Rapport etter kartlegging og måling av kjemisk eksponering

En eksponeringsvurdering er ikke avsluttet før det er skrevet en fullstendig rapport om kartleggingen, eventuelle målinger og konklusjonene.

Hensikten med rapporten er å dokumentere forholdene under kartleggingen, måleresultater og vurderingene som er gjort i alle ledd i prosessen, se:

Slik gjør du: Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Innhold i målerapporten

Dette bør inngå i en målerapport:

 • Navnet på firmaet og personene som er ansvarlige for undersøkelsen
 • Navnet, adressen og organisasjonsnummeret til bedriften hvor kartleggingen og eventuelle målinger er utført
 • Bakgrunnen for undersøkelsen
 • Hensikten med undersøkelsen

Kjemikalier

Rapporten bør inneholde en beskrivelse av:

 • hvilke kjemikalier som forekommer i virksomheten
  • stoffer og materialer som brukes i produksjonen og eventuelle mellomprodukter som dannes
 • kjemikalienes egenskaper og grenseverdier

Utførelse av arbeidet

Beskriv forholdene ved arbeidsplassen som for eksempel: 

 • organiseringen av arbeidet
 • produksjon- og arbeidsutførelsen
 • arbeidsforhold som har betydning for resultatet av kartleggingen (for eksempel ventilasjon)
 • prosessbetingelsene under eventuelle målinger

Kilder til eksponering

Rapporten bør inneholde en beskrivelse av:

 • kilder til eksponering
 • faktorer som kan påvirke eksponeringsnivåene 

Informasjon fra liknende virksomheter

Hvis det er samlet inn slik informasjon, så bør rapporten beskrive: 

 • Eventuelle måledata fra tilsvarende virksomheter som er benyttet

Estimering av eksponeringen

Beskriv hvordan eksponeringen er estimert:

 • metode for estimering 
 • metode for modellering
 • analyse av materialprøver

Dersom det er utført målinger – ved en forenklet undersøkelse eller en detaljert undersøkelse – bør rapporten beskrive følgende:

 • Hvilke kjemiske forurensninger som er målt
 • Beskrivelse av forholdene der det er målt: arbeidsoperasjon, nærhet til kilde og andre relevante forhold
 • Prøvetakings- og analysemetodene som er benyttet (inkludert type utstyr/fabrikat)
 • Hvis relevant: kalibreringssertifikat
 • Hvilken type prøver som er tatt – personlige, stasjonære eller mobile prøver, og begrunnelse for valget.
 • Ved personlige målinger: beskrivelse av hvordan arbeidstakerne er inndelt i SEG (sammenliknbare eksponerte grupper), og begrunnelse for dette
 • Dato og tidspunkt for målingene
 • Prøvetakingstid
 • Værforhold dersom det er av betydning
 • Arbeidstakernes navn – må ofte av personvernhensyn dokumenteres i et eget vedlegg som oppbevares av BHT eller internt i HMS-avdelingen

I rapporten bør måleresultatene fremstilles i detalj.

I tillegg bør det fremgå hvilke omregninger som er gjort for å kunne vurdere om måleresultatene er akseptable. Dette kan være utregninger som viser normering av resultater mot 8 timer eller 15 minutter, beregning av estimert øvre konsentrasjon (EØK), beregning av eksponeringsindeks eller additiv effekt, omregning av grenseverdi ved forlenget skiftlengde, eller beregninger som viser om eventuelle overskridelser av grenseverdi er akseptable.

 • Vurdering av resultatene
 • Beskrivelse av eventuelle tiltak
 • Ansattes navn
 • Andre ting

Arbeidstilsynet kan i pålegg sette krav til dokumentasjon av kartlegging og eventuelle målinger.