Søndagsarbeid

Søndagsarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Med søndagsarbeid menes også arbeid på høytids- og helligdager.

Utgangspunktet for vurderingen vil være om søndagsarbeid er nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov. Dette må vurderes opp mot hensynet til arbeidstakernes sosiale og velferdsmessige behov.

Adgangen til å drive søndagsarbeid er i stor grad sammenfallende med adgangen til å utføre nattarbeid

Før søndagsarbeid iverksettes, skal arbeidsgiver drøfte med arbeidstakers tillitsvalgte om søndagsarbeid er nødvendig.

Arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomhet bundet av tariffavtale kan inngå skriftlig avtale om søndagsarbeid dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. Det må dreie seg om særlige forhold hvor det i kortere perioder oppstår behov for søndagsarbeid. Dette kan for eksempel være på grunn av sesongmessige svingninger, uventet arbeidspress eller andre upåregnelige situasjoner.

Arbeidstilsynet har ikke lenger anledning til å gi dispensasjon for søndagsarbeid.

Rett til fri

Arbeidstaker skal ha fri annenhver søndag, se arbeidsmiljøloven § 10-8 (4). Det kan gjøres en skriftlig avtale om å arbeide inntil tre søndager på rad, men arbeidstaker skal i gjennomsnitt i løpet av 26 uker ha fri annenhver søndag.

Regelverk

Reglene om søndagsarbeid i arbeidsmiljøloven § 10-10


Konverter denne siden til PDF