Slik søker dere om dispensasjon fra tilknytning til bedriftshelsetjeneste

Virksomheter kan søke om dispensasjon fra kravet om å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Det er også mulig å søke om en delvis dispensasjon.

Hvem kan få dispensasjon?

Alle virksomheter kan søke om dispensasjon fra kravet om å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. For å få dispensasjon fra denne plikten må det

 • være sikkerhets- og helsemessig forsvarlig
 • ikke stride mot EØS-regelverket
 • foreligge særlige grunner i virksomheten

Her er noen eksempler på hva som kan være særlige grunner for å få dispensasjon:

 • Arbeidsmiljøet i virksomheten har ikke de risikoforholdene som har utløst tilknytningsplikten for bransjen (næringskoden), og virksomheten har i tillegg et godt dokumentert HMS-system.
 • Virksomheten har en egen ordning som ikke er godkjent som bedriftshelsetjeneste, men som er særlig tilpasset risikoforholdene i virksomheten.
 • Virksomheten benytter en utenlandsk bedriftshelsetjeneste som kjenner til det norske regelverket.
 • Andre særlige grunner.

Vi vurderer hver enkelt søknad. Selv om punktene er oppfylt, er det ikke sikkert dere får godkjent søknaden.

Hvem kan få delvis dispensasjon?

Utgangspunktet er at dersom hovedaktiviteten hos en virksomhet faller inn under de næringskodene som skal ha BHT, så omfattes alle ansatte av kravet om bedriftshelsetjeneste. Vi kan gi delvis dispensasjon for deler av virksomheten som ikke har de risikoforhold som har utløst tilknytningsplikten for virksomheten.

En delvis dispensasjon betyr at deler av virksomheten får dispensasjon fra kravet om å ha BHT. Den delen av virksomheten dere søker om dispensasjon for, må være markant adskilt fra resten av virksomheten. Det vil si fysisk adskilt på ulike lokasjoner, eller funksjonelt eller organisatorisk adskilt fra resten av virksomheten.

Ansatte i den delen av virksomheten som får dispensasjon, må ikke på noe tidspunkt bli utsatt for de risikoforholdene som har utløst tilknytningsplikten.

Hva må søknaden om dispensasjon inneholde?

I tillegg til at det må foreligge en særlig grunn for å gi dispensasjon må dere dokumentere at det er sikkerhets- og helsemessig forsvarlig at virksomheten ikke skal ha bistand fra bedriftshelsetjeneste.

I søknaden må dere

 • beskrive virksomheten deres og hvilket arbeid arbeidstakerne utfører
 • beskrive hvilke særlige grunner for dispensasjon som gjør seg gjeldene i virksomheten deres
 • dokumentere at det er gjort en vurdering av risikoforhold i arbeidsmiljøet og hvordan disse er ivaretatt
 • beskrive hvordan dere jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet
 • legge ved en uttalelse fra verneombudet som må si hvorfor det er sikkerhets- og helsemessig forsvarlig å gi dispensasjon (dersom dere ikke har plikt til å ha verneombud, skal dere legge ved en uttalelse fra en representant for arbeidstakerne)
 • legge ved referatet fra møtet i arbeidsmiljøutvalget (dersom dere har det) der saken om dispensasjon er behandlet, se arbeidsmiljøloven § 7-2 (2) bokstav a
 • legge ved andre opplysninger som er relevante for behandling av søknaden

For en søknad om delvis dispensasjon må dere i tillegg

 • beskrive hvilken del (eller deler) av virksomheten dere søker om en delvis dispensasjon for
 • beskrive hvordan denne delen (eller delene) skiller seg fra hovedaktiviteten i virksomheten

Hvor lenge gjelder en dispensasjon?

En dispensasjon gjelder som hovedregel for en tidsbegrenset periode på tre år. Det er under forutsetningen av at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt i hele perioden.

Slik søker dere

Bruk eDialog til å sende oss søknaden digitalt. 

Se hvordan dere bruker eDialog

Vi vurderer hver søknad på bakgrunn av de faktiske forholdene i saken.

Regelverk

Om dispensasjon i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 1-5

Bruk av bedriftshelsetjeneste i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13


Konverter denne siden til PDF