Kriterier for kompetent røyk- og kjemikaliedykkerlege - veiledende fagplan

Nødvendig kompetanse for en røyk- og kjemikaliedykkerlege innebærer kunnskap og ferdigheter om relevant norsk regelverk og forhold knyttet til røyk- og kjemikaliedykking. Helseerklæring for personer som arbeider med røyk- og kjemikaliedykking kan kun utstedes av lege som innehar nødvendig kompetanse.

Hvordan få nødvendig kompetanse?

For å oppnå nødvendig kompetanse bør legen ta selvstudium og praksis i samsvar med denne veiledende fagplanen. Per juli 2022 finnes det ikke formalisert opplæring (grunnkurs) med eksamen.

Hvorfor trengs denne kompetansen?

Denne kompetansen er nødvendig for å sikre helsesertifisering av røyk- og kjemikaliedykkere i samsvar med gjeldende regelverk, god forvaltningsskikk og anerkjente faglige standarder.

Krav til legens kompetanse:

Etter gjennomført e-kurs «Sakkyndig arbeid» (Dnlf) og selvstudium i samsvar med denne fagplanen, skal legen ha kunnskap om:

 • Gjennomføre spesialundersøkelsene som skal utføres på røyk- og kjemikaliedykkere (spirometri, audiometri, hvile-EKG), inkludert tolkning av resultatene og rutine om drøfting med annen kompetent lege av resultater ved behov.
 • Observere gjennomføring av virksomhetens anvendte tester av fysisk kapasitet (hele testbatteriet) av to til fem røyk- og kjemikaliedykkere (helst innen 6 måneder etter legens oppstart med helsesertifiseringene).
 • Gjennomføre ett øvelsesdykk i røykkammer med fullt røykdykkerutstyr (helst senest innen 6 måneder etter legens oppstart med helsesertifiseringene. Unntak for leger med redusert helse der gjennomføringen av et slikt treningsdykk ikke er tilrådelig. De må observere gjennomføringen av slike dykk fra utsiden og intervjue de som nettopp har utført slike prøvedykk).

Ferdigheter og dokumentasjon etter selvstudium:

Etter gjennomført selvstudium og praksis i samsvar med denne fagplanen, bør røykdykkerlegen være i stand til å:

 • gjennomføre medisinsk undersøkelse av og vurdere røyk- og kjemikaliedykkere i samsvar med gjeldende regelverk, god forvaltningsskikk og anerkjente faglige standarder
 • utøve sakkyndigrollen som røykdykkerlege med klar ivaretakelse av grensene mot andre legeroller
 • gjennomføre en risikovurdering knyttet til arbeidstakers helse
 • formulere bestilling av spesialistundersøkelser og tilleggsundersøkelser for å få relevant vurdering av den medisinske tilstanden
 • veilede søkeren og bidra i den videre prosessen når helsekravene ikke er oppfylt
  • Konferere med erfaren kollega ved behov og stå ved den selvstendige avgjørelsen
  • Være forberedt på motstand fra søker som ønsker en godkjent helseattest
  • Være forberedt på motstand fra brann- og redningsvesenet for å få godkjent røykdykkere for å fylle brannmannskapslagene etter forskriften
  • Veilede søkeren og brann- og redningsvesenet og bidra i den videre prosessen

Gjennomført selvstudium av kunnskap og praksis i samsvar med denne fagplanen bør dokumenteres.

Legens skjemaer til bruk ved helsesertifisering:

Skjema for helseundersøkelse, helsesertifisering røyk- og kjemikaliedykkere (PDF)

Skjema for legeerklæring, helsesertifisering røyk- og kjemikaliedykkere (PDF)