Send melding om arbeid med biologiske faktorer

Dersom virksomheten deres planlegger å bruke biologiske faktorer i arbeidet, skal dere sende en melding om dette til Arbeidstilsynet. 

Meldeplikten gjelder planlagt bruk av biologiske faktorer i smitterisikogruppene 2, 3 og 4. Meldeplikten gjelder også aktiv bruk som virksomheten tidligere ikke har sendt inn meldingen om.

I noen situasjoner må virksomheten også fornye en melding om arbeid med biologiske faktorer.

Hvem skal sende melding om arbeid med biologiske faktorer?

Meldeplikten gjelder særlig for virksomheter hvor det er krav om inneslutningstiltak i arbeidsplassforskriften §§ 8-4 og 8-5, inkludert arbeid ved:

 • laboratorier og isolasjonsenheter
 • industrielle virksomheter som anvender biologiske faktorer i sine industrielle prosesser

Både hovedenheten og underenhetene i en virksomhet kan sende inn meldingen.

Hvem skal ikke sende inn melding om arbeid med biologiske faktorer?

I noen virksomheter kan arbeidstakerne komme i kontakt med biologiske faktorer på grunn av det arbeidet de utfører. Dette kan for eksempel være i landbruksvirksomheter, helsetjenesten (for eksempel obduksjonsavdelinger), avfallsanlegg og renseanlegg.

Slike virksomheter har ikke planlagt bruk av biologiske faktorer i arbeidet og skal derfor ikke sende inn denne meldingen til Arbeidstilsynet. De må likevel kartlegge faren for eksponering for biologiske faktorer, vurdere risikoen og innføre risikoreduserende tiltak.

Når skal dere sende inn meldingen?

Dere skal sende meldingen så tidlig som mulig og senest 30 dager før dere begynner arbeid med første gangs bruk av biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2, 3 og 4.

Deretter må dere sende én ny melding hver gang dere

 • tar i bruk en ny biologisk faktor i smitterisikogruppe 4
 • tar i bruk en ny biologisk faktor som arbeidsgiver selv klassifiserer i smitterisiogruppe gruppe 3, etter forskrift om utførelse av arbeid § 2-1 
 • gjør vesentlige endringer i prosesser eller prosedyrer som har betydning for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gjør at en tidligere innsendt melding er foreldet

Laboratorier som foretar diagnostisering av biologiske faktorer i smitterisikogruppe 4

Ved diagnostering av biologiske faktorer i smitterisikogruppe 4, skal dere kun sende inn en melding første gang dere arbeider med en slik faktor, og ikke for hver ny faktor, se forskrift om utførelse av arbeid § 6-3.

 

Send inn meldingen

Send inn melding om arbeid med biologiske faktorer (altinn.no)

Roller som har tilgang til skjemaer i Altinn

For å kunne sende skjema og lese post fra oss, kan dere ha disse rollene i Altinn:

 • Dere kan ha rollen "utfyller/innsender" for å fylle ut og sende skjema.
 • Dere kan ha rollen "post/arkiv" for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Gi rettigheter eller tilgang til andre

Personer som har rollene "hovedadministrator" eller "tilgangsstyring" kan

 • gi rollene "utfyller/innsender" eller "post/arkiv" til andre i virksomheten
 • gi tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste

Les mer om hvordan dere gir tilgang til andre i Altinn (altinn.no)

Få tilgang til et spesifikt skjema eller enkelttjeneste

Hvis personen som skal sende inn skjemaet, ikke har rollene beskrevet over, kan de få tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste. Det er de som har rollene "hovedadministrator" eller "tilgangsstyring" som kan gi denne tilgangen videre til andre.

Personen som får slik tilgang, får ikke tilgang til innboksen der kvitteringer eller svar kommer.

Følg stegene beskrevet under "Gi tilgang på et spesifikt skjema eller tjeneste" hos Altinn for å gi tilgang (altinn.no)

Hva skal meldingen inneholde?

Dette hentes automatisk fra offentlige registre og vil inngå i meldingen til Arbeidstilsynet:

 • navn på virksomheten
 • organisasjonsnummeret
 • organisasjonsform

Oppgi hvem som er kontaktperson for den aktuelle meldingen.

Oppgi navn, gateadresse, postnummer og poststedet til stedet, lokasjonen eller laboratoriet hvor arbeidet med biologiske faktorer skal foregå.

Oppgi når dere planlegger å starte arbeidet. Dere skal sende inn meldingen om arbeid med biologiske faktorer senest 30 dager før arbeidet starter.

Dere må oppgi navn på på bakterier, virus, parasitter, sopp og prioner, og klassifiser dem i smitterisikogruppe 2, 3 eller 4.

Se forskrift om tiltaks- og grenseverdier, vedlegg 2: Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper)

Biologiske faktorer som faller inn under smitterisikogruppe 1 skal ikke meldes til Arbeidstilsynet.  

Dere må også oppgi om dere skal genmodifisere noen av de biologiske faktorene dere har oppgitt.

Det er søknads- og meldeplikt til Helsedirektoratet for fremstilling og innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (helsedirektoratet.no).

Dere må oppgi navnet på den som har ansvar for helse, miljø og sikkerhet (HMS-ansvarlig) på arbeidsplassen. Beskrive også kort denne personens faglige kvalifikasjoner innen HMS og smittevern.

Risikovurdering

I meldingen må dere laste opp resultatet av risikovurderingen deres. Dere kan også gi utfyllende kommentarer til risikovurderingen.

Det er særskilte krav i regelverket til risikovurdering ved fare for eksponering av biologiske faktorer, se forskrift om utførelse av arbeid § 6-1.

Arbeidsplasser hvor det forekommer biologiske faktorer som kan innebære helserisiko for arbeidstakerne, skal være utformet på en slik måte at eksponeringen reduseres til et lavest mulig nivå, og slik at antallet arbeidstakere som kan bli eksponert blir lavest mulig.

Les mer om hva risikovurderingen skal inneholde.

Planlagte verne- og sikkerhetstiltak

På grunnlag av risikovurderingen må arbeidsgiver sørge for å iverksette tiltak for å hindre eller redusere eksponeringen. Det er særskilte krav til vernetiltak mot smitterisikoen fra biologiske faktorer, for eksempel inneslutningstiltak, se § 6-5 Vernetiltak mot biologiske faktorers smitterisiko i forskrift om utførele av arbeid.

Dere må legge ved de planlagte verne- og sikkerhetstiltakene deres i meldingen.

Dere kan legge ved annen relevant informasjon og dokumentasjon som

 • dokumentasjon på egen klassifisering av smitterisikogruppe
 • informasjon fra andre myndigheter
 • informasjon om bruk av genmodifisert materiale
 • annen informasjon som dere anser som relevant

Dere må oppgi navnet og e-postadressen til verneombudet eller hovedverneombudet i virksomheten.

Meldingen om arbeid med biologiske faktorer skal være lagt fram for hovedverneombudet eller verneombudet før dere sender den inn. Dere må bekrefte at hovedverneombudet eller verneombudet har lest innholdet og har fått mulighet til å uttale seg.

Uttalelse fra verneombudet eller hovedverneombudet

Hovedverneombudet eller verneombudet skal, på vegne av de ansatte, få mulighet til å komme med en uttalelse om meldingen før dere sender den inn.

Dette er særlig aktuelt hvis arbeidsgiveren og verneombudet eller hovedverneombudet er uenige om risikovurderingen eller vernetiltakene.

Hvis hovedverneombudet eller verneombudet har gitt en egen uttalelse til innholdet i meldingen, må dere legge den ved i meldingen.

 

Hva skjer etter at dere har sendt inn meldingen?

Det planlagte arbeidet kan ikke starte før dere har mottatt en bekreftelse på at vi har gjennomgått og registrert meldingen om arbeid med biologiske faktorer. Denne bekreftelsen vil komme som et eget brev fra Arbeidstilsynet i Altinn. 

Dere må også gi kopier av brevene dere får fra oss til verneombudet og hovedverneombudet.

Les mer

Biologiske faktorer

Krav om register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer

Regelverk

Forskrift om utførelse av arbeid § 6-3 Melding til Arbeidstilsynet

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, vedlegg 2: Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper)

Arbeidsplassforskriften § 8-4 Inneslutningstiltak i laboratorier og isolasjonsenheter

Arbeidsplassforskriften § 8-5 Inneslutningstiltak i industriell virksomhet

Forskrift om utførelse av arbeid § 6-1 Risikovurdering av fare for å utsettes for biologiske faktorer

Forskrift om utførelse av arbeid § 6-5 Vernetiltak mot biologiske faktorers smitterisiko

Forskrift om utførelse av arbeid § 2-1 Krav om stoffkartotek

Forskrift om utførelse av arbeid § 31-3 Register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer