, og lister løfteredskapene som skal brukes i undervisningen, fordelt på en tabell over to sider. Modul 2.3 forutsetter at undervisningen gjennomføres med løfteredskapene til stede for elevene i klasserommet i undervisningen, i ni timer av de femten undervisningstimene. I forslaget legger vi til grunn at elevene trenger å ta på og studere konkrete løfteredskaper med f.eks. ulik slitasje som en sentral del av undervisningen.

Modul 2.1 anleggsmaskiner

Modul 2.1 anleggsmaskin er 24 timer. Modulen har ikke begrensninger i opplæringsplanen for å gjennomføre opplæringen som videomøte.

Modul 2.2 truck

Modul 2.2 truck er 14 timer. Opplæringsplanens kapittel 6 beskriver opplæringsmateriellet som skal være tilgjengelig. Det er spesifisert at det skal være tilgang til aktuelle trucker for praktisk demonstrasjon. I forslaget legger vi til grunn at elektroniske hjelpemidler som film, animasjoner ol. kan være tilstrekkelig for å gi nødvendig praktisk demonstrasjon i modul 2.2. Det er derfor ikke et krav om klasseromsundervisning for modul 2.2.

Modul 2.4 til og med modul 2.8 for kranklassene

Modulene 2.4 til og med modul 2.8 kran er fra 16 timer for traverskran til 32 timer for mobilkran. Opplæringsplanens kapittel 6 beskriver opplæringsmaterialet som skal være tilgjengelig. Det er spesifisert at det skal være tilgang til krantypen for praktisk demonstrasjon. I forslaget legger vi til grunn at elektroniske hjelpemidler som film, animasjoner ol. kan være tilstrekkelig for å gi nødvendig praktisk demonstrasjon i kranmodulene. Det er derfor ikke et krav om klasseromsundervisning for modul 2.4 til og med modul 2.8.

Prøven under modul 2 kan gjennomføres under modul 3

Opptaksvilkår for å begynne med praksis under modul 3, er at både modul 1 og modul 2 skal være gjennomført (dvs. bestått), jf. kapittel 1. Men det åpnes også for at modul 1 og modul 2 (utenom modul 2.3 Løfteredskap) kan alternativt «gjennomføres i sammenheng med» modul 3. Det må forstås slik at nødvendig teoretisk sikkerhetsopplæring skal være gjennomgått før den praktiske øvelsen. Formålet med å gi modul 3 i sammenheng med teorien, må være at gjennomgått teori, demonstreres i praktisk bruk for å gi eleven nødvendig forståelse for sikker bruk av kjøretøyet. Dvs. at eleven skal ha fått opplæring i relevant teori før hver praktisk øvelse, men all teorien trenger ikke være gjennomgått før praktisk opplæring starter. Dette åpner for at prøven under modul 2 kan gjennomføres som del av modul 3.

4. Forslaget

Forslaget betyr endring i modul 1, modul 2.1, modul 2.2, modul 2.3, modul 2.4, modul 2.5, modul 2.6, modul 2.7 og modul 2.8.

Modul 2.

I kapittel 1 er det føyd til en setning som sier: «I tillegg til klasseromsundervisning, kan modulen gjennomføres som videomøte». Det er også føyd til noen Definisjoner. Ordene som er gitt en definisjon er: chat, videomøte og e-læring.

I kapittel 4 er kravene til bruk av videomøte listet i kap. 4 i åtte punkter. Under punkt 1) er det en liste over nødvendig læremateriell som skal sendes deltakerne før kurset begynner. Vi ber om innspill på om opplistingen er dekkende. Nye forslag må begrunnes. For modul 2.3 Løfteredskap må ni av femten undervisningstimer gjennomføres som klasseromsundervisning. Se mer nedenfor.

I kapittel 5 er det presisert at en instruktør skal være til stede under hele teoriprøven. Det står videre at når modul 2 skal gjennomføres som videomøte, så skal prøven for modul 2 avholdes under modul 3. Før kandidaten gjør praktiske øvelser under modul 3, skal nødvendig relevant teoretisk opplæring være gjennomgått, for å gi kandidaten nødvendig forståelse for sikker bruk.

I kapittel 6 om undervisningsmateriell er det angitt krav til utstyret som skal brukes ved videomøte. Det er ingen endringer under rubrikken Elevmaterialer, dvs. at her står det fremdeles «Relevante lærebøker og kursmateriell for opplæringen». Men under krav til videomøter i kapittel 4 står det under pkt 1) at nødvendig læremateriell skal sendes ut før kurset.

Modul 2.3 løfteredskap. I kapittel 4 åpnes det for at leksjonene 1, 3, 4 og 5 kan gjennomføres som videomøte eller som e-læring. Resten av modul 2.3 skal gjennomføres som fysisk møte, dvs. ni av femten undervisningstimer. I tillegg kommer den skriftlige prøven, som også skal gjennomføres i klasserom. Det presiseres at alle løfteredskapene listet i kapittel 6 skal være til stede for elevene i klasserommet i undervisningen.

Modul 2.3 har fått et nytt vedlegg 1 som beskriver kravene til dokumentet «Gjennomført teorimodul 2.3 (G11) – Løfteredskap». Kapittel 5 henviser til vedlegg 1. Dette er i tråd med vedlegg 1 i modul 4.X som stiller krav til innholdet i dokumentet «Gjennomført praktisk prøve».

Modul 2.2 truck. I kapittel 7 er teksten mellom ingressen og tabellen fjernet, i tråd med endringen vi gjorde ved revisjon av modul 4.2 tidligere (publisert i januar 2021). Hele kapittel 7 er foreslått fjernet i et eget forslag om å forenkle truckopplæringen, men det behandles i den saken.

Modul 1.

I kapittel 5 er det presisert at en instruktør skal være til stede under hele teoriprøven, og at prøven også kan avholdes i forbindelse med modul 3.

5. Aktuelle lenker:

Forslaget betyr endring i modul 1 og i hver modul 2. I dokumentene nedenfor, viser vi hvordan forslaget ser ut i modul 2 for truck, for anleggsmaskin og for én kran-klasse. I tillegg viser vi hvordan forslaget ser ut i modul 1 og i modul 2.3 Løfteredskap.

Modul 1

Fjernundervisning_Modul 1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.pdf

Modul 2.1 – masseforflyttingsmaskin

Fjernundervisning_Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner.pdf

Modul 2.2 – løfte- og stablevogner

Fjernundervisning_Modul 2.2 Løfte- og stablevogner for gods.pdf

Modul 2.3 – løfteredskap

Fjernundervisning_Modul 2.3 Løfteredskap (G11).pdf

Modul 2.4 – mobilkran

Fjernundervisning_Modul 2.4 Mobilkran (G1).pdf

Gjeldende opplæringsplaner

Gjeldende opplæringsplaner finnes på Arbeidstilsynets side om opplæring fra sertifisert virksomhet.