Høringsnotat - forslag til endringer i maskinforskriften vedlegg XII (forbrenningsmotorer)

Arbeidstilsynet sender på høyring forslag til endringar i forskrift om maskiner i vedlegg XII om forbrenningsmotorer (gjennomføring av forordning 2021/1068).

Innhold i høringsnotatet

Innledning

På vegne av Arbeids- og sosialdepartementet sender Arbeidstilsynet på høring forslag til endringer i forskrift av 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften). Forslaget innebærer at forordning (EU) 2021/1068 gjennomføres i norsk rett ved inkorporering i maskinforskriften.

Kort fortalt innebærer gjennomføringen en forlengelse av fastsatte fristkrav knyttet til utslipp som følger av forordning 2016/1628. I dette tilfelle forlengelse for omsetting og produksjon av forbrenningsmotorer for mobile ikke-veigående maskiner med effekter i størrelsesordenen fra og med 56kW til og med 130kW og for effekter over 300 kW.

Rent konkret innebærer endringsforslaget en til tilføyelse av forordningen i EØS-hjemmelsrekken, samt enkelte endringer i maskinforskriftens vedlegg XII, se vedlegg.

Rettsakten er EØS-relevant. Forordningen ble vedtatt av EØS-komiteen 10. desember 2021. Ved vedtak i EØS-avtalen forpliktes Norge å gjennomføre forordningen i norsk rett. Forordningen foreslås gjennomført ved henvisning i tråd med EØS-avtalen artikkel 7 a. Ved en inkurie ble forordningen ikke sendt på høring forut for vedtak i EØS-komiteen.

Det er på dette tidspunkt ingen mulighet til å påvirke innholdet i forordning (EU) 2021/1068. Forslaget innebærer en harmonisering med EUs maskinregelverk, og ingen særnorske krav.

Maskinforskriften, som forvaltes av henholdsvis Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, er fastsatt med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven), lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll (produktkontrolloven) og lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

Arbeidstilsynet har et koordineringsansvar for forskriften, og høringen er sendt ut i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet.

Endringsforslaget anses ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 14. mars 2022.

Nærmere om forslaget

Forslaget om endringer i maskinforskriften kommer som følge av endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/1628 (basisrettsakten), dette ved gjennomføring av forordning (EU) 2020/1040 (endringsforordningen).

Utgangspunktet i forordning (EU) 2016/1628 er at forbrenningsmotorer montert på mobile ikke-veigående maskiner skal overholde utslippsgrensene for forurensede avgasser og overgangsbestemmelser og trinnvis fases ut etter fastsatte frister, jf. art. 58 nr. 5.

For såkalte "trinn V"-motorer er omsetningstidspunktet som utgangspunkt etter utgang av overgangsperioden på 24 måneder som gjelder fra de datoer som er fastsatt i forordningens vedlegg III. Vilkåret for at disse motorene/maskinene skal kunne bringes i omsetning i overgangsperioden er at produksjonsdatoen for maskinen ikke ligger lenger tilbake enn 18 måneder etter begynnelsen av overgangsperioden.

Covid-19 har ført til forsinkelser i produksjons- og leveransekjedene for mobile ikke-veigående maskiner utstyrt med forbrenningsmotorer. I henhold til trinnkrav V skulle enkelte mobile ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer med ulike effektgrenseverdier fases ut innen 1. januar 2019.

I forordning (EU) 2020/1040 ble det, grunnet covid-19, fastsatt en ettårig fristforlengelse for å sikre lovlig produksjon og omsetning av mobile ikke-veigående maskiner utstyrt med forbrenningsmotorer. Dette for blant annet å unngå store økonomiske tap for produsenter og leverandører av slike maskiner. Friskforlengelsen ble begrenset til ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer i tråd med forordning (EU) 2020/1040 artikkel 1.

Første utfasingsfrist som fastsatt i endringsforordning (EU) 2020/1040 utløp 30. juni 2021, og gjaldt mobile ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer med fristdato 1. januar 2020 som fastsatt i vedlegg III ved omsetning av trinn V-motorer. For at gjenværende eksemplar lovlig kan produseres og lovlig omsettes på markedet, og økonomiske tap unngås, er det i forordning (EU) 2021/1068 fastsatt en ytterligere fristforlengelse for disse.

For motorer av alle underkategorier til kategori NRE, som har fristdato fastsatt i vedlegg III for omsetning av trinn V-motorer den 1. januar 2020, skal fastsatt overgangsperioden og 18-månedersperioden forlenges overgangsperioden med ni måneder og 18-måneders perioden med seks måneder, jf. artikkel 1 nr. 1). Endringen innebærer at fristen for lovlig produksjon av mobile ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer omfattet av motorkategori NRE med motoreffekt 56kW til 130kW samt motorkategori IWA/IWP med motoreffekt på over 300 kW utsettes fra 30. juni 2021 til 31. desember 2021. Tilsvarende medfører fristforlengelsen at lovlig omsetning av nevnte maskiner utsettes fra 31. desember 2021 til 30. september 2022.

Etter utløpt frist vil mobile ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer omfattet av motorkategori NRE med motoreffekt 56kW til 130kW samt motorkategori IWA/IWP med motoreffekt på over 300 kW ikke lovlig kunne produseres eller omsettes på EU/EØS-markedet.

Fristforlengelse gjelder ikke for mobile ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer med en årlig produksjon på mindre enn 100 enheter samt for tilsvarende maskiner av samme kategori (NRE) for bruk i mobile kraner, jf. forordning (EU) 2021/1068 artikkel 1 nr. 1.

Etter forordningens artikkel 1 nr. 2 begrenses perioden hvor overgangsmotorer kan bringes i omsetning til 36 måneder fra datoen i vedlegg III for omsetning av motorer for disse maskinene.

De endringer som fastsettes er tidsbegrenset, og forordning (EU) 2021/1068 antas dermed ikke å ha miljømessige konsekvenser. For å sikre overgangen til nye miljøkrav, legges det ikke opp til en ytterligere fristforlengelse for utfasing av trinn V-motorer.

Gjeldende rett

Maskinforskriften gjennomfører basisrettsakten, Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628, i norsk rett. Maskinforskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner med tilhørende komponenter og utstyr, jf. forskriften § 1. Forskriften er i all hovedsak bygget opp med funksjonskrav og retter seg mot produsenter, importører, leverandører og forhandlere av maskiner.

Maskinforskriften skal sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter konstrueres slik at de i minst mulig grad utgjør en risiko for uheldige belastninger eller skade på liv og helse. Forskriften omfatter blant annet utslipp fra forbrenningsmotorer beregnet for bruk i ikke-veigående mobile maskiner som definert i vedlegg XII «Miljøkrav til forbrenningsmotorer», jf. § 8 tredje ledd.

Forskriftens vedlegg XII gjennomfører forordning 2016/1628 ved en henvisning til forordningen. Vedlegg XII angir utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler (luftforurensing), samt krav om typegodkjenning og merking av motorer. Overgang fra en utslippsgrense til en annen gjennomføres i henhold til fastsatt tabell og innen de frister, de såkalte trinnkravene til de ikke-veigående maskinene. Forordningen utsetter fristen for denne perioden for motorer som omfattes av «trinn V».

De enkelte trinnkrav og tilhørende frister er ikke inntatt i selve forskriftsteksten, men er av pedagogiske grunner, inkludert i kommentarene til maskinforskriften.

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/1068

Europakommisjonen vedtok 18. mai 2021 forordning (EU) 2021/1068 om endring av forordning (EU) 2016/1628 med overgangsordninger for visse maskiner utstyrt med motorer med effekter mellom 56 kW og 130 kW og over 300 kW, for å ta hensyn til virkningene av covid-19-krisen. Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 30. juni 2021. Forordningen kom til anvendelse i EU fra 1. juli 2021.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen er EØS-relevant og kommer først til anvendelse i norsk rett etter implementering. Utkast til EØS-komitevedtak ble oversendt EU 9. september 2021. Forordningen ble vedtatt av EØS-komiteen 10. desember 2021. Grunnet en inkurie ble forordningen ikke blitt hørt forut for vedtak.

Motorer skal bringes i omsetning på det europeiske markedet basert på fastsatte frister med utslippsverdier for luftforurensing (utslipp av forurensende gasser og partikler) fra de motorer som omfattes av forordningen, jf. basisrettsakten art. 58. Trinnkravene er gradvis blitt skjerpet og fra perioden 2019 til 2020 trer trinnkrav V i kraft for de aktuelle motorene. De i forordningen angitte frister for utslippsverdier i de enkelte trinnkrav kan ikke overskrides. Det gis heller ikke adgang til dispensasjon fra dette.

Covid-19 pandemien har som nevnt nødvendiggjort en utvidelse av fastsatt frist for en utfasing av motorer omfattet av «trinn V» for mobile ikke-veigående maskiner som skulle vært sluttført 31. juni 2020. Endringsforordningen innebærer en forlengelse på seks måneder for lovlig omsetning av motorer og - maskiner omfattet av trinnkrav V. For lovlig produksjon må motorene dermed senest være produsert 31. desember 2021. Det åpnes dermed ikke for produksjon av flere motorer fra et tidligere trinnkrav.

Frist for omsetting av for mobile ikke-veigående maskiner omfattet av «trinn V» foreslås forlenget med ni måneder, det vil si til 30. juni 2021. Fristutsettelsen tar sikte på å imøtekomme de økonomiske konsekvenser som ellers ville rammet motorfabrikanter med slike maskiner på lager, noe som innad i EU antas å berøre ca. 12-14.000 av totalt 20.000 motorer i EU. Antallet norske motorer vurderes å være lavt.

Når en forskrift endres som følge av at nye EU-rettsaker skal innarbeides, må EØS-henvisningsfeltet i forskriften oppdateres ved at endringsrettsakten tilføyes.

Arbeidstilsynet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved en oppdatering av maskinforskriftens EØS-hjemmelsgrunnlag, samt endring i forskriftens vedlegg XII «Miljøkrav til forbrenningsmotorer», se vedlagt forslag.

Økonomiske og administrative konsekvenser ved gjennomføring av forordningen

Fristforlengelsen av for mobile ikke-veigående maskiner av «trinn V» trer i stedet for de frister som gjelder etter forordning 2016/1628 og endringsforordning 2020/1040.

Gjennomføringen antas, ut over ordinært regelverksarbeid, ikke å ha administrative konsekvenser for offentlige myndigheter.

I Norge er det noen få store og internasjonale maskinprodusenter. For norske maskinprodusenter med maskiner som omfattes av fristforlengelsen vil endringen være positiv i og med at disse dermed lovlig vil kunne bringes i omsetning. I tillegg unngår maskinprodusentene et økonomisk tap, noe som må anses samfunnsøkonomisk. Gjennomføringen anses ikke å føre til store negative konsekvenser for norske aktører. Antallet norske motorer innen de gitte effektintervall antas å være lavt.

Fristforlengelse vil imidlertid kunne føre til en senere utfasing av grenseverdiene for forurensende motorer enn planlagt. Utvidelsen er begrenset til en utvidelse på henholdsvis seks og ni måneder, og eventuelle negative miljøkonsekvenser vil dermed være tidsavgrenset. Fristforlengelsen gjelder kun motor produsert senest 31. desember 2019.

Arbeidstilsynet anser, etter en helhetlig vurdering, at de positive virkningene av en fristforlengelse av nevnte trinnkrav, og samfunnsnytten knyttet denne forlengelsen, overstiger eventuelle negative miljøkonsekvenser.

Vedlegg: Forslag til endring i maskinforskriften (endringer i kursiv)

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet [dato] i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 5-5 nr. 7.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXIV nr. 1i (forordning (EU) nr. 2016/1628 endret ved forordning (EU) 2020/1040 og forordning (EU) 2021/1068).

I

I forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner gjøres følgende endring:

Vedlegg XII punkt 1 første avsnitt skal lyde:

1. Gjennomføring av forordning (EU) 2016/1628 endret ved forordning (EU) 2020/1040 og forordning (EU) 2021/1068

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. 1i (forordning (EU) 2016/1628 endret ved forordning (EU) 2020/1040 og forordning (EU) 2021/1068) om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF gjelder som forskrift, med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Forskriften trer i kraft straks.