Toyota Material Handling Norway AS' innspill på forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen fra sertifisert virksomhet

Toyota Material Handling Norway AS (TMHNO), landets største leverandør av truckførerkurs, observerer at Arbeidstilsynet, etter råd fra partene i samarbeidsrådet, ønsker å endre opplæringsplanene som ligger til grunne for dagens sertifiserte truckopplæring.

I forslaget som er sendt ut til høring henvises det til problemet der dagens opplæringsplaner lister ulike klasser, men ikke hvor mange truckklasser eller hvilke truckklasser som skal benyttes i en slik opplæring. At det er rom for en presisering av dette mener TMHNO er på sin plass, og det støttes derfor en endring der det kommer tydeligere frem hva som skal være inkludert i en sertifisert opplæring. En endring som vil være fordelaktig både for opplæringsvirksomhetene, elevene og arbeidsgiverne.

I saksopplysningene til forslaget henvises det til de to hovedprinsippene som benyttes i opplæringsplanene for løfte- og stablevogner for gods, altså støttenben- og motvektsprinsippet, noe som bare medfører delvis riktighet da det portaltruck ikke kan identifisere seg med disse prinsippene. Skal det gjennomføres en tydeliggjøring av truckopplæringen er det derfor viktig at man ikke bare bytter ut gamle uklarheter med nye, men heller etterstrebe en klarhet for alle som driver med sertifisert opplæring for truck.

I forslaget som er presentert presiseres det at modul 3.2 og 4.2 skal omfatte både motvektstruck og skyvemasttruck, en presisering som TMHNO mener er essensiell for å sikre trygghet blant vordende støttebensførere. Det eksisterer i dag flere mindre trucker, stablere, som går under samme prinispp, støtteben, men har en svært ulik materialhåndtering enn den store og teknisk mer avanserte skyvemasttrucken. Fra vår side menes det derfor at det ikke bare er prinsippene som må tas til følge ved en klargjøring, men også godshåndteringen til hver enkelt type truck.

Opplæring over 10 tonn

Det foreslås videre at opplæring over 10 tonn, som i hovedsak opererer etter motveksts-prinsippet skal legges inn under forskrift om utførelse av arbeid, der opplæring anbefales gjennomført over totalt 30 timer. Hvordan ser arbeidstilsynet for seg at en slik opplæring skal være dokumenterbar og etterprøvbar i en tvist-sak dersom en ulykke skulle oppstå? Trucker over 10 tonn har ofte en svært kompleks godshåndtering, og med mange ulike tilleggsutstyr ser vi på denne endringen som en mulig økt risiko for ulykke.

Avslutningsvis/Konklusjon

TMHNO støtter forslaget om tydeliggjøring av dagens sertifiserte truckopplæring, men mener at det må fastsettes at gjennom kursing av prinsippene må selve godshåndteringen tas til følge da dette er en vesentlig del av opplæringen. Dette er gjeldende både for truck under og over 10 tonn.