§ 5. Vilkår for godkjenning

(1) Virksomheten skal legge frem dokumentasjon som viser at virksomheten:

  • a) oppfyller plikten til å ha godkjent bedriftshelsetjeneste i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-3,
  • b) oppfyller kravet om vernetjeneste i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 6 og 7,
  • c) har skriftlige arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 for alle grupper av ansatte i virksomheten,
  • d) oppfyller vilkårene i til enhver tid gjeldende forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter og,
  • e) har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

(2) For virksomhet med utenlandsk arbeidstaker fra land utenfor EØS-området skal det dokumenteres at arbeidstakeren har oppholdstillatelse i den grad det er påkrevet for det aktuelle arbeidsforholdet. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltmannsforetak fra land utenfor EØS-området.

(3) Virksomheten må sørge for at pålagte registreringsplikter i følgende offentlige registre er oppfylt:

  • a) Enhetsregisteret
  • b) Foretaksregisteret
  • c) Det sentrale folkeregisteret. Personer som er bosatt på Svalbard skal oppfylle plikten til å være registrert i registeret over befolkningen på Svalbard, jf. forskrift 4. februar 1994 nr. 111
d) Merverdiavgiftsregisterete) Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

(4) Virksomheten må oppfylle pålagt opplysningsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

(5) Bemanningsforetak, jf. forskrift 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak § 1, må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

0 Endret ved forskrifter 1 juli 2015 nr. 851, 19 des 2017 nr. 2256 (i kraft 1 jan 2018), 30 aug 2018 nr. 1281.