§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på:
 1. a.
  kr. 220,03 for fagarbeidere
 2. b.
  kr. 206,03 for produksjonsarbeidere.
Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på 80 % av minstelønnssatsen i første ledd. Arbeidstakere over 17 år som har arbeidet 12 uker i bedriften skal lønnes i henhold til de lønnsgrupper deres arbeid hører inn under. Skoleungdom beholder opparbeidet lønnsansiennitet fra det ene året til det neste i samme bransje. Lønnsansiennitet opparbeidet som unge arbeidstakere gjelder også ved oppnåelse av voksen alder 18 år.
På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen i første ledd på:
 1. a.
  Toskiftsarbeid
  • 20 % av minstelønnssatsen i § 3 første ledd.
 2. b.
  Treskiftsarbeid
  • 25 % av minstelønnssatsen i § 3 første ledd.
Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn etter forskriften.