Forslag til nye regler for dykking fra skip

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har sammen utarbeidet forslag til nye regler for dykking fra skip. Bakgrunnen for forslaget er utfordringer ved dagens regulering for innaskjærs dykking.

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har i fellesskap sendt på offentlig høring forslag om nye regler for dykking fra skip. Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Frist for høringsinnspill var 26. juli 2019.

Se høringsdokumentene på Sjøfartsdirektoratets nettsider

Bakgrunn for høringen

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet erfarer at det i økende grad stilles spørsmål ved om arbeidsmiljøloven gjelder for alle former for dykkevirksomhet. Problemstillingen er særlig aktuell for virksomheter som leverer dykketjenester til havbruksnæringen.

Det har vært en økning i antall virksomheter som yter servicetjenester til havbruksnæringen. Arbeidet som servicenæringen yter i dag, ble tidligere i stor grad utført av næringen selv. Nye driftsmønster og økt behov for tjenester i havbruksnæringen spesielt, har medført at dykketjenester i større grad enn tidligere kombineres med arbeid om bord på skip. Utviklingen går i retning av at flere virksomheter innretter seg etter sjøfartsregelverkets bestemmelser.

På denne bakgrunn foreslår etatene en presisering av arbeidsmiljølovens virkeområde i arbeidsmiljøloven § 1-2 (2). Samtidig foreslås det nye regler for dykking innen sjøfart. Formålet er å sørge for at all yrkesdykking er underlagt et hensiktsmessig regelverk, samt å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for skipsarbeidstakere som er involvert i dykkeoperasjoner, uavhengig av hvor eller hva det dykkes fra.

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har mottatt disse høringsinnspillene:

Abyss Group as.pdf Advokatforeningen.pdf AQS - tillitsvalgte.pdf Byggenæringens Landsforening (BNL).pdf DNMF Norwegian Union of Marine Engineers.pdf EBA.pdf Eirik Silden - tillitsvalgt for dykkere i Subsea 7.pdf Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).pdf Fiskarlaget.pdf Fiskeridirektoratet.pdf Forsvarsdepartementet.pdf Frøygruppen.pdf Helse- og Omsorgsdepartementet.pdf Hovedredningssentralene.pdf Industri Energi - Akva Marine Service.pdf Industri Energi i Abyss Aqua.pdf Industri Energi.pdf Industri og Energi i Frøy Akvaservice.pdf Jan Chr. Warloe 2.pdf Jan Chr. Warloe.pdf Jarl Nygaard - tillitsvalgt nordsjødykkere.pdf Justis- og beredskapsdepartementet.pdf KS Bedrift.pdf Kunnskapsdepartementet.pdf Kystrederiene.pdf Landbruks- og matdepartementet.pdf LO Norge.pdf Lofotdykk Goffeng (hoveddokument).pdf Lofotdykk Goffeng (vedlegg 1).pdf Lofotdykk Goffeng (vedlegg 2).pdf Lofotdykk Goffeng (vedlegg 3).pdf Lofotdykk.pdf Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).pdf Norges Rederiforbund.pdf Norsk Olje&Gass.pdf Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM).pdf Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.pdf Nærings- og Fiskeridepartementet.pdf OffshoreDykkerUnionen (ODU).pdf Petroleumstilsynet.pdf Redningsselskapet.pdf Samferdselsdepartementet.pdf Sekreteriatet for NBU.pdf Sjømat Norge.pdf STAMI.pdf Sysselmannen på Svalbard.pdf TechnipFMC - tillitsvalgt Industri Energi.pdf