Forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier - 2018

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Høringsfristen var 18. juni 2018. Her finner du informasjon og dokumentene til høringen.

Bakgrunn for høringen

EU-kommisjonen vedtok 31. januar 2017 et nytt direktiv som inneholder en liste over indikative grenseverdier basert på anbefalinger gitt av EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL).

Direktivet stiller krav til at medlemslandene innfører nasjonale grenseverdier for stoffene i listen. De nasjonale grenseverdiene skal være basert på de indikative grenseverdiene gitt i direktivet. Dette vil også gjelde for Norge når direktivet blir innlemmet i EØS-avtalen.

Listen inneholder forslag til veiledende grenseverdier for 31 stoffer. Implementeringsfristen for direktivet er 21. august 2018.

Unntak med utvidet implementeringsfrist

I direktivet er det gitt en utvidet implementeringsfrist til de foreslåtte grenseverdiene for karbonmonoksid, nitrogenmonoksid og nitrogendioksid for bransjene gruvedrift under jord og tunnelvirksomhet. Den utvidede implementeringsfristen er 21. august 2023. I mellomtiden gjelder dagens grenseverdier i disse bransjene. Innen utgangen av perioden vil EU-kommisjonen vurdere gjennomførbarheten av disse grenseverdiene for gruvedrift under jord og tunelldrift.

Høringsdokumenter

pdf Høringsbrev 2017-164-EU.pdf pdf Høringsliste april 2018.pdf

Stoffene som er med i denne revisjonen

pdf 1,1-dikloreten - Høringsforslag 2018.pdf pdf 1,4-diklorbenzen - Høringsforslag 2018.pdf pdf 2,3-butandion - Høringsforslag 2018.pdf pdf 2-ethylhexanol - Høringsforslag 2018.pdf pdf Akrylaldehyd - Høringsforslag 2018.pdf pdf Akrylsyre - Høringsforslag 2018.pdf pdf Amitrol - Høringsforslag 2018.pdf pdf Bisfenol A - Høringsforslag 2018.pdf pdf but-2-yn-14-diol - Høringsforslag 2018.pdf pdf Cyanider - Høringsforslag 2018.pdf pdf Difenyleter - Høringsforslag 2018.pdf pdf Diklormetan - Høringsforslag 2018.pdf pdf Eddiksyre - Høringsforslag 2018.pdf pdf Etylacetat - Høringsforslag 2018.pdf pdf Etylsilikat - Høringsforslag 2018.pdf pdf Glyceroltrinitrat - Høringsforslag 2018.pdf pdf Hydrogenert terfenyl -Høringsforslag 2018.pdf pdf Kalsiumhydroksid-Kalsiumoksid - Høringsforslag 2018.pdf pdf Karbonmonoksid - Høringsforslag 2018.pdf pdf Litiumhydrid -Høringsforslag 2018.pdf pdf Mangan - Høringsforslag 2018.pdf pdf Metylmetanat - Høringsforslag 2018.pdf pdf Nitroetan - Høringsforslag 2018.pdf pdf Nitrogemonoksid - Høringsforslag 2018.pdf pdf Nitrogendioksid - Høringsforslag 2018.pdf pdf Svoveldioksid - Høringsforslag 2018.pdf pdf Tetrakloreten - Høringsforslag 2018.pdf pdf Tetraklormetan-Høringsforslag 2018.pdf

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet mottok disse høringsinnspillene:

PDF Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus.PDF PDF Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus (vedlegg).PDF PDF Landsorganisasjonen i Norge (LO).PDF PDF Statens arbeidsmiljøinstitutt.PDF