Kranteknisk forenings innspill på forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen fra sertifisert virksomhet

Vi i Kranteknisk Forening har lest gjennom Arbeidstilsynets forslag til endring i opplæringsplaner for truckopplæring.

Vårt norske system med sertifisert sikkerhetsopplæring er etter vår mening bra, men det har dessverre ikke blitt fulgt opp med endringer i forhold til den teknologiske utviklingen. Vi mener at det som beskrives i denne høringen er på et detaljnivå som ikke er riktig nå. Etter vårt syn bør det gjøres en grundig gjennomgang av klasseinndelingen for trucker og det må da sees i sammenheng med andre maskiner med tilnærmet like egenskaper.

Vi mener også at det bør gjøres en ny vurdering av hvorvidt permanent førerplass skal være et kriterie for sertifisert sikkerhetsopplæring, da permanent førerplass muligens er en sikrere løsning en tilsvarende truck uten permanent førerplass.

Grensen som er satt på stortruck til over 10 tonn (T8) er kanskje heller ikke så relevant lenger da det er veldig store forskjeller på egenskaper for de forskjellige maskinene som leveres i dag innenfor denne kategorien

Det er mange ting som burde vært avklart når det gjelder klasseinndelingen av trucker som ikke er vurdert eller beskrevet i denne høringen. Ett eksempel er T 7 portaltruck, som er tilnærmet lik en shuttle lift kran eller en RTG kran (Rubber Tyred Gantry Crane). De har samme bruksområde og krever derfor samme grunnopplæring, men det er ikke angitt noen relevant klasse så lenge kranene er benevnt som kraner.

Vi mener også at det her jobbes med små enkeltproblemer og at det ikke sees på helheten. Et eksempel på det er oversikten over opplæringsmoduler som ikke er oppdatert med G5 offshorekran modulene som ble vedtatt i 2022.

Vi anmoder derfor om at det tas ett skritt tilbake og at det gjøres en jobb med hvilke maskintyper som krever sertifisert sikkerhetsopplæring iht. FUA § 10-3 og hvilke som ikke dette kreves på.

Så vår tilbakemelding på denne høringen er at det må tas ett skritt tilbake å se på rammene for opplæringen før det er noe poeng å flikke på detaljene.