Biologiske faktorer og arbeid med avfall

Innsamling, sortering og andre former for behandling av avfall kan føre til høye konsentrasjoner av bioaerosoler med støv, døde og levende bakterier og soppsporer i luften.

Bioaerosoler fra avfallsbehandling kan gi irritasjoner i øyne og nese, og alvorligere luftveisplager som kronisk bronkitt, allergi og astma. Blant renovasjons arbeidere forekommer også influensaliknende plager og mage- og tarmplager som kvalme og diaré. Ved kompostering kan eksponeringen for endotoksin bli høy.

Eksponering ved arbeid med avfall

I renovasjonsbransjen finnes mange biologiske faktorer, og arbeidstakerne kan bli eksponert for en blanding av bakterier, soppsporer og endotoksiner.

De vanligste er:

  • Aspergillus fumigatus (klassifisert i smitterisikogruppe 2, med anmerkning  A - kan forårsake allergiske reaksjoner)
  • Aspergillus niger (ikke klassifisert i en smitterisikogruppe)
  • Endotoksin (ikke klassifisert i en smitterisikogruppe)

Kartlegging og risikovurdering

Arbeidsgiver må sørge for arbeidstakere som arbeider med avfallshåndtering har et forsvarlig arbeidsmiljø. Virksomheten må kartlegge og risikovurdere arbeidsoperasjoner der arbeidstakerne kan bli eksponert for biologiske faktorer. 

Tiltak mot eksponering

Dette er noen tiltak som virksomheten bør vurdere:

  • Emballering av avfallet for å redusere innhold av støv og mikroorganismer i avfallssekk eller beholder
  • Skånsom tømming (senket hastighet) for å redusere dannelse av bioaerosoler
  • Tekniske tiltak som høyt innkast eller «gardin» av lange plastremser over innkastluken kombinert med avsug, for å skjerme operatøren for eksponering for bioaerosoler under tømming

Ved håndtering av organisk avfall, for eksempel ved tømming og rengjøring av bil, bør åndedrettsvern som helmaske med P3-filter brukes. 

Mer informasjon

Les mer her om risikovurdering og tiltak mot eksponering for biologiske faktorer her:Biologiske faktorer