Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene (direktiv 2022/431/EU)

Arbeidstilsynet sender på høring forslag til endring i arbeidsmiljøforskriftene, samt vedlegg I til forskrift om tiltaks- og grenseverdier i forbindelse med gjennomføring av direktiv 2022/431/EU i norsk rett. Det foreslås samtidig en oppdatering av eldre og utdaterte grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfæren.

Status og høringsfrist

 • Status: Avsluttet
 • Høringsfrist: 1. februar 2024

Hvilket regelverk er foreslått endret?

 • Arbeidsplassforskriften
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Høringsnotat, høringssvar og høringsliste

Du kan be om å få se høringsinnspillene gjennom eInnsyn (einnsyn.no). Oppgi referansenummer 2021/51964.

 • Akademikerne
 • Akvaplan-niva
 • Apotekerforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Barne- familiedepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Byggenæringens Landsforening
 • Clariant Norge
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • DNV GL AS
 • DSO, Norsk Sjøoffisersforbund
 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
 • FAFO
 • Fellesforbundet
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvarsdepartementet
 • Forsvaret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Greenpeace
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Hovedredningssentralen Nord-Norge
 • Industri Energi
 • Industri Energi
 • Institutt for energiteknikk
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund
 • Klima- og miljøverndepartementet
 • KS- Kommunesektorens organisasjon
 • Kulturdepartementet
 • Kranteknisk forening v/Tekniske Foreningers Servicekontor
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kystverket
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Luftfartstilsynet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Maskingrossistenes Forening
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Natur og Ungdom
 • Nelfo
 • Nemfo - Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid
 • NEMKO
 • NHO Logistikk og transport
 • NITO
 • Norges Bondelag
 • Norges Dykkeforbund
 • Norges Fiskarlag
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Elektroteknisk Komite
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Industri
 • Norsk Institutt for Naturforskning
 • Norsk Institutt for vannforskning
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Murmestres Landsforening
 • Norsk nukleær dekommisjonering
 • Norsk olje og gass
 • Norsk Oljevernforening for Operatørselskap- NOFO
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Yrkeshygienisk Forening
 • Norske Frisør- og velværebedrifter
 • NORSKOG
 • Nærings- og fiskeridepartementet
  Næringslivets Hovedorganisasjon
  Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
  Olje- og energidepartementet
  Oljedirektoratet
  Petroleumstilsynet
  Politiets Fellesforbund
  Parat
  Regelrådet for næringslivet
  SAFE
  Samferdselsdepartementet
  SAMFO Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  SINTEF
  Sjøfartsdirektoratet
  Sjøforsvaret
  Skanska Norge AS
  Spekter, Arbeidsgiverforeningen
  St. Olavs Hospital
  Standard Norge
  Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
  Statens helsetilsyn
  Statens vegvesen Vegdirektoratet
  Sysselmannen på Svalbard
  Unio
  Universitetet i Oslo
  Utenriksdepartementet
  Virke
  WWF-Norge
  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
  ØKOKRIM

Konverter denne siden til PDF