Hva gjør du hvis du støter på asbest?

Ved rivning, ombygging eller vedlikeholdsarbeid i eldre bygg kan det oppstå situasjoner der du mistenker at bygget inneholder asbest. Er det fare for at det skal oppstå spredning av asbeststøv, må du stanse arbeidet for å unngå helsefarlig eksponering av asbeststøv. 

I forbindelse med rivningsarbeid, rehabilitering eller vedlikehold av eldre bygg kan det være at du støter på materialer som inneholder asbest.

Dette skjer gjerne etter at arbeidet er påbegynt. Det er da fare for at noen allerede kan ha blitt eksponert for asbestfibre. Asbesteksponering av arbeidstakere og andre personer må da begrenses så mye som mulig.

Dette kan gjøres på følgende måte: 

1. Stans arbeidet og varsle

Som arbeidstaker er det viktig å varsle andre på stedet, legge fra seg eventuelt forurenset arbeidsutstyr og rolig forlate området.

Dersom det ikke er gjort, må du kontakte arbeidsgiver og den som leder arbeidet slik at området kan bli sperret av. Følg eventuelle interne rutiner for slike situasjoner.

2. Kontakt byggherre

Arbeidsgiver må varsle byggherren. På byggeplasser med flere aktører må byggherren sørge for at alle berørte blir informert og at området blir sperret av. 

Ved tvil om det er asbest eller ikke, må byggherren sørge for at dette blir avklart av kompetent personell. Ved den minste tvil må det sendes inn prøver for analyse. Alternativt må videre planer for arbeidet fortsette som om det er asbest. 

Byggherren må sikre at en virksomhet med kunnskap om asbest bistår med å kartlegge og risikovurdere situasjonen.

3. Kartlegg hvem som er eksponert

Arbeidsgiver må sørge for at det blir kartlagt hvem som er blitt eksponert for asbest i slik grad at dette må følges opp med helseundersøkelse (røntgen) og registrering i asbestregister.

På steder med flere arbeidsgivere, må hovedbedriften sørge for at en slik kartlegging og eventuell helseundersøkelse, blir gjort av alle arbeidsgivere.

4. Kartlegg omfanget av asbestspredningen

Få en virksomhet med tillatelse til asbestarbeid til å kartlegge omfanget av spredningen av asbest.

Det kan være nødvendig å ta prøver. Oppsopsprøver eller tapeprøver i første omgang, og deretter eventuelt passive luftprøver.

Hvilke tilstøtende rom som skal undersøkes, må bygge på kunnskap om hva slags asbestholdig materiale som var revet eller skadet, omfanget av det som ble revet eller skadet, og hvilke verktøy og metoder som ble benyttet. 

5. Rengjøring

Dersom bygget kun skal rehabiliteres og ikke rives helt, må forurensede flater rengjøres rom for rom.

6. Kontroll før eventuelt videre arbeid

Områder som er forurenset med asbest må rengjøres før annet personell kan utføre videre arbeid. Etter rengjøring skal det utføres kontrollmålinger for å sikre at asbestfibermengden i arbeidsatmosfæren er på et akseptabelt nivå (<0,01 fiber/cm3) før området åpnes for annen aktivitet.

7. Eventuell ny rengjøring

Dersom kontrollmålingene ikke viser akseptabelt nivå må det utføres ny rengjøring.

8. Fjern resterende asbest

Etter kartlegging skal resterende asbest fjernes av en virksomhet med tillatelse til å arbeide med asbest.

9. Gi informasjon til de som er berørt 

Etter situasjoner der arbeidstakere uforvarende har, eller kan ha blitt, eksponert for asbeststøv, er det viktig at arbeidsgiver samarbeider med helsepersonell om å gi balansert informasjon om antatt helserisiko for den enkelte. Ofte er slike situasjoner forbundet med overdreven frykt.


Konverter denne siden til PDF