§ 6. Vilkår for godkjenning

(1) Virksomheten skal legge frem dokumentasjon som viser at den:
 1. d.
  oppfyller vilkårene i til enhver tid gjeldende forskrift om allmenngjøring av tariffavtale som virksomhetene er omfattet av, og
 2. e.
  har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.
(3) For virksomhet med utenlandsk arbeidstaker fra land utenfor EØS skal det dokumenteres at arbeidstakeren har oppholdstillatelse i den grad det er påkrevet for det aktuelle arbeidsforholdet. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak fra land utenfor EØS.
(4) Virksomheten må sørge for at pålagte registreringsplikter i følgende offentlige registre er oppfylt:
 1. a.
  Enhetsregisteret
 2. b.
  Foretaksregisteret
 3. d.
  Merverdiavgiftsregisteret
 4. e.
  Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.