Slik søker dere om dispensasjon fra tilknytning til bedriftshelsetjeneste

Virksomheter kan søke om dispensasjon fra kravet om å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste.

Hvem kan få dispensasjon?

Dere kan få dispensasjon hvis

 • virksomheten har en egen ordning for bedriftshelsetjeneste som er særlig tilpasset risikoforholdene i virksomhetens, men som ikke oppfyller kravene for å bli godkjent som bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet
 • arbeidsmiljøet deres ikke inneholder risikofaktorer som er normale i bransjen
 • virksomheten har skriftlig avtale med eksterne fagmiljø som samlet kan hjelpe dere med å forebygge risikoforhold i virksomheten
 • virksomheten bruker en utenlandsk bedriftshelsetjeneste som kjenner det norske regelverket. Denne bedriftshelsetjenesten må vite hva regelverket krever at de skal levere til virksomhetene.

Vi vurderer hver enkelt søknad. Selv om punktene er oppfylt, er det ikke sikkert dere får godkjent søknaden.

Dere kan få delvis dispensasjon

En virksomhet kan søke om delvis dispensasjon, det vil si dispensasjon for enkelte aktiviteter i virksomheten. Disse må være i en bransje som ikke har plikt til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. I slike tilfeller kan dere søke om delvis dispensasjon for denne delen av virksomheten.

Ved søknad om delvis dispensasjon må dere dokumentere at

 • støttefunksjonen eller sideaktivitetene er tilstrekkelig adskilt fra hovedaktiviteten
 • arbeidstakerne i støttefunksjon eller sideaktivitet ikke er utsatt for samme risiko som arbeidstakerne tilknyttet hovedaktiviteten

Dette må søknaden inneholde

En søknad om dispensasjon må inneholde dette:

 • Beskriv virksomheten og hvilket arbeid arbeidstakerne utfører.
 • Beskriv hvilke risikofaktorer arbeidstakerne utsettes for.
 • Beskriv hvordan dere ivaretar eget arbeidsmiljø uten å være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste.
 • Beskriv hvordan dere jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet.
 • Gi opplysninger om dere selv har den nødvendige kompetansen til å ivareta et sikkerhets- og helsemessig forsvarlig arbeidsmiljø eller om dere bruker ekstern fagkompetanse.
 • Legg ved en uttalelse fra verneombudet. Uttalelsen må si hvorfor det er sikkerhets- og helsemessig forsvarlig å gi dispensasjon. Dersom dere ikke har plikt til å ha verneombud, , skal dere legge ved en uttalelse fra representanten(e) for arbeidstakerne.
 • Legg ved referat fra det møtet i arbeidsmiljøutvalget der saken om dispensasjon er behandlet, jf. arbeidsmiljøloven § 7-2 (2) bokstav a.
 • Legg ved eventuelle andre opplysninger som er relevante for at vi skal behandle søknaden om dispensasjon.

Hvis dere får dispensasjon, er det

 • for en tidsbegrenset periode på maks tre år
 • under forutsetning av at dere fyller vilkårene over, i hele perioden

Slik søker dere

Bruk eDialog til å sende oss søknaden digitalt. 

Se hvordan dere bruker eDialog

Vi vurderer hver søknad på bakgrunn av de faktiske forholdene i saken.

Regelverk

Om dispensasjon i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 1-5

Bruk av bedriftshelsetjeneste i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13