Instruks for utvendig asbestsanering

Dette er et eksempel på hva en instruks for utvendig sanering kan inneholde. Det er ikke et uttømmende eksempel, fordi en instruks må være tilpasset det konkrete saneringsarbeidet som skal gjøres.

Det er alltid arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for at

 • arbeidet på saneringsstedet foregår sikkert og ifølge lovkravene for asbestarbeid (forskrift om utførelse av arbeid)
 • arbeidstakerne har nødvendig arbeids- og verneutstyr
 • instruksen blir gjennomgått med arbeidstakerne som skal arbeide på området, og for at arbeidet foregår i tråd med instruksen
 • arbeidstakere på stedet, beboere/naboer og andre som kan bli berørt, får informasjon om at det skal foregå asbestarbeid

Instruksen skal være lett tilgjengelig på arbeidsstedet, enten fysisk og/eller digitalt.

Les mer om kravene til instruks for asbestsanering.

Eksempel på instruks

1. Sikre saneringsområdet før arbeidet starter

 • Sperr av området.
 • Sett opp sikkerhetsskilt med teksten «Asbest – adgang forbudt for uvedkommende».
 • Stans ventilasjonsanlegg, forsegle ventiler og lukk vinduer.
 • Etabler vaske- og dusjsted med varmt og kaldt vann (for eksempel medbrakt asbestbrakke). Merk vaskestedet/brakken «Asbest – adgang forbudt for uvedkommende». Følg rutiner som hindrer spredning av asbeststøv fra og til vaskestedet.
 • Etabler tydelig skille mellom ren og uren sone.

2. All røyking er forbudt på området

3. Alle må bruke personlig verneutstyr

 • Bruk støvtett, glatt engangsdress med hette og hansker.
 • Bruk åndedrettsvern med P3-filter (ikke engangsmaske). Bruk halvmaske eller helmaske med overtrykk (motorassistert åndedrettsvern) ved arbeid som varer over 1 time.
 • Ta på åndedrettsvern og kontroller at det fungerer som det skal. Utfør tetthetstesting (selvtest) av åndedrettsvern med filter (dersom det ikke brukes motorassistert åndedrettsvern).
 • Bruk egnede vernesko.
 • Tett/tape om nødvendig dressen rundt håndledd og ankler for å hindre at støv trenger inn.

4. Bruk utstyr som er egnet for asbestsanering

 • Bruk industristøvsuger med filter som fanger opp 99,99 prosent av asbeststøvet.
 • Bruk hensiktsmessig håndverktøy.
 • Legg presenning på bakken for å samle opp asbestbiter som faller ned.

5. Arbeid slik at det blir minst mulig støvutvikling

Saneringsarbeidet kan starte når asbestsaneringsområdet, inkludert vaskested og dusj, er etablert.

 • Arbeid rolig og systematisk. Asbestplater skal fjernes mest mulig hele. Trekk ut spiker og klipp av skruehoder før platene tas av. Støvsug fortløpende deponert støv fra underliggende lekter og lignende.
 •  Legg hele asbestplater på paller og pakk det inn i et dobbelt lag med egnet plast.
 • Samle mindre biter i doble plastsekker (for eksempel plasttykkelse 160 mikrometer).

6. Håndter asbestavfall

 • Merk pallene og sekkene og legg dem i låsbar container. Både containeren og sekkene/pallene skal merkes med «Inneholder asbest. Innånding av asbeststøv kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr».
 • Gjør den som skal transportere det asbestholdige avfallet oppmerksom på at avfallet inneholder asbest, slik at hen kan varsle avfallsmottakeren/deponiet.

7. Rengjøring av klær, verneutstyr og kropp

 • Støvsug engangsdress og sko før de tas av. Engangsdressen (og eventuelt engangsundertøy) legges i pose for asbestavfall.
 • Bytt sko før du forlater uren sone.
 • Behold åndedrettsvern på til du er inne i vaske-/dusjsonen.
 • Dusj med åndedrettsvernet på før det tas av og rengjøres.
 • Dusj etter hver arbeidsøkt og før saneringsområdet forlates.
 • Dusj til slutt etter endt arbeidsdag.
 • Ta på rent tøy og rene sko.
 • Legg igjen det rengjorte åndedrettsvernet i den rene sonen.

8. Forbered retur av utstyr til lageret

 • Alt utstyr og materiell som har vært i kontakt med asbest rengjøres i størst mulig grad på stedet.
 • Utstyr som ikke kan rengjøres fullstendig, slik som støvsuger, sikres ved å tape igjen åpninger hvor det kan finnes asbestfibre. Støvsuger merkes med «inneholder asbest».