LO Norges høringssvar på forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger

LO er positiv til at det nå fremmes forslag om forskriftsendringer som vil bidra til at det innføres forskriftskrav slik at virksomheter som tilbyr sikkerhetsopplæring for bruk av offshorekran (G5), skal være sertifiserte til å gi slik opplæring.

Arbeid som innebærer bruk av kran- og løfteutstyr, representerer en særlig personellrisiko i petroleumsvirksomheten. Så lenge bransjen ikke lenger har detaljerte krav til sikkerhetsopplæringen for bruk av offshorekran gjennom egne bransjestandarder, vil dette medføre en forringelse av kompetansen til arbeidstakere som skal operere denne type utstyr.

Manglende kompetanse vil medføre større risiko for personskader og alvorlige ulykker.

Det er derfor viktig for alle involverte parter at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring før de involveres i denne type arbeidsoppgaver, og at myndighetene bidrar med å sette tydelige rammer for innholdet i denne opplæringen.

Ved innføring av krav til dokumentert sikkerhetsopplæring som gis av sertifisert opplæringsvirksomhet, vil arbeidsoperasjoner som utføres med offshorekran og arbeidsutstyr på landanlegg som omfattes av krav til opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 kun gjennomføres av personer med riktig kompetanse.

LO støtter de foreslåtte endringene.