§ 2. Utenriksstasjonene

For stedlig engasjert personale ved utenriksstasjonene kommer arbeidsmiljøloven kun til anvendelse i den utstrekning bestemmelsene ikke strider mot de regler som gjelder på tjenestestedet.
Tilsynet med at arbeidsmiljøloven og bestemmelsene gitt i medhold av denne blir overholdt ved utenriksstasjonene, skal gjennomføres på den måte som blir fastsatt ved skriftlig avtale mellom Direktoratet for arbeidstilsynet og Utenriksdepartementet.