Høring - endringer i REACH-forskriften grunnet gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) 2020/878 om endringer i REACH-forordningens vedlegg II

Arbeidstilsynet sender på høring forslag til endringer i forskrift av 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Høringsfrist 24. mai 2021.

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH er endret ved gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

Høringsdokumenter

Høringsnotat - REACH.pdf Oversettelse av kommisjonsforordning (EU) 2020878.pdf HØRINGSLISTE kjemikalier.pdf