§ 10. Dokumentasjon på godkjenning

(1) Virksomhet som er godkjent etter reglene i denne forskriften skal få utstedt et godkjenningsbevis av Arbeidstilsynet. Virksomhet som har søknad om godkjenning til behandling skal få et midlertidig godkjenningsbevis.
(2) Virksomheten skal sørge for at godkjenningsbeviset er godt synlig for publikum både i virksomhetens lokaler og på de nettsider og digitale plattformer der tjenestene tilbys. Godkjenningsbeviset må fjernes dersom søknad om godkjenning ikke innvilges, dersom godkjenningen kalles tilbake etter reglene i § 8 tredje ledd eller § 22, eller dersom vilkårene i forskriftene ikke lenger er oppfylt.