Instruks for sanering av asbestholdige vann- og avløpsrør

Dette er et eksempel på hva en instruks for sanering av asbestholdige vann- og avløpsrør kan inneholde. Det er ikke et uttømmende eksempel, fordi en instruks må være tilpasset det konkrete saneringsarbeidet som skal gjøres.

Det er alltid arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for at

 • arbeidet på saneringsstedet foregår sikkert og ifølge lovkravene for asbestarbeid (forskrift om utførelse av arbeid)
 • arbeidstakerne har nødvendig arbeids- og verneutstyr
 • instruksen blir gjennomgått med arbeidstakerne som skal arbeide på området, og for at arbeidet foregår i tråd med instruksen
 • arbeidstakere på stedet, beboere/naboer og andre som kan bli berørt, får informasjon om at det skal foregå asbestarbeid

Instruksen skal være lett tilgjengelig på arbeidsstedet, enten fysisk og/eller digitalt.

Les mer om kravene til instruks for asbestsanering.

Eksempel på instruks

1. Sikre saneringsområdet før arbeidet starter

 • Sperr av området.
 • Sett opp sikkerhetsskilt med teksten «Asbest – adgang forbudt for uvedkommende».
 • Etabler vaske- og dusjsted med varmt og kaldt vann (for eksempel medbrakt asbestbrakke). Merk vaskestedet/brakken «Asbest – adgang forbudt for uvedkommende». Følg rutiner som hindrer spredning av asbeststøv fra og til vaskestedet.
 • Etabler tydelig skille mellom ren og uren sone.

2. All røyking er forbudt på området

3. Alle må bruke personlig verneutstyr

 • Bruk støvtett, glatt engangsdress med hette og hansker.
 • Hvis forholdene krever det: Bruk glatt regndress (uten lommer) over engangsdressen.
 • Bruk åndedrettsvern med P3-filter (ikke engangsmaske). Bruk halvmaske eller helmaske med overtrykk (motorassistert åndedrettsvern) ved arbeid som varer over 1 time.
 • Bruk egnede støvler/vernesko som er lette å rengjøre.
 • Bruk annet nødvendig verneutstyr som kreves ved arbeid i grøft.

4. Arbeid slik at det blir minst mulig støvutvikling

Saneringsarbeidet kan starte når asbestsaneringsområdet, inkludert vaskested og dusj, er etablert.

 • Unngå at det dannes støv ved at rørene brekker eller knuses, slik:
  • Løft/ta opp rørene i hele rørlengder så langt det er mulig.
  • Løft rørene forsiktig ut (av grøfta). Rørlengder som er for tunge til å håndteres manuelt, skal løftes ut ved hjelp av løftestropper og maskinkraft.
 • Ved rørbrudd: Skift hele rørlengder i stedet for å dele opp eller kappe i rørene.
 • Dersom rørene må kappes:
  • Bruk verktøy som gjør at rørene avgir minst mulig støv, for eksempel en grovtannet håndsag.
  • Tilfør vann med såpe (for eksempel oppvasksåpe) for å bryte overflatespenningen og for å begrense støvutviklingen.
 • Det er forbudt å bruke hurtigroterende verktøy som vinkelsliper med kappskive, motorsag eller liknende. Grunnen er at arbeid med slike verktøy produserer store mengder asbeststøv.

5. Håndter asbestavfall

 • Asbestmateriale (utkappede rørdeler eller hele rør) skal pakkes inn i dobbelt lag med egnet plast.
 • Ingenting av asbestavfallet skal bli liggende igjen i grøfta.
 • Merk pakkene: «Inneholder asbest. Innånding av asbeststøv kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr».
 • Det innpakkede asbestavfallet skal transporteres på lastebil til et godkjent mottak. Eventuelt kan det legges i låsbare merkede containere, eller oppbevares på et innesperret område inntil det leveres til mottaket.

6. Rengjøring av klær, verneutstyr og kropp

 • Sko og regndress/engangsdress skal spyles etter hver arbeidsøkt og etter endt arbeidsdag.
 • Åndedrettsvernet skal beholdes på under spyling av dress og sko.
 • Engangsdressen legges i pose for asbestavfall.
 • Etter hver arbeidsøkt skal dere dusje, med mindre risikovurderingen viser at eksponeringen for asbeststøv er så lav at det er godt nok med en annen løsning.
 • Alle som har arbeidet med asbest, skal dusje etter endt arbeidsdag.
 • Dusj med åndedrettsvernet på før det tas av, rengjøres og legges i ren sone/egen tett boks.
 • Ta på rent tøy og rene sko.
 • Unngå å forurense kjøretøy med asbeststøv. Det er ikke lov å sette seg i kjøretøy med forurensede asbestklær og sko på.

7. Forbered retur av utstyr til lageret

 • Alt utstyr og materiell som har vært i kontakt med asbest rengjøres i størst mulig grad på stedet.