Krav om å legge til rette for drift, vedlikehold og renhold

Alle arbeidsplasser skal være tilrettelagt for drift, vedlikehold og ordinært renhold.

I søknad om Arbeidstilsynets samtykke må tiltakshaver dokumentere at bygningen i seg selv er tilrettelagt for dette. Fasader innendørs og utendørs, tekniske installasjoner, vedlikehold og ettersyn av tak er eksempler på områder som må kunne vedlikeholdes og renholdes.

Vanlige problemstillinger under planleggingen av nye bygg og bruksendringer er knyttet til atkomst til tekniske installasjoner for vedlikehold og til rom for renholdsutstyr.

Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering osv.

Arbeidsplassen skal ha på plass sikker atkomst og nødvendig fri høyde og bredde for å montere, justere, kontrollere og etterse en bygning eller tekniske installasjoner. Dette må være på plass før noen kan starte arbeidet, jf. arbeidsplassforskriften § 2-5.

Kommentardelen til forskriften sier at alle arbeidsoppgaver – knyttet til for eksempel renhold, vedlikehold, montering osv. av bygninger, bygningselementer og installasjoner – på forhånd skal være kartlagt og risikovurdert. Arbeidet skal ikke improviseres underveis. Det betyr at arbeidsoppgavene må være kjent, planlagt og tilrettelagt med nødvendige tiltak som

  • sikker og hensiktsmessig atkomst
  • tekniske verneinnretninger
  • opplæring
  • nødvendige prosedyrer

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke skal gjøre rede for slik tilrettelegging.

Hvis bygningen har tekniske innretninger som ikke kan etterses og vedlikeholdes fra gulvplan eller via atkomst på selve innretningen, bør den ha fastmontert trapp eller liknende. Unngå helst vanlig stige. Søknaden må dokumentere blant annet atkomsten til tak, og spesielt store, flate tak hvor det ofte er behov for ettersyn. Se arbeidsplassforskriften § 6-5 om sikring mot fall.

Atkomst til ventilasjonsanlegg skal være sikker. Det skal dessuten være mulig å få med seg nødvendig materiell som verktøy og annet utstyr.

Søker skal vurdere løsninger for atkomst og metoder for rengjøring og vedlikehold innendørs og utendørs. Det skal fortrinnsvis brukes permanente løsninger – ikke løse eller midlertidige innretninger som hentes inn ved behov. Hvis det skal brukes midlertidig utstyr, må gulv og dekker være dimensjonert for å kunne tåle lift eller lignende tungt utstyr.

Rom for renholdsutstyr

Arbeidslokalene skal ha rom for renholdsutstyr, og rommet skal innredes og utstyres i samsvar med den planlagte rengjøringsmetoden, jf. arbeidsplassforskriften § 3-8.

Kommentaren til forskriften understreker at alle rom der en oppbevarer og etterser rengjøringsutstyr, må være praktisk plassert. Rommene må ha skap eller avlukker for oppbevaring av rengjøringsmidler og liknende, enten i eller i nær tilknytning til rommet.

For at rommet skal være funksjonelt, bør det ha utslagsvask, kaldt og varmt vann og være ventilert med undertrykk. I tillegg må rommet være stort nok til at arbeidsoppgavene som utføres her, ikke blir unødvendig belastende. Det må settes av tilstrekkelig plass til arbeidsutstyret som skal brukes, for eksempel moppevaskemaskin.

Arbeidstilsynets forvaltningspraksis er i tråd med anbefalingen i kommentardelen til forskriften. Det vil si at det bør finnes rom for renholdsutstyr, eller i det minste tappested og utslagssted, i hver etasje – uavhengig av om det finnes heis. Dette gjelder også i arbeidslokaler der søker har renholdsavtale med eksterne aktører som bringer og bruker eget utstyr.

Hvis søker presenterer andre løsninger for rom for renholdsutstyr, vil vi vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen vil være basert på redegjørelsen og dokumentasjonen av hvordan den alternative løsningen anses å oppfylle kravene.

Regelverk

Les mer om søknad om Arbeidstilsynets samtykke – byggesak

Se alle krav til dokumentasjon ved søknad om Arbeidstilsynets samtykke


Konverter denne siden til PDF