§ 84. Opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt for offentlige organer

Dersom det organet som behandler en sak etter loven her, anser det som nødvendig for opplysning av saken, kan organet pålegge følgende organer å utlevere, uten hinder av taushetsplikt, opplysninger om utlendinger eller andre loven gjelder for:
 1. a.
  barnevernsmyndighetene
 2. b.
  kommunene
 3. c.
  Statens lånekasse for utdanning
 4. d.
  arbeids- og velferdsforvaltningen
 5. e.
  skattemyndighetene
 6. f.
  politiet
 7. g.
  folkeregistermyndigheten
 8. h.
  fylkeskommunene
 9. i.
  universiteter og offentlige høyskoler
 10. j.
  frittstående skoler og private høyskoler
 11. k.
  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Kongen skal i forskrift gi nærmere regler om hvilke organer som kan be om opplysninger etter første ledd, i hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger, hvem det kan innhentes opplysninger om og hvilke opplysninger som kan innhentes.
Endret ved lover 18 des 2009 nr. 132 (ikr. 8 jan 2010 iflg. res. 8 jan 2010 nr. 3), 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252), 22 juni 2012 nr. 51 (ikr. 23 juni 2012 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 577), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531), 9 des 2016 nr. 88 (ikr. 1 okt 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 718), 20 des 2018 nr. 117 (ikr. 1 jan 2019 iflg. res. 20 des 2018 nr. 2065), 25 mars 2022 nr. 16 (i kraft 1 juni 2022 iflg. res. 20 mai 2022 nr. 886).