Kiwa AS' høringssvar på forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger

Vi viser til høring i forbindelse med forslag om endring i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger. Under følger våre kommentarer:

Vi tar ikke stilling til et eventuelt behov for denne endringen, slik det fremkommer av kapittelet «Bakgrunn» i notatet. Vi vil imidlertid bemerke at det ikke foreligger noen dokumentasjon på at hendelser på installasjoner har noen sammenheng med mangelfull opplæring av de som opererer
offshore-kranene. De faktiske forhold er at disse operatørene får sin opplæring i dag av opplæringsvirksomheter som er sertifisert av sertifiseringsorganer. Imidlertid har vi kommentarer til deler av det materielle innholdet i høringen.

Til Kapittel 5.1 kapittel «Sertifiseringsordningen», jf. også siste avsnitt i kapittel 6.2

Det heter i høringsnotatet at «Arbeidstilsynet administrerer og forvalter sertifiseringsordningen». Til dette utsagnet er det å bemerke at sertifiseringsordningen er en privatrettslig ordning som forvaltes av sertifiseringsorganene. Sertifiseringsorganene er private tjenesteytere som leverer sertifisering av private opplæringsvirksomheter og private sakkyndige virksomheter mot betaling.

I anledning denne tjenesteytingen har sertifiseringsorganene etablert avtaler mellom organene i form av normative dokumenter som ligger på nettsidene til SGS, jf. nedenfor.

Arbeidstilsynets rolle når det gjelder sertifiseringsordningen er å administrere det regelverket som hjemler ordningen. I den rollen er det departementet som er oppdragsgiver. Dersom Arbeidstilsynet finner at regelverket ikke er godt nok til å oppfylle kravene til sertifisert opplæring eller kravene til sakkyndig kontroll skal de henvende seg til departementet med sikte på å endre regelverket. Det har Arbeidstilsynet gjort en gang når det gjelder sertifiseringsordningen. Arbeidstilsynet foreslo i 2015 en endring i regelverket som skulle gjøre sertifiseringsordningen til en offentlig rettsligordning. Dette ble avvist av departementet den gangen.

Det siste avsnittet beskriver at Petroleumstilsynet vil forvalte opplæringsplanen og kravene til sertifisert virksomheter, knyttet til G5. Vi vil bemerke at dette vil kunne bli i motstrid til det som er dagens praksis innenfor eksisterende sertifiseringsordning, hvor planer mm etter utpekingsbrevet forvaltes av medlemmene i SGS. En slik differensiert forvaltning er uheldig. Vi foreslår at planene knyttet til G5, også forvaltes av SGS for å sikre enhetlig praksis og tolkning.

Kapittel 6.2 – «Forhold til bedriftsintern opplæring»

Vi er usikre på hva som menes med innholdet i dette avsnittet. Bedriftsintern opplæring er en del av mulighetsrommet innenfor dagens modul 4.1. Det vises til www.sert555.no. .Vi oppfatter at det nye forslaget, ikke vil tillate bedriftsintern opplæring som en del av opplæringsveien for å oppnå sertifisert G5-kompetanse. Dersom vi har oppfattet dette korrekt, vil vi ikke anbefale denne nye praksisen for kategori G5. Vi ser ikke det som nødvendig for å ivareta sikkerheten.

Kapittel 6.3 – avsnitt «Privat og offentlig næringsvirksomhet»

Her beskrives det i tredje avsnitt at sertifiseringsorganene som tilbyr sertifisering, allerede er utpekt av Arbeidstilsynets ordning, og det er derfor ikke grunnlag for å anslå at dette vil føre til ytterligere administrative oppgaver for disse aktørene sammenlignet med gjeldende rett.

Femte avsnitt i samme kapittel sier derimot at de aktuelle sertifiseringsorganene vil måtte søke til Arbeidstilsynet om å bli utpekt for sertifisering av offshorekran.

Disse to avsnittene vurderer vi til å være i motstrid til hverandre, og vi mener det faglig og juridisk er uriktig da å skulle søke på nytt, for denne kategorien.

Et sertifiseringsorgan som i dag anses som kvalifisert for denne oppgaven gjennom allerede å være sertifisert for alle dagens kategorier, bør ikke pålegges en ny søkerunde. Det vil i praksis diskvalifisere dagens system, som har fungert godt siden ordningen ble påstartet.

Eventuelle nye utpekingsbrev som følge av en slik søknadsprosess, anser vi som uten mening, jf. også prinsippet beskrevet under høringsnotatets kapittel 5.2.

Dette tilsvaret støttes av Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet.