Sysselmesteren på Svalbards høringssvar på forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger

Det vises til Arbeidstilsynets brev av 13. oktober 2021 vedrørende ovennevnte.

Forskriften som foreslås endret omtaler bl.a. også Svalbard, jf. dens § 1-2 siste ledd. Her fremgår at nærmere angitte regler ikke gjelder på Svalbard og/eller er regulert på særskilt måte.

De regler som unntas for Svalbards del – nærmere bestemt §§ 10-1 – 10-3 og kapitel 13 i FOR-2011-12-06-1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) – gjelder alle krav til og ivaretakelse av sikkerhet ved ulike operasjoner og arbeid mv. Etter sin art og formål er dette krav og systemer som er like relevante og viktige på Svalbard som i øvrige deler av Norge.

Svalbard er ikke tema for denne høringen og er derfor av naturlige årsaker heller ikke omtalt i høringsnotatet. Ved senere endringer eller revideringer av det ovennevnte regelverk, oppfordres imidlertid Arbeidstilsynet og/eller ansvarlig departement til å ta i betraktning om reguleringen i dagens forskrift fortsatt er hensiktsmessig hva Svalbard angår. Også Svalbard har etter hvert en stadig mer variert næringsstruktur, og det er i alle tilfeller viktig at regelverk er mest mulig oppdatert også for Svalbards del.

Som et eksempel fra et annet felt kan bl.a. nevnes at det for tiden pågår et arbeid med å etablere en myndighetspålagt sertifiseringsordning for guider og andre som skal ta med seg personer ut i felt/naturen på Svalbard, en aktivitet som i seg selv innehar flere fare- og risikoelementer. Et hovedformål med dette arbeidet er derfor å redusere disse farene gjennom dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av godkjent opplæringsvirksomhet. Selv om vi har å gjøre med ulike «arenaer» dreier dette seg om akkurat samme hensyn og formål som ligger bak reglene i for eksempel forskrift om utførelse av arbeid, herunder dens §§ 10-1 – 10-3 og kapitel 13. Tanken og formålet er i begge henseende å redusere ulykker og andre uønskede hendelser gjennom en pålagt og på forhånd godkjent opplæring.

Deler av saken det refereres til i avsnittet over er for tiden på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet, og kan ev. leses via deres hjemmesider. Saken inneholder imidlertid flere 2 / 2 temaer enn den nevnte sertifiseringsordning, herunder bl.a. regler om internkontroll. Også dette er en relevant problemstilling for Svalbards del, jf. FOR-1996-12-06-1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Av internkontrollforskriften § 2 annet ledd fremgår at forskriften ikke kommer til anvendelse på bl.a. Svalbard. Det vises derfor også her til det som er sagt i særlig tredje og fjerde avsnitt i brevet her, og at det ved endring eller revidering av regelverket for øvrig også bør ses på dette forholdet.