Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven

DatoFOR-2005-12-16-1567
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2005-12-21
Ikrafttredelse2006-01-01
Sist endret
FOR-2021-06-04-1794
Endrer
FOR-1977-06-17-9383
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-2, lov/2005-06-17-62/§10-12, lov/2005-06-17-62/§18-1,
KorttittelForskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-2 tredje og fjerde ledd, § 10-12 sjette ledd og § 18-1 andre ledd. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.
Endret ved forskrifter 21 aug 2009 nr. 1099, 25 juni 2019 nr. 901 (i kraft 1 juli 2019), 14 aug 2020 nr. 1640, 4 juni 2021 nr. 1794.