NHOs høringssvar på forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene, byggherreforskriften med flere - 2021

NHO viser til høringsbrev fra Arbeidstilsynet med referansenummer 2020/2436 om forslag til endring i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.

Høringssvaret er skrevet i samarbeid med Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening og NHO Service og Handel. Vi kommenterer de ulike delene av høringen i samme orden som de er presentert i høringen fra Arbeidstilsynet.

2.2. Forslag til endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

NHO anser det som fornuftig at de som mottar korrespondanse fra Arbeidstilsynet som inneholder sensitiv informasjon er underlagt taushetsplikt på samme måte som verneombud og representanter av AMU, slik det er regulert i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-17.

3.3. Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid

NHO støtter forslaget om å innta minimumskrav til praktisk opplæring i arbeid med asbest og skjerpede krav til hvordan nettbasert opplæring skal gjennomføres i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 4-5.

Videre støtter vi forslaget om å forskriftsfeste minimumskravene til innhold i arbeidsinstruks for arbeid med asbest.

4.2. Forslag til endringer i byggherreforskriften

Innholdsmessig har ikke NHO noen innvendinger mot at ordet "samarbeid" i byggherreforskriften § 14 andre ledd endres til "samhandling". Vi stiller likevel spørsmål om nødvendigheten av det. Dersom det senere er planlagt andre endringer av byggherreforskriften, kunne denne endringen også ha vært "spart" til da. En endring vil føre til behov for revidering av informasjonsmateriell og veiledere.

5.2. Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m.

Som det fremgår av høringen er dette et lovteknisk forbedringsforslag, i tråd med gjeldende praksis, og støttes av NHO. Det er viktig at bestemmelsene knyttet til søknadsprosessen er enkle å forstå.

6.2. Forslag til endring i forskrift om bemanningsforetak

NHO er positive til forenklinger for bedriftene i møte med myndighetene. Det er positivt at digitaliseringsrundskrivet bidrar til at bedriftene ikke må rapportere samme opplysninger flere ganger.