Konsolidert versjon av CLP-forordningen på engelsk

Nedenfor gjengis til informasjon forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Forordningen er konsolidert 31. juli 2023 og inneholder bare bestemmelser som var gjeldende denne datoen.
Den konsoliderte forordningen er tilgjengelig på engelsk og alle offisielle EU-språk på nettsidene til EUR-Lex.