Forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier - 2018

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Høringsfristen var 18. juni 2018. Her finner du informasjon og dokumentene til høringen.

Bakgrunn for høringen

EU-kommisjonen vedtok 31. januar 2017 et nytt direktiv som inneholder en liste over indikative grenseverdier basert på anbefalinger gitt av EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL).

Direktivet stiller krav til at medlemslandene innfører nasjonale grenseverdier for stoffene i listen. De nasjonale grenseverdiene skal være basert på de indikative grenseverdiene gitt i direktivet. Dette vil også gjelde for Norge når direktivet blir innlemmet i EØS-avtalen.

Listen inneholder forslag til veiledende grenseverdier for 31 stoffer. Implementeringsfristen for direktivet er 21. august 2018.

Unntak med utvidet implementeringsfrist

I direktivet er det gitt en utvidet implementeringsfrist til de foreslåtte grenseverdiene for karbonmonoksid, nitrogenmonoksid og nitrogendioksid for bransjene gruvedrift under jord og tunnelvirksomhet. Den utvidede implementeringsfristen er 21. august 2023. I mellomtiden gjelder dagens grenseverdier i disse bransjene. Innen utgangen av perioden vil EU-kommisjonen vurdere gjennomførbarheten av disse grenseverdiene for gruvedrift under jord og tunelldrift.

Høringsdokumenter

Høringsbrev 2017-164-EU.pdf Høringsliste april 2018.pdf

Stoffene som er med i denne revisjonen

1,1-dikloreten - Høringsforslag 2018.pdf 1,4-diklorbenzen - Høringsforslag 2018.pdf 2,3-butandion - Høringsforslag 2018.pdf 2-ethylhexanol - Høringsforslag 2018.pdf Akrylaldehyd - Høringsforslag 2018.pdf Akrylsyre - Høringsforslag 2018.pdf Amitrol - Høringsforslag 2018.pdf Bisfenol A - Høringsforslag 2018.pdf but-2-yn-14-diol - Høringsforslag 2018.pdf Cyanider - Høringsforslag 2018.pdf Difenyleter - Høringsforslag 2018.pdf Diklormetan - Høringsforslag 2018.pdf Eddiksyre - Høringsforslag 2018.pdf Etylacetat - Høringsforslag 2018.pdf Etylsilikat - Høringsforslag 2018.pdf Glyceroltrinitrat - Høringsforslag 2018.pdf Hydrogenert terfenyl -Høringsforslag 2018.pdf Kalsiumhydroksid-Kalsiumoksid - Høringsforslag 2018.pdf Karbonmonoksid - Høringsforslag 2018.pdf Litiumhydrid -Høringsforslag 2018.pdf Mangan - Høringsforslag 2018.pdf Metylmetanat - Høringsforslag 2018.pdf Nitroetan - Høringsforslag 2018.pdf Nitrogenmonoksid - Høringsforslag 2018.pdf Nitrogendioksid - Høringsforslag 2018.pdf Svoveldioksid - Høringsforslag 2018.pdf Tetrakloreten - Høringsforslag 2018.pdf Tetraklormetan-Høringsforslag 2018.pdf

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet mottok disse høringsinnspillene:

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus.PDF Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus (vedlegg).PDF Landsorganisasjonen i Norge (LO).PDF Statens arbeidsmiljøinstitutt.PDF