Angerman AS' innspill på forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2 fra sertifisert virksomhet

Angerman AS er i utgangspunktet positiv til at man endrer opplæringsplanene i tråd med tiden. Planene bør gjenspeile undervisningsmuligheter i den «tidsånd» man tar utgangspunkt i. Derfor applauderer vi myndighetenes- og samarbeidspartene i arbeidslivet sitt initiativ. Dog, vi har noen kommentarer.

De pedagogiske prinsippene med opplæring i en klasseromssetting har vist seg å tåle tidenes variasjoner av nye måter selve innholdet i undervisningen, blir levert på. Det må være en grunn til dette. Den oppdragende og informative erfaringsoverføringen en instruktør/lærer er i besittelse av, gir mer enn et bilde/tekst og elektroniske hjelpemidler kan gi alene. Dersom man antar at dette er likeverdige undervisningsformer, kan man like godt legge ned hele den sertifiserte ordningen. Da har man ikke behov for en instruktør/lærer. Vi mener det er en farlig vei å gå, og at det i så fall vil medføre alvorlige konsekvenser, med et økt antall ulykker som resultat.

Myndighetene og partene i arbeidslivet bør verne om ordningen, da den fungerer som tiltenkt. Man har relativt få ulykker med «store farlige» maskiner i Norge.

Når dette er sakt, ser vi behovet for at man i en «mindre skala» gir utvalgte sertifiserte bedrifter en mulighet for å avholde videomøter. Vi ser da for oss at et utvalgt av sertifiserte bedrifter i «grisgrendte strøk», der avstander er av betydning, vil kunne få tildelt en slik mulighet gjennom et enkelt sett med regler.

Vi har en mistanke om at det utføres utstrakt lobbyvirksomhet, både mot myndighetene og partene i arbeidslivet, fra store tunge aktører i markedet. Disse ønsker seg en «enklere» og «rimeligere» vei til å kunne utføre arbeid med farlig redskap.

Vår oppfatning er at man heller bør ta vare på det som fungerer, og sammen med bransjeaktørene gå gjennom opplæringsplanene i fellesskap.

Her tenker vi at det bør nedsettes en bransjerelatert komité noe ala tidligere «Samordningsrådet» for en grundig gjennomgang og revisjon av opplæringsplanene.

Angerman AS er villig til å ta en rolle og et ansvar om en slik komité opprettes. Dette til beste for sikkerheten «der ute», slik at vi kan få et nytt sett av styrende dokumenter, som vil tåle tidens tann.