§ 34 d. Godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter

0 Tilføyes ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).