Anleggsskolens innspill på forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2 fra sertifisert virksomhet

Opplæring i dagens form kom som en konsekvens av behovet for strukturert gjennomføring av sikkerhetsopplæring på truck, kran og maskin. Dette for å forhindre uhell, sykdom og alvorlig arbeidsulykker på personer og maskiner/utstyr. I årene som har gått har sertifisert sikkerhetsopplæring vært med på å bidra til færre arbeidsulykker, og et forbedret og sikrere arbeidsmiljø, for de som jobber med denne typen utstyr.

Anleggsskolen AS har vært med i ordningen siden oppstart, og har lang og bred erfaring.

Med bakgrunn i vår kompetanse og lange erfaring på området, tillater vi oss å spørre hva som er årsaken til at partene i Samarbeidsrådet har anbefalt å tillate til nettundervisning via videomøte? Er det økonomisk motivert? Ved at arbeidstaker ikke trenger å være borte fra jobb? Prisen på nettkurs eller der du møter i klasseromsundervisning er ikke nevneverdig forskjellig.

Målet burde være å få en ordning som er like god eller bedre enn dagens klasseromsundervisning. Samt følge utviklingen av ny teknologi på maskiner og utstyr.

Klasseromsundervisning er et meget godt alternativ for mange av de som jobber i praktiske yrker. Her er det et aktivt og godt læremiljø for eleven. De har mulighet for å stille spørsmål både i plenum og enkeltvis til instruktør, jobbe i grupper og ha erfaringsutveksling seg imellom.

Vår erfaring viser også at praktiske yrker er overrepresentert med lese og skrivevansker.

Anleggsskolen ser store svakheter med nettundervisning via videomøter, og vil sterkt fraråde, at dette blir tillatt permanent.

Det er vanskelig å ha kontroll om eleven faktisk er til stede, da mange slår av både kamera og lyd under slike kurs/møter.

Det er vanskelig for eleven å gå til det skritt å stille spørsmål i en slik læresituasjon, enn i klasseromsundervisning.

Felles oppgaveløsning og erfaringsutveksling blir sannsynligvis helt borte.

Vi har mottatt/overtatt flere etter nettkurs med bestått prøve der. Vår erfaring med dette er at i mange tilfeller har nødvendig teorikunnskap manglet. Som i neste ledd får konsekvenser for praksisopplæringen.

Eleven mister mye av kommunikasjonen mellom lærer og elev, og ikke fått med seg det mest elementære, og får store problemer under praksisdelen av kurset. Da sammenhengen mellom modulene blir borte.

Flere av elevene opplever også at de ikke kan delta på praksis der de har tatt teori via videomøte. Selv om tilbudet er hos leverandør av fjernundervisning, så er det ikke praktisk mulig for eleven å delta av ulike årsaker. Det kan være reise og oppholdskostnader, eller andre årsaker de opplyser.

Det vi også må ta i betraktning er at det er elever som kanskje ikke har noen erfaring fra arbeidslivet, eller ikke relevant erfaring. Det i seg selv er en sikkerhetsrisiko. Ved å senke kvaliteten på opplæringen, og forenkle mulighet for å bestå, vil risiko øke for personell/3.part og utstyr.

Vår erfaring er at det vil øke risiko, ved å tillate fullt teoirkurs som videomøte, innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring.

E-læringskurs på modul 1 og 2.3, av god kvalitet kan brukes som et forkurs/supplement for å få gjennomgang/innblikk i for eksempel fagterminologi.

Det er ikke usannsynlig at opplæringen blir tatt lettere på når det er via nett. Det vil i verste fall få konsekvenser på kort og lang sikt med økt antall arbeidsulykker, uhell og økt sykdom.

Vi vil ut fra våre erfaringer og kompetanse på dette fagfeltet, sterkt fraråde å tillate kurs via videomøte, som standard for sertifisert sikkerhetsopplæring på modul 2, når det gjelder truck, kran og maskin.

Det er intensive kurs av kort lengde, med mye teori/fagstoff som skal fordøyes. Dette bør derfor i all hovedsak foregå som klasseromsundervisning. Med tilgang til maskiner og utstyr under modul 2.

Videre må det vedtas uavhengig prøving, for å sikre kvalitet og likhet på opplæringen. Uavhengig av hvor kurset avholdes. Prøven må avholdes slik at vi sikrer nøytralitet, ref Statens Vegvesen og føreprøver.

Dette er noe av det viktigste for å sikre kvalitet og kunnskap i årene framover, innen sertifisert sikkerhetsopplæring.

E-læringskurs på modul 1 og 2.3, av god kvalitet kan brukes som et forkurs/supplement for å få gjennomgang/innblikk i for eksempel fagterminologi.

Det er ikke usannsynlig at opplæringen blir tatt lettere på når det er via nett. Det vil i verste fall få konsekvenser på kort og lang sikt med økt antall arbeidsulykker, uhell og økt sykdom.

Vi vil ut fra våre erfaringer og kompetanse på dette fagfeltet, sterkt fraråde å tillate kurs via videomøte, som standard for sertifisert sikkerhetsopplæring på modul 2, når det gjelder truck, kran og maskin.

Det er intensive kurs av kort lengde, med mye teori/fagstoff som skal fordøyes. Dette bør derfor i all hovedsak foregå som klasseromsundervisning. Med tilgang til maskiner og utstyr under modul 2.

Videre må det vedtas uavhengig prøving, for å sikre kvalitet og likhet på opplæringen. Uavhengig av hvor kurset avholdes. Prøven må avholdes slik at vi sikrer nøytralitet, ref Statens Vegvesen og føreprøver.

Dette er noe av det viktigste for å sikre kvalitet og kunnskap i årene framover, innen sertifisert sikkerhetsopplæring.