Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter ha fullført opplæring i sikker bruk. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i flere ulike produkter. Noen eksempler er:

 • byggeskum
 • lim
 • maling
 • lakk
 • tetningsmasser
 • industrielle blandinger og produkter
 • kunstgips brukt i helsevesenet

Diisocyanater brukes også i mange andre produkter. Sjekk virksomhetens stoffkartotek eller kontakt leverandøren dersom du er usikker på om kjemikalier eller produkter du bruker inneholder diisocyanater.

Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer.

Kravet kan for eksempel gjelde de som jobber innen

 • bygg- og anlegg
 • malings- og håndverkstjenester
 • pleie og vedlikehold av biler og båter
 • møbelindustri
 • ulike industrielle virksomheter
 • helsevesenet

Listen er ikke uttømmende. Kravet til opplæring gjelder alle typer bransjer og yrkesgrupper.

Opplæringskravet gjelder også uavhengig av

 • hvor ofte diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes
 • om arbeidstakeren har fast eller midlertidig stilling
 • hvilken stillingsprosent arbeidstakeren har

Med bruk menes alle yrkesmessige bruksområder, for eksempel:

 • håndtering av åpne blandinger ved romtemperatur, også i skumtunneler
 • spraying i en ventilert kabin
 • pålegging med rull
 • pålegging med pensel
 • pålegging ved dypping og helling
 • mekanisk etterbehandling, for eksempel tilskjæring, av ufullstendig herdede produkter som ikke lengre er varme
 • rengjøring og avfall
 • håndtering av ufullstendig herdede produkter, for eksempel produkter som er nylig herdede eller fortsatt varme
 • støperianvendelser
 • vedlikehold og reparasjoner som krever adgang til utstyr
 • åpen håndtering av varme blandinger over 45 °C
 • spraying i friluft med begrenset eller bare naturlig ventilasjon, inkludert i store industrihaller
 • høyenergispraying, for eksempel skum eller elastomerer
 • alle andre bruksområder med lignende eksponering ved opptak gjennom huden eller ved innånding

Under punkt 4 i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF) finner du mer informasjon om bruk og bruksområder.

Kravet til opplæring gjelder bare ved bruk av produkter og blandinger som inneholder diisocyanater. Dersom du utfører varmt arbeid som frigir diisocyanater, uten at du bruker produkter eller blandinger som inneholder stoffene, gjelder de generelle opplæringskravene for arbeid med kjemikalier. For eksempel hvis du utfører varmt arbeid på overflater som tidligere er malt med diisocyanat-holdig maling. 

Sjekk virksomhetens stoffkartotek dersom du er usikker på om diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes i din virksomhet.

Du kan også kontakte leverandøren for å finne ut om en kjemikalie inneholder diisocyanat.

Spørsmål og svar om kravet til opplæring

Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for nødvendig opplæring, og at alle arbeidstakere som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har godkjente resultater.

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må kunne dokumentere  

 • forståelse og mestring av teoretiske og praktiske temaer i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF)
 • at de er klar over risikoene som er forbundet med bruk av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger
 • tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr

Opplæringen må gjentas minst hvert femte år.

Dokumentasjon av godkjente resultater skal beskrive

 • hvem som har gjennomgått opplæringen
 • hvem som har gitt opplæringen, og hvilken kompetanse vedkommende har
 • hvilke temaer som er gjennomgått
 • varighet på opplæringen
 • bekreftelse på at den som har fått opplæringen har oppnådd godkjente resultater
 • hvordan opplæringen er gitt (for eksempel som fysisk samling eller webinar)
 • dato og sted for opplæringen

Mal for dokumentasjon av godkjente resultater

Arbeidstilsynet har utarbeidet en mal som dekker kravene til dokumentasjon av fullført opplæring og godkjente resultater. 

Malen er ment som en hjelp til å dokumentere opplæringen, og du er ikke pålagt å benytte akkurat dette oppsettet.

Mal for dokumentasjon av opplæring i bruk av diisocyanater - bokmål (PDF)

Dersom du har problemer med å laste ned eller fylle ut skjemaene, kontakt Signform på e-post: info@signform.no

Opplæringen skal inneholde:

Egenskaper ved diisocyanater

 • diisocyanaters kjemi
 • diisocyanaters egenskaper ved ulike temperaturer
 • hva som skjer ved bearbeiding og termisk nedbrytning

Risiko knyttet til eksponering for diisocyanater

 • helsefare knyttet til eksponering for diisocyanater og symptomer på helseskade
 • hvordan eksponering for diisocyanater kan skje, inkludert opptaksveier i kroppen
 • grenseverdier for diisocyanater
 • hvordan sensibilisering kan utvikle seg
 • lukt som et tegn på fare
 • betydningen av flyktighet for risiko
 • risiko ved eksponering ved hudkontakt og innånding
 • risiko ved aktuelle arbeidsmetoder og arbeidsoperasjoner

Risikoreduserende tiltak

 • trygg arbeidsmetodikk og rutiner som reduserer risiko for eksponering
 • krav til ventilasjon (allmennventilasjon og prosesstilpasset ventilasjon)
 • personlig hygiene
 • nødvendig personlig verneutstyr (hudbeskyttelse og åndedrettsvern), inkludert praktiske instrukser for riktig bruk, og om utstyrets begrensinger
 • hvordan utføre rengjøring og vedlikehold
 • håndtering av lekkasje
 • håndtering og avhending av avfall og tom emballasje
 • beskyttelse av personer i nærheten

Kravet til opplæring har tre ulike nivåer, avhengig av bruksområder og eksponeringsfare. Jo større eksponeringsfaren er, desto strengere er kravene til opplæring. 

Opplæring som inneholder alt som er beskrevet i listen over, vil være dekkende for alle de tre nivåene. 

Se fjerde og femte punkt (side fire og fem) i vedlegget til REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF) for mer informasjon om opplæringsnivåer og bruksområder.

Opplæringen gjennomføres slik arbeidsgiver mener er mest hensiktsmessig, men må være i en form som gjør det mulig med muntlig diskusjon og spørsmål/svar.

Ja, men bare dersom e-læringen kombineres med en konsultasjon eller annen mulighet for muntlig diskusjon og spørsmål/svar med en ekspert. 

Det kan heller ikke gå for lang tid mellom sesjonene. 

Opplæringen må gis av en ekspert. Med ekspert menes noen som kan dokumentere å ha

 • kompetanse innen arbeidsmiljøfag oppnådd gjennom faglig utdannelse eller yrkesopplæring
 • spesifikk kompetanse på de feltene som er relevante for kravet

Eksperten må ha god kunnskap om kjemisk arbeidsmiljø, spesielt innen arbeid med diisocyanater. Eksperten må også ha tilstrekkelig kunnskap om alle temaene som skal inngå i opplæringen.

Eksempel på eksperter kan være

 • yrkeshygienikere i bedriftshelsetjenester
 • personer med kjemisk utdannelse og erfaring med kjemisk arbeidsmiljø

Leverandører av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger skal gi tilgang til opplæringsmateriale og kurs på offisielt språk der diisocyanater leveres.

Opplæring skal bli gitt på et språk arbeidstakeren forstår. Opplæringsmateriale på norsk skal være tilgjengelig hos arbeidsgiveren.

Nei. Leverandører av diisocyanater er ansvarlige for at opplæringsmaterialet oppfyller kravene.

Ja, opplæring gjennomført i andre EU/EØS-land enn Norge kan aksepteres dersom dokumentasjonen samsvarer med norske opplæringskrav. Dokumentasjon må kunne kvalitetssikres av nasjonal myndighet i det landet opplæringen ble gjennomført.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte har bestått den nødvendige og dokumenterbare opplæringen, også dersom opplæringen ble gjennomført i andre EU/EØS-land enn Norge. Det er derfor ikke nødvendig å søke Arbeidstilsynet om godkjenning.

Opplæring og dokumentasjon fra land utenfor EU/EØS aksepteres ikke. 

Arbeidstilsynet har flere virkemidler som kan brukes ved manglende eller mangelfull opplæring. Det kan for eksempel være stans av arbeid med diisocyanater, eller overtredelsesgebyr.

Mer informasjon

Helsefarer med isocyanater

Arbeid med polyuretanprodukter

Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Om REACH-forordningen (miljodirektoratet.no)