§ 18. Tilsyn med at vilkårene for godkjenning er oppfylt

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes, og gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak som ellers er nødvendige for gjennomføring av forskriften, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 18.
Havindustritilsynet har innenfor sitt myndighetsområde tilsvarende myndighet som nevnt i første ledd.