Norske oversettelser

Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (slik den opprinnelig ble vedtatt).

(pdf)

Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelser av følgende endringsforordninger til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger:
 • forordning (EF) nr. 790/2009 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (1. ATP, endringer i harmonisert klassifisering av stoffer, vedlegg VI)

  (pdf)

 • forordning (EU) nr. 286/2011 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (2. ATP, endringer i kriterier for klassifisering av stoffer og stoffblandinger. som følge av tredje revisjon av Globalt Harmonisert System for klassifisering og merking av kjemikalier, GHS)

  (pdf)

 • forordning (EU) nr. 618/2012 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (3. ATP, endringer i harmonisert klassifisering av stoffer, vedlegg VI)

  (pdf)

 • forordning (EU) nr. 487/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (4. ATP, endringer i kriterier for klassifisering av stoffer og stoffblandinger som følge av fjerde revisjon av Globalt Harmonisert System for klassifisering og merking av kjemikalier, GHS)

  (pdf)

 • forordning (EU) nr. 944/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (5. ATP, endringer i harmonisert klassifisering av stoffer, vedlegg VI)

  (pdf)

 • forordning (EU) nr. 605/2014 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (6. ATP, endringer i harmonisert klassifisering av stoffer, vedlegg VI)

  (pdf)

 • forordning (EU) nr. 1297/2014 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (strengere regulering av tøyvaskemidler i oppløselig emballasje)

  (pdf)

 • forordning (EU) 2015/491 om endring av forordning (EU) nr. 605/2014 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 med sikte på oppføring av fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (endring av overgangstid i 6. ATP for stoffer oppført i vedlegg VI)

  (pdf)

 • forordning (EU) 2015/1221 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (7. ATP, endringer i harmonisert klassifisering av stoffer, vedlegg VI)

  (pdf)

 • forordning (EU) 2016/918 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (8. ATP, endringer i kriterier for klassifisering av stoffer og stoffblandinger som følge av femte revisjon av Globalt Harmonisert System for klassifisering og merking av kjemikalier, GHS)

  (pdf)

 • forordning (EU) 2016/1179 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (9. ATP, endringer i harmonisert klassifisering av stoffer, vedlegg VI)

  (pdf)

 • forordning (EU) 2017/542 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 ved å tilføye et vedlegg om harmoniserte opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner

  (pdf)

 • forordning (EU) 2017/776 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (10. ATP, endringer i harmonisert klassifisering av stoffer, vedlegg VI)

  (pdf)

 • forordning (EU) 2018/669 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (11. ATP, oversettelse av kjemiske navn til alle språk, vedlegg VI)

  (pdf)

 • Forordning (EU) 2019/521 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (12. ATP, endringer i kriterier for klassifisering av stoffer og stoffblandinger som følge av sjette og syvende revisjon av Globalt Harmonisert System for klassifisering og merking av kjemikalier, GHS)

  (pdf)

 • forordning (EU) 2018/1480 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling, og om retting av kommisjonsforordning (EU) 2017/776 (13. ATP, endringer i harmonisert klassifisering av stoffer, vedlegg VI)

  (pdf)

 • forordning (EU) 2020/11 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 ved å endre vedlegg VIII om harmoniserte opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner

  (pdf)

 • forordning (EU) 2020/217 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (14. ATP, endringer i harmonisert klassifisering av stoffer, vedlegg VI)

  (pdf)

 • forordning (EU) 2020/1182 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (15. ATP, endringer i harmonisert klassifisering av stoffer, vedlegg VI)

  (pdf)

 • forordning (EU) 2020/1676 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 art. 25 for å tydeliggjøre merkekravene til brukket maling for å ivareta kravene om harmoniserte opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner

  (pdf)

 • forordning (EU) 2020/1677 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 ved å endre vedlegg VIII om harmoniserte opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner

  (pdf)

 • forordning (EU) 2021/849 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utviklingen (17. ATP vedlegg VIdel 3 om endringer i harmonisert klassifisering av flere stoffer).

  (pdf)

 • forordning (EU) 2022/692 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utviklingen (18. ATP, endringer i harmonisert klassifisering av stoffer, vedlegg VIdel 3 tabell 3).

  (pdf)

 • forordning (EU) 2023/1434 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utviklingen med hensyn til tilføyelse av merknader til del 1 avsnitt 1.1.3 i vedlegg VI.

  (pdf)

 • forordning (EU) 2023/1435 om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 med hensyn til endring av postene i del 3 i vedlegg VI for 2-etylheksansyre og dens salter, borsyre, dibortrioksid, tetrabordinatriumheptaoksidhydrat, vannfritt dinatriumtetraborat, natriumsalt av ortoborsyre, dinatriumtetraboratdekahydrat og dinatriumtetraboratpentahydrat.

  (pdf)

Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EU) nr. 440/2010 om gebyrer som skal betales til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(pdf)