Instruks for innvendig asbestsanering

Dette er et eksempel på hva en instruks for innvendig sanering kan inneholde. Det er ikke et uttømmende eksempel, fordi en instruks må være tilpasset det konkrete saneringsarbeidet som skal gjøres. 

Det er alltid arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for at

 • arbeidet på saneringsstedet foregår sikkert og ifølge lovkravene for asbestarbeid (forskrift om utførelse av arbeid)
 • arbeidstakerne har nødvendig arbeids- og verneutstyr
 • instruksen blir gjennomgått med arbeidstakerne som skal arbeide på området, og for at arbeidet foregår i tråd med instruksen
 • arbeidstakere på stedet, beboere/naboer og andre som kan bli berørt, får informasjon om at det skal foregå asbestarbeid

Instruksen skal være lett tilgjengelig på arbeidsstedet, enten fysisk og/eller digitalt.

Les mer om kravene til instruks for asbestsanering.

Eksempel på instruks

1.  Sikre saneringsområdet før arbeidet starter

 • Sperr av området.
 • Sett opp sikkerhetsskilt med teksten «Asbest – adgang forbudt for uvedkommende».
 • Fjern løst utstyr.
 • Dekk til fast utstyr.
 • Stans ventilasjonsanlegg og forsegle ventiler.
 • Steng og tett alle åpninger til tilstøtende rom.
 • Bygg trestegs sluse ved inngangen til saneringsområdet. 
 • Etabler vaske- og dusjsted med varmt og kaldt vann i den midterste sonen i slusen. Dersom dette ikke er mulig: etabler vaske- og dusjmuligheter med varmt og kaldt vann lett tilgjengelig utenfor slusen. Merk vaskestedet «Asbest – adgang forbudt for uvedkommende». Følg rutiner som hindrer spredning av asbeststøv fra og til vaskestedet.
 • Sørg for lett tilgang til toalett (ren sone)
 • Plasser undertrykksviften(e) (luftrenserne) strategisk, slik at luften skiftes ut effektivt i alle deler av sonen. Den/de skal stå lengst mulig fra slusen og helst i 90 graders vinkel i forhold til slusen.
 • Sikre at den rensede avsugsluften ledes ut i friluft. Bruk om nødvendig plaststrømper fra undertrykksvifte ut til friluft. 
 • Kontroller at undertrykksvifte lager tilstrekkelig undertrykk. Dette bør være 10–14 Pa (Pascal) og aldri under 5 Pa.  

2. All røyking er forbudt på området

3. Alle må bruke personlig verneutstyr

 • Bruk støvtett, glatt engangsdress med hette og hansker.
 • Bruk åndedrettsvern med P3-filter og overtrykk (motorassistert åndedrettsvern) eller friskluftsmaske. Ta på åndedrettsvern og kontroller at det fungerer som det skal.
 • Bruk egnede vernesko. 
 • Tett/tape om nødvendig dressen rundt håndledd og ankler for å hindre at støv trenger inn.

4. Bruk utstyr som er egnet for asbestsanering

 • Bruk industristøvsuger(e) og undertrykksvifter med filter som fanger opp 99,99 prosent av asbeststøvet.
 • Bruk én eller flere undertrykksvifter for å skape undertrykk slik at kapasiteten totalt er på minst 10 ganger romvolumet.
 • Sikre at renset luft fra undertrykksviftene ledes ut i friluft. Bruk plaststrømper eller ventilasjonsrør om nødvendig.
 • Bruk hensiktsmessig håndverktøy.

5.  Arbeid slik at det blir minst mulig støvutvikling

Saneringsarbeidet kan starte når asbestsaneringsområdet, inkludert vaskested og dusj, er etablert, og maskiner og utstyr er satt på plass.

 • Sjekk at saneringsområdet har oppnådd tilstrekkelig undertrykk.
 • Ta på personlig verneutstyr i ren sone.  
 • Arbeid rolig og systematisk fra sluseinngang mot forurenset område.
 • Fortsett arbeidet med god teknikk og hensiktsmessig utstyr, slik at du fjerner asbest fortløpende og demonterer plater (helst) uten at de brekker.
 • Pakk inn asbestplater i dobbelt lag med egnet plast.
 • Samle mindre asbestbiter i doble plastsekker (for eksempel plasttykkelse 160 mikrometer).
 • Kontroller at arbeidssonen opprettholder tilstrekkelig undertrykk: Noter manometertrykk før oppstart, etter spisepauser, ved spesielle hendelser og ved arbeidsdagens slutt.

6.  Håndter asbestavfall

 • Rengjør posen/emballasjen som inneholder asbestavfallet før det tas ut av sonen og eventuelt legges på paller.
 • Merk pallene og/eller sekkene og legg dem i låsbar container. Både containeren og sekkene/pallene skal merkes med «Inneholder asbest. Innånding av asbeststøv kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr».
 • Gjør den som skal transportere det asbestholdige avfallet, oppmerksom på at avfallet inneholder asbest, slik at hen kan varsle avfallsmottakeren/deponiet.

7.  Rengjør og finsaner asbestsonen

 • Støvsug ren alle flater.
 • Vask med fuktig klut på alle flater som tåler våtrengjøring. NB! Bruk vann og såpe ved rengjøring av plastvegger og eventuelt plast som er brukt til forsegling av områder. Plast er elektrostatisk og tiltrekker seg asbestfibre. 
 • Utfør våtrengjøring med vann og såpe ved behov. NB! Ta hensyn til elektriske anlegg og utstyr som må være beskyttet. 
 • Fortsett luftrensing i 12–24 timer etter avsluttet arbeid. Luftrensingstiden må tilpasses mengden støv som er frigjort under saneringen, og hvor effektiv luftutskiftningen er.      

8. Rengjør klær, verneutstyr og kropp

 • I sone 1 (uren sone):
  • Støvsug engangsdress og sko før de tas av. Engangsdressen (og eventuelt engangsundertøy) legges i pose for asbestavfall.
  • Behold åndedrettsvernet på til du har gått inn i sone 2.
 • I sone 2 (dusjsone):
  • Dusj med åndedrettsvernet på før det tas av og rengjøres.
  • Dusj etter hver arbeidsøkt og før saneringsområdet forlates.
  • Dusj til slutt etter endt arbeidsdag.
 • I sone 3 (ren sone):
  • Ta på rent tøy og rene sko.
  • Legg igjen det rengjorte åndedrettsvernet her i den rene sonen.

 9. Gjør etterkontroll når asbestarbeidet er ferdig

Det personlige verneutstyret skal beholdes på under etterkontrollen.  

 • Utfør etterkontroll av at alt støv med asbestfiber er fjernet, mens området fortsatt er forseglet og undertrykket er bevart.
 • Kontroller alle flater i saneringssonen for støv. Bruk lommelykt. Det skal ikke være synlig støv på fingrer eller kluter som føres over flater som er sanert eller på plastduk brukt som avskjerming eller forsegling.
 • Dersom det finnes støv, må det rengjøres på nytt.
 • Ta luftprøver for å kontrollere og dokumentere at konsentrasjonen av asbestfiber ikke overskrider 0,01 fiber/cm3 (eller lavere om det er avtalt med oppdragsgiver). Oppretthold undertrykket helt til luftprøvene viser tilfredsstillende resultater.

10. Forbered retur av utstyr til lageret

 • Kast grovfilteret (forfilter) fra undertrykksviften(e) og behandle det som asbestavfall.
 • Rengjør alt utstyr utvendig.
 • Utstyr som ikke kan rengjøres fullstendig, som undertrykksvifter og støvsugere, sikres ved å tape igjen åpninger hvor det kan finnes asbestfibre. De skal merkes med «inneholder asbest».
 • Legg småutstyr i plastsekker og merk sekkene med «asbest» før de transporteres til lageret.