Arbeidstakers plikter

Arbeidstakerne skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak og delta i det organiserte vernearbeidet.

Som arbeidstaker har du plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt for din arbeidsplass. Dersom du ikke følger instruksene - for eksempel ved å la være å bruke pålagt verneutstyr - kan det være saklig grunn for oppsigelse.

Dersom du blir oppmerksom på feil eller mangler du ikke selv kan rette opp, skal du straks melde fra om dette til arbeidsgiver. Hvis du mener at arbeidet du utfører ikke kan fortsette uten fare for liv og helse, skal du avbryte arbeidet umiddelbart.

Plikt til å medvirke

Arbeidstaker skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette innebærer at du skal:

 • bruke det verneutstyret som arbeidsgiver har funnet nødvendig, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader
 • straks si fra til arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når du oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og du ikke selv kan rette på forholdet
 • avbryte arbeidet dersom du mener at å fortsette kan medføre fare for liv eller helse
 • sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet får beskjed så snart du får kjennskap til trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen
 • melde fra til arbeidsgiver dersom du blir skadet i arbeidet eller pådrar deg sykdom som du mener skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen
 • medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner når du er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende
 • delta i dialogmøte ved sykefravær etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6 fjerde ledd
 • rette deg etter påbud fra Arbeidstilsynet

Mulige konsekvenser av at arbeidstakere ikke medvirker

 • Mistrivsel
 • Turnover
 • Manglende medvirkning, og de følelser dette ofte setter i sving, kan over tid bli en stor belastning. Man kan anta at dette kan være medvirkende årsaker til psykiske og fysiske helseproblemer, spesielt ved store endringer og omstillinger
 • Ulykker
 • Dårlig arbeidsmiljø

Les mer om arbeidsgivers plikt til å ta arbeidstaker med på råd

Regelverk

Arbeidsmiljøloven § 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt


Konverter denne siden til PDF